Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_912

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Novosti v izdaji 912.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 

 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
Glavna knjiga ​Nepreneseni dokumenti - opomnik: poleg kolon za neprenesene dokumente dodana še kolona za neknjižene v izbranem obdobju.  9946444 ​9.3.2020 Milena Lorenčič
Glavna knjiga ​​DDV-O poročilo - dopolnitev modula, da je ob vstopu omogočeno izbrati dodatne možnosti, ki vplivajo tudi na izdelavo datoteke DDV-O.xml obrazca in sicer Samoprijava, Predložitev obrazca po roku, Zahteva vračilo presežkov. ​9946782 ​20.09.2020 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje in MBK​ Eračun 2.0​: vzpostavljena je struktura po standardu 2.0.  ​9937772 ​21.9.2020 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje in MBK Namizje: Na namizje programa FA in MBK je dodano okno s podatki o zaključenem obdobju. ​9942024 ​21.5.2020 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje in MBK ​Pri potrjevanju RIP dobavnice je sedaj nepovezan prevzem možno povezati z MIT dobavnico. ​9951007 ​22.3.2021 ​​Matej Markelj
​Fakturiranje in MBK ​Sprememba Mit.Base.DLL in Mit.Xml.Json.Class.dll zaradi lepotnih sprememb na e-računih (odpravljanje opozoril na BizBox).  ​9949706 ​18.2.2021 ​Matej Markelj
Fakturiranje Fakture - spremembe na knjiženih računih: Dovoli se menjava davčne oznake za obrnjeno obdavčitev iz ene na drugo davčno stopnjo. Znesek računa se ob tem spremeni, le specifikacija obračuna. ​9947675 ​22.6.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje ​Sklic na fakturi - izdelava nove procedure za izračun in vpis sklica na izdanem računu p dbo.mbk_fa_sklic.   ​9946595 ​30.6.2020 ​Helena Ferjan
Fakturiranje ​​​Pri izdelavi faktur iz pogodb za avtomatsko fakturiranje se pri obravnavi pogodbe za izpostavo obravnavajo podatki nadrejenega partnerja (plačnika). ​9949255 ​7.10.2020 ​​Matej Markelj
​Fakturiranje/MBK Vizualizacija e-računov​​ na ​kreiranem XML e-računu z dvoklikom neposredno iz mape E_RACUNI. ​9949247    ​17.11.2020 ​​Matej Markelj
​Fakturiranje/MBK ​Pri izboru avansa sta ob pregledu predračunov dodana stolpca pogodba in stroškovno mesto iz glave predračuna. ​9949617 ​25.2.2020 ​​Matej Markelj
Kadrovska evidenca ​Dokumenti / Delavci - če se spremlja podatek o stroškovnem mestu, delovnem mestu in poslovnem subjektu, se na pregledu podatkov prikaže njihov naziv. ​9943165 ​1.9.2020 ​Joži Kržišnik Jereb
​MBK ​Prenos podatkov v Glavno knjigo: na izbor je dodana možnost označitve, da želimo po prenosu izpisati temeljnico.  ​9945868 ​10.4.2020 ​Milena Lorenčič
MBK​ ​Možnost uvoza pozicij prevzemnice iz Excela​. ​9947178 ​2. 7. 2020 ​Helena Ferjan
Nabava​ ​V nabor tabel za izdelavo lastnih poročil dodatna tabela Države. ​9948251 ​2. 7. 2020 ​Helena Ferjan
Nabava ​Vstopno okno nabavnih naročilnic - dodana možnost za prikaz vrednosti nabavne naročilnice brez DDV v pregledu glave naročilnice. Za prikaz je pogoj, da se v Izboru označi polje Prikaz zneskov. ​9946177 ​31.7.2020 Bernarda Korelec​
Nabava ​Možnost na pregledu nabavnih naročilnic na desni klik "Pripravo in izpis povpraševanja" je sedaj možno izvajati tudi na nabavni naročilnici in ne samo na povpraševanju.  ​9951063 ​5.3.2021 ​Matej Markelj
