Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Kartica_partnerja

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Saldakonti - Kartica partnerja

Poročilo omogoča pregled in izpis prometa na saldakontističnih kontih za posameznega partnerja.
 
V primeru, da se poročilo ne kliče iz programa Saldakonti ