Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Odprte_struktura

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Saldakonti: Struktura odprtih postavk 

Meni je namenjen pripravi pregleda odprtih postavk z različnimi dodatnimi kriteriji, ki jih uporabnik lahko izbere poleg poljubnega izbora števila dni.
Poudarek je tudi na povezavi s knjižbami pomožnih knjig, torej izvora.
Na podlagi te povezave lahko pripravimo strukturo odprtih postavk tudi po stroškovnih mestih in projektih, čeprav sami saldakontni konti niso definirani, da se na njih spremljajo stroški ali projekti.
 
SAK_Struktura_odprtih.jpg

Slika 1 - Omejitveni pogoji priprave strukture odprtih postavk
 
Določitvena polja:
Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto:  stroškovno mesto (opcija);
Projekt: šifra projekta (opcija)
Partner: šifra partnerja;
Klasifikator: pomoč na razdelitev klasifikator partnerja 
Konti: PRVO POLJE: konto odprtih postavk; mogoče je izbrati naenkrat vse konte kupcev s črko K ali vse konte dobaviteljev z vpisom črke D.
           DRUGO POLJE: tu naštejemo skupine kontov (popravkov) za katere želimo, da je saldo zajet v ločenem stolpcu POPRAVKI. Narejeno z izdajo 905-000
Simbol: šifra simbola;
Področje: šifra področja
Država: omejitev na šifro države
Referent: šifra delavca, referenta
Potnik: šifra delavca, potnika
Stanje na dan: Odprte postavke na poljuben datum za nazaj dobimo, če v polje 'Na dan' odtipkamo manjši datum od tekočega datuma, ki je že vpisan avtomatično. Izpisale se bodo samo postavke, ki so bile na vnešeni datum odprte.
Urejeno po: podatke lahko pripravimo po naslednjih skupinah. Opcije, ki jih podjetje uporablja, so aktivne za izbor. Na podlagi tega izbora urejenosti lahko potem na predogledu izberemo izpis zbirno ali po postavkah.
 
SAK180.JPG 

Slika 2 - Možnosti izbora urejenosti podatkov

Obdobja po : število dni, ki naj se upošteva pri združevanju in seštevkih
Preračun: V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.

Trenutni NETO saldo: poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni NETO saldo, na predogled dobimo še štiri nova polja:
- Asignacije - upošteva se znesek rezerviran v opciji Asignacije, cesije
- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)
- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga
- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

Računi iz pomožnih knjigovodstev: Možnost vključitve pozicij iz Fakturiranja in Zajema prejetih računov v primeru, da izberemo urejenost poročil po projektih ali stroškovnih mestih.  Pri potrditve drugih opcij za urejenoti računov iz pomožnih knjig ni mogoče pregledovati.

SAK_ODPRTE_SLO3.JPG


Slika 3 - Pregled strukture odprtih postavk po izbranih pogojih

Z desnim menijem lahko izbiramo med naslednjimi opcijami:

- Seštevki

- Izpis: Na podlagi izbora urejenosti na izbornih pogojih lahko potem na predogledu izberemo izpis zbirno ali po postavkah.
SAK182.JPG 

Slika 4 - Zbirni izpis strukture odprtih postavk po stroškovnem mestu in partnerju

- Pregled: Na podlagi tega izbora urejenosti lahko potem na predogledu izberemo ZBIRNI pregled podatkov
 
SAK183.JPG 

Slika 5 - Zbirni pregled strukture podatkov na pregledu v novem posebnem oknu

 
Zbirni pregled po partnerju in saldu: vrstni red združenih podatkov po partnerjih je glede na višino salda.

Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu. 
 
 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila

 
 
Izpis za izdajo 898-000 Zbirno po partnerju in saldo SAKP_STRU_ZT1.zipSAKP_STRU_ZT1.zip