Osnovna sredstva Najemi - v dodatnem meniju dodana možnost kopiranja zapisa najema v nov zapis s statusom neknjiženo. Kopiranje je omogočeno iz knjiženih ali neknjiženih zapisov v meniju Dogodki / Najemi. ​9945937 ​31.3.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​​Spremembe Najema - storno spremembe najema bo v modulu Podatki za register pri knjiženju storno spremembe najema - (tip_dok=SN) preračunal in vrnil nazaj vrednosti brez upoštevanja storna (NAB_W - knjižbe v dobro iz OS_VKNJIZ1, ki imajo IND_OS='G' in gre za Najem, G_NETO - knjižbe v breme iz OS_VKNJIZ1, ki imajo IND_OS='O' in gre za Najem, W_ZA_OBR - knjižbe v breme iz OS_VKNJIZ1, ki imajo IND_OS='R' in gre za Najem). Sprememba podatkov odstotek obresti, znesek mesečnega najema in število obrokov se izvede preko novega vnosa Spremembe najema. Obračun najema upošteva trenutno stanje iz registra. ​9946273 ​01.07.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Investicije v teku - dopolnitve pri (plačljivi) opciji Investicije v teku: omogočen vnos začetnih stanj za investicijo. Dodan vpogled na nabavne naročilnice. V priponkah dodan vpogled na nabavne naročilnice, pogodbe, prejete račune. ​9948080, 9948053 ​31.7.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​​Ob obračunu program preverja in opozori, če ima zaposleni z vpisanim izstopom določen obračun članarin.   ​9460529 ​​22.6.2020 ​​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet ​​Uvoza postavk bančnega izpiska: Ob uvozu podatkov v polje Opis iz taga <AddtlRmtInf> izločen poseben znak CHAR(10) ali CHAR(13).​ ​9948051 ​31.7.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Podpisovanje ​Program Podpisovanje - Zaradi prepletanja in uporabe istega šifranta podpisnih verig med desktop Podpisovanjem in webPodpisovanjem je narejena omejitev podpisovanja na sedaj dogovorjeni niz dokumentov: NI,NN,PF,PI,PP,PT,PU,A1,PZ. ​9948267 06.07.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Podpisovanje ​Program Podpisovanje - možnost izbora šifre investicije v teku na maski odprti za vnos pozicij računa s strani podpisnika.
Prodaja ​Prikaz vrednosti prodajnega naročila in sicer Neto znesek brez DDV in znesek za plačilo. Za prikaz je pogoj, da se v Izboru označi polje Prikaz zneskov. ​9946178 ​10.07.2020 ​Bernarda Korelec
Prodaja ​Spremljanje ponudb preko sistema in izvoz v Excel. Delovna navodila za spremljanje ponudb.docxDelovna navodila za spremljanje ponudb.docx ​10.7.2020 ​Bernarda Korelec
Prodaja ​Odpravljena pomanjkljivost ob odrtju menija "Načrtovanje prodaje". Fokus za nov vnos je sedaj tako na glavi dokumenta. ​9951061    ​5.3.2021 ​​Matej Markelj
Saldakonti Anonimizacija opominov: dopolnjena je procedura za anonimizacijo in sicer se sedaj anonimizira tudi tabela SAK_OPOM_GL - arhiv opominov. ​9947096 ​24.3.2020 ​Milena Lorenčič
VSI-Setup Optimizacija postopka nadgradnje: nadgradnja spreminja samo tabele, ki so deležne sprememb, ostane spusti. Ob nadgradnji se vzpostavijo privzete nastavitve polj kot so predvidene v podatkovnem modelu. ​9947169 ​27.07.2020 ​*vsi
VSI-Šifrant partnerjev ​​Šifrant partnerjev: klic modula Sprememba klasifikatorja partnerja omogočena preko pravice VSI.PARTNER (W) ali nova pravica VSI.PART_SKLAS. ​9947543 ​16.4.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI-Šifrant partnerjev, artiklov ​Uporabniku je omogočeno nastaviti vrstni red polj za hitro pomoč pri šifrantu Partnerji in Artikli. ​9945582 ​26.05.2020 ​Nikolija Jović
VSI-Šifrant lokacij ​Šifrant lokacij - Dodana kontrola pri korekturi polj za vse šifre lokacij, ne glede na indikator spremljanja zalog. Polja so: klasifikator lokacije, tip, spremljanje zaloge, vrednotenje, stopnja sledljivosti. ​9945131 ​23.6.2020 ​Nikolija Jović
