Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_E_računi

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Zajem prejetih računov:  E-računi

Pred pričetkom uporabe opcije E-računi je potrebno v sistemskih nastavitvah nastaviti naslednje:
- ZAJ: Sistemska spremenljivka XERACUN se postavi na .T. (na nivoju MIT)
- VSI: XPARTH1 - dodati polje IND_ERAC in valid .VA_IND_ERACUNI (na nivoju MIT)
- VSI: FIRMASIFRK - vpisati moramo šifro partnerja našega podjetja. V šifrant Partnerji moramo vnesti novo šifro partnerja z navedenimi osnovnimi podatki našega podjetja. Ta šifra partnerja smo mi, naše podjetje. Nastavitev je na nivoju uporabnika v podjetju.
 
Za uvoz prejetih eRačunov ne potrebujemo oznake partnerja, da z njim izmenjavamo eRačune. Uvoz je omogočen za prejete račune, izdane v eslogu 1.5 in z izdajo 902-000 v eslogu 1.6. 
 
V meniju Dokumenti \ Prejeti računi izberemo v desnem meniju opcijo Uvoz prejetih računov.
ZAJ1.JPG 

Slika 2 - Uvoz prejetih računov

1. Izberemo opcijo Uvoz XML.
2. Pot do XML datotek za uvoz prejetih računov vpišemo k transakcijskemu računu, s katerim poslujemo z eRačuni. To naredimo v šifrantu Transakcijski računi v polje Pot E-rač - uvoz
 
Po potrditvi opcije Uvoz XML izvede program uvoz podatkov najprej v prehodno tabelo _ZAJ_PF_GL in _ZAJ_PF_PP. To pomeni, da je račun viden v oknu Uvoz računov, ni ga pa še med neknjiženimi računi.
 

Iskanje podatkov partnerja med eRačunom in šifrantom Partnerji:
V trenutku uvoza program v šifrantu Partnerji išče po davčni številki šifro partnerja. Če je davčna številka ustrezna, se šifra partnerja vpiše poleg drugih podatkov. V primeru, da imamo partnerja zaradi poslovalnic večkrat enakega z enako davčno številko, program vpiše tistega, ki ima oznako Vrsta partnerja=P oziroma če takega ni, vpiše prvega aktivnega z ustrezno davčno oznako, ki ima oznako Vrsta partnerja različno od I- Izpostava (v polju VRSTA_PAR).

Če  program partnerja ne najde po davčni številki, ga išče po transakcijskem računu. Ta se išče v šifrantu Transakcijski računi partnerja (vsi_partner_tr). Transakcijski račun mora biti aktiven. Ne upošteva se vpisani transakcijski račun v šifrantu Partnerji.

V primeru, da je v ovojnici v sklopu  <receiver> pod tag: <receiver_mailbox>SI56029230000012362</receiver_mailbox> vpisan transakcijksi račun, ki ni naveden v šifrantu Transakcijski računi, program ne dovoli uvoza prejetega računa. Uvoz se v celoti prekine. Takšne datoteke je potrebno brisati iz odlagalnega mesta. 

Ob uvozu program preverja tudi status partnerja (pogoj je, da je Aktiven <> 9). Enak pogoj na aktivnost je tudi za transakcijki račun partnerja. 

kontrola_ZAJ_Eracun1.JPG


ZAJ_Uvoz eRačuna.PNG 

Slika 3 - Uvoz XML računov

eračun_uvoz1.JPG

Potrdimo V redu in izvedemo prenos podatkov v redno tabelo ZAJ_PF_GL za glavo dokumenta in pozicije računov v ZAJ_PF_PP.

Manjkajoče podatke v glavi in na poziciji dopolnimo.

Datoteke XML, ki smo jih uvozili med prejete račune, v mapi, kjer jih imamo spravljene, dobijo status Arhivirane, program kreira podmapo Arhiv.
 
Direktno na izbrani mapi ostanejo samo priloge, ki NISO NAVEDENE v ovojnici. Od izdaje 903-000 dalje se izvede uvoz xml eRačuna v Priponke. Do te izdaje je potrebno eRačune brez ovojnice uvoziti v priponke ročno.
 
V primeru, da smo za partnerja že prejeli račun v E-obliki in smo ga v sistemu že kontirali, knjižili, program po statistiki izvede tudi avtomatsko kontiranje postavk. To pomeni, da se v glavi in na poziciji definirajo konti, ki so za partnerja že bili največkrat uporabljeni. Na podlagi statistike se določita tudi oznaka in simbol. 

Na pregledu pozicij potrebujemo polje VERJETNOST* (nastavitev je na nivoju MIT).

Z oceno zanesljivosti pri določanju konta za vsak konto izračunamo verjetnost in sicer kot količnik števila ponovitev za konto s številom vseh ponovitev. Izračune lahko razporedimo v štiri razrede in sicer:
- Od 0% do 25% rdeča
- Od 25% do 50% oranžna
- Od 50% do 75% rumena
- Od 75% do 100% zelena
Na osnovi vizualne predstavitve bo uporabnik lažje pregledoval uvožene račune.
ZAJ7.JPG 

Slika 4 - Pozicije prejetega računa in polje % verjetnosti

Proračunski uporabniki imajo obvezo, da v prilogo računa dajo poleg PDF tudi druge dokumente. Prilog torej ne smejo pošiljati po mailu.
Te priloge se vse uvozijo tudi na prejeti račun. 
Prav tako se shrani tudi XML in ovojnica tega računa!

V Glavo prejetega računa se iz taga:
taga <DatumiRacuna>
<VrstaDatuma>35</VrstaDatuma> (35= DATUM ODPOŠILJANJA BLAGA OZ. OPRAVLJANJA STORITVE)
vpiše navedeni datum v polje Datum odpreme, Datum veljave in Davčni datum.

Če je v tagu  <VrstaDokumentaPostavke>ON</VrstaDokumentaPostavke>
<StevilkaDokumentaPostavke>št. naročilnice: 14-147275/ns</StevilkaDokumentaPostavke>
vpisana številka naročilnice, se ta številka vpiše v polje Številka naročilnice (STNAR) glave računa, če takšna naročilnica obstaja v programu.

 

eRačun sestavljajo:
- Ovojnica: dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačun
- eRačun v e-slogu verzije 1.5 ali 1.6– enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije
- poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki).poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki).
 

V primeru, da nam partner posreduje po emailu samo XML račun in pdf prilogo, program ne more prepoznati kateri dokumenti spadajo k računu brez xml ovojnice.

Od izdaje 903-000 dalje se izvede uvoz xml eRačuna v Priponke. Priloge se priložijo še vedno ročno.
Do te izdaje je potrebno tako eRačune brez ovojnice kot tudi priloge k računu uvoziti v priponke ročno.

 
,
 
 
 
 
 
 
V primeru, da prejmemo vse tri obvezne sestavine eRačuna, program vse dokumente pripne k računu (Priponke) 
 
 
 
 
Zaj_erac12JPG.JPG 
 Če ovojnice nimamo, je potrebno eRačun in vse priloge k uvoženi postavki pripeti ročno.