Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

FA_Programske opcije v modulu Fakturiranje

​​​​​​​​​​​​

FAKTURIRANJE

Programski paket Fakturirane pokriva celotno področje izstavljanja računov, verzija brez povezave z Vodenjem prodaje pa tudi predračunov. Računi se lahko vnašajo posebej, predvsem ko gre za finančne dobropise oziroma bremepise ali račune za storitve. Računi za blago ali izdelke pa se običajno ne vnašajo, ampak se izstavljajo avtomatsko iz drugih dokumentov (dobavnica in naročilo). Podprto je združevanje več dobavnic na eno zbirno fakturo. Poleg same priprave in izpisa faktur ta paket zagotavlja vsa predpisana poročila, posebej še vsa poročila povezana z DDV in pa razne realizacije, ki imajo za osnovo podatke iz faktur. Vzpostavljena je tudi možnost elektronske izmenjave dokumentov preko opcije E-RAČUNI.

 

OFA 000 - FA OSNOVNA VERZIJA

 

 • vnos, ažuriranje, izpis in storno faktur, dobropisov in bremepisov, internih faktur, faktur za predplačila;
 • izpis faktur v standardni obliki na bianco papir ali samo predtiskano glavo zgoraj;
 • možnost prodaje po maloprodajnih, grosističnih in proizvajalčevih cenah;
 • vnos in pregled rabatov, davkov, davčnih oznak in avtomatičen izračun davka;
 • knjiga faktur po številki, kontu, oznaki, datumu, knjiga izdanih računov z DDV;
 • knjiga davkov po fakturah, davčnih oznakah in davkih, davkih, kontih in davkih;
 • ažuriranje matičnih datotek partnerjev, artiklov, načinov odpreme, davčnih oznak in davkov;
 • vnosi prilagojeni za potrebe saldakontov in prenos faktur v saldakonte, pregled predplačil za DDV;
 • izpis zbirnika po kontih, predlog temeljnice za GK;
 • avtomatsko protikontiranje faktur;
 • priprava  podatkov za osnovne realizacije v povezavi z vrtilnimi tabelami;
 • izpis realizacije po partnerjih;
 • izpis realizacije po artiklih;
 • POVEZAVA Z MATERIALNO BLAGOVNIM KNJIGOVODSTVOM: knjiga faktur z razliko v ceni;
 • POVEZAVA Z VODENJEM PROJEKTOV: prenos stroškovnega razdelilnika in realizacije v Vodenje projektov (če je paket VP);
 • POVEZAVA Z GLAVNO KNJIGO: avtomatska priprava temeljnice v Glavno knjigo (če je paket GK).
 
 

OFA 710 - EVIDENČNE FAKTURE  

Za potrebe uvoza faktur iz drugih informacijskih sistemov:

 • vnos, ažuriranje, izpis in storno evidenčnih faktur;
 • izpis evidenčnih faktur v standardni obliki na bianco papir ali samo predtiskano glavo zgoraj;
 • vnos in pregled davkov, davčnih oznak in avtomatičen izračun davka;
 • knjiga faktur po številki, kontu, oznaki, datumu, knjiga izdanih računov z DDV;
 • knjiga davkov po fakturah, davčnih oznakah in davkih, davkih, kontih in davkih;
 • ažuriranje matičnih datotek partnerjev, artiklov, načinov odpreme, davčnih oznak in davkov;
 • vnosi prilagojeni za potrebe saldakontov in prenos faktur v saldakonte;
 • izpis zbirnika po kontih, pregled realizacije po naročnikih in fakturah;
 • predlog temeljnice za GK, avtomatsko protikontiranje faktur;
 • REALIZACIJE:
 • izpisi realizacije: po naročnikih; po plačnikih; po artiklih;
 • POVEZAVA Z GLAVNO KNJIGO:
 • avtomatska priprava temeljnice v Glavno knjigo.

 

OFA 720 - FAKTURE IZ PREDRAČUNOV  
 

Prenos avansa iz predračuna na fakturo in izpis na dokumentu, izstavitev fakture direktno iz predračuna (brez naloga za odpremo).