VSI-Priponke ​Kontrola pri dodajanju priponk v bazo, da se izbriše iz file sistema le, če je bil uvoz uspešno izveden. ​9947893 ​22.05.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI Možnost odpiranja več šifrantov istočasno: Dodan nov glavni meni Okna, v katerem lahko izbiramo med več aktivnimi meniji istega programa. Tako je v večini programov sedaj omogočeno, da je ob vnosu dokumenta ali novega zapisa v nek šifrant omogočen prehod, izbor v drug šifrant, kjer lahko izvedemo vnos, spremembo. ​9945600 ​07.07.2020 ​*vsi
Vodenje projektov Anonimizacija vodenja projektov: dopolnjena je procedura za anonimizacijo in sicer se sedaj v proceduri VP_ANONIM_FO anonimizira poleg šifre partnerja še šifra naročnika in šifra dobavitelja.  ​9947395 ​30.3.2020 ​Milena Lorenčič
Vodenje prodaje ​Modul ponudbe in predračuni - nova opcija Spremljanja ponudb - kronološko, po različnih statusih, vpis lastne opombe. ​Bernarda Korelec
Zajem prejetih računov Povezava računa s storitvenimi nalogi za strošek kooperacije: Na oknu za povezavo dodana možnost omejitve na status storitvenih nalogov. Statusi se ponudijo glede na sistemsko nastavitev XSTATSN. Spremembo nastavitve na oknu s strani uporabnika, si program ohrani. ​9946056 ​10.04.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Dopolnitev opcije časovne razmejitve - Ob spremembi datuma veljave na glavi računa se nov datum veljave vpiše na pozicije, ki niso nastale z razdelitvijo.
Storno računa - nov datum se ponudi iz glave dokumenta in ne najvišji iz pozicije. Maska za delitev - polje protikonto delitve se ne ponudi in je obvezno za vnos.
​9947032 ​25.05.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Povezava prejetega računa s komercialnimi dokumenti (naročilnica, prevzemnica) - umik omejitve na enoto iz prejetega računa. ​9949047 ​01.06.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov ​Uvoz prejetih računov eslog: sprememba postopka uvoza in kreiranja pozicij, da se davčna osnova ujema s podatki iz datoteke za uvoz. Pred spremembo se je davčna osnova preračunala glede na znesek iz pozicije. ​9948549    ​09.11.2020 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​​Nova opcija povezave prejetih računov z izdanimi računi (doplačilo): Na pozicijah prejetih računov dodana možnost izbora izdanega računa. Tako se vzpostavi povezava med prejetim računom in izdanim računom. Kreiranje pozicije prejetega računa se izvaja preko desktop programa Podpisovanje ali preko programa Zajem prejetih računov-vnos pozicij računa. V programu Fakturiranje, Materialno blagovno knjigovodstvo je omogočeno iz menijev za izdelavo izdanih računov vpogled na prejete račune preko ikone Povezave (prejeti računi) in pregled slik povezanih prejetih računov preko ikone Priponk-izbor za prejete račune. Preko vzpostavljene povezave je omogočeno lažje dokazovanje o resničnosti opravljene dobave in oprostitve obračuna DDV na izdanem računu v primeru davčnega pregleda. ​9945997  ​28.07.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
webPodpisovanje ​Optimizacija poročila za pregled dokumentov, ki so predmet podpisovanja. Privzeta nastavitev obdobja je tri mesece od tekočega dne, status neknjiženo. ​9947988  ​07.07.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
webPodpisovanje ​Omogočeno podpisovanje potnih nalogov in obračunov potnih stroškov. Prikaz slike potnega naloga in slike obračuna potnega naloga. Vpogled na seštevek pozicij in stroškov opravljene službene poti.

​9948366, 
9942335  

​07.07.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje ​Poročilo - Realizacija po poljubnem ključu - Na pregled dodan email naročnika iz šifranta partnerjev. ​9950373  ​01.02.2021 ​Nikolija Jović