  

 

Priprava faktur za pogodbeno dogovorjeno obdobno fakturiranje storitev z možnostjo dodajanja pozicij, ki niso predmet pogodbe. Omogoča izdelavo faktur na podlagi pogojev ki so vpisani v pogodbah (količina, cena, datum, veljavnosti, valuta, transakcija, rok plačila, ...).

 

OFA 731 - PORAČUN NA OSNOVI NAPOVEDI  

Omogoča izstavitev faktur na osnovi dogovorjenih količin storitev ali izdelkov v različnih obdobjih (mesečno, kvartalno, letno..). Na osnovi vnesenih dejanskih količin pa omogoča izdelavo dobropisov ali bremepisov glede na preveč ali premalo zaračunane storitve ali izdelke. 

Opcijo je možno uporabiti samo skupaj z OFA730 - FAKTURE IZ POGODB

 

OFA 800 - DOVOZI

 
Programski modul za spremljanje dovozov je namenjen beleženju izrednih dovozov odpadnih vod na čiščenje v CČN, opredelitvi vrste odpadnih vod, lokacije oddaje (bazena) in pripravi podlage za zaračunavanje storitev čiščenja. Obdobno je mogoče storitve prenesti na račune v program MIT - Fakturiranje. Program omogoča prilagojen vnos podatkov s pomočjo zaslona, občutljivega na dotik. Podatke se lahko analizira tudi z modulom poslovnega poročanja, s katerim je mogoče pripraviti poročila po vseh v podatkovni model zajetih razsežnostih.

 

OFA 900 - POROČILO ZA BANKO SID

Poročilo za SID je namenjeno poročati o terjatvah zavarovalnici SID v Excelovi obliki.

V poročilo se zajamejo vse fakture razen dobropisov (oznaka DBP v polju vrsta fakture) Zajamejo se samo tisti partnerji, ki imajo v šifrantu Partnerjev v polju Odprto vrednost  različno od 0. Podatke je možno pregledovati in izvoziti v Excel ali izpisati.

 

OPPS 820 - POLOŽNICE ZA OBROČNO ODPLAČEVANJE

Možnost določanja enakih ali poljubnih obrokov za plačilo in izpisovanje položnic za obročno odplačevanje. K opciji spada tudi posebno oblikovanje fakture skupaj z UPN plačilnim nalogom. Uporabnik potrebuje posebne znakovne fonte imenovane OCR. Na glavi faktur se vodijo posebni podatki.


OPPS 910 - PRODAJA NA DALJAVO V EU FIZIČNIM OSEBAM

Opcija omogoča nastavitev različnih davčnih stopenj za posamezno državo članico EU. Za vsako državo članico se spremlja prodaja ločeno po dobavah.Za pravilni izračun davka je možno na posamezno prodajno pogodbo določiti davčno oznako, ki določa davčno stopnjo za posamezno državo članico.Pripravljeno je tudi poročilo za oddajo dobav preko eVEM portala.​


OVSI 420 - DODATNA DAVČNA ŠTEVILKA V EU                                                                                                                                                                            

Opcija mogoča z rednimi dokumenti v MIT-u pokriti tudi promet za dodatno davčno številko v drugi državi članici.Omogoča prodajo v EUR oz. v drugi valuti članice v kateri imamo prijavljeno dodatno davčno številko z opremljenimi dokumenti z dodatno davčno številko. Dokumenti so izločeni iz slovenskih davčnih evidenc. Zajame pa se realizacija, plačilni promet v rednem poslovanju in v redni poročilih MIT-a.Ravno tako se omogoča na strani prejetih faktur prejemati fakture na dodatno davčno številko in ta prometi izločiti iz slovenskih davčnih poročil.Z vključeno opcijo OPPS300  KONSIGNACIJE/KOMISIJE pa je zagotovljen tudi prenos blaga iz rednega skladišča na skladišče v drugi državi članici iz katerega se vrši predelava/ prodaja po dodatni davčni številki. Ta promet je ustrezno zajet v Rekapitulacijsko poročilo slovenske davčne evidence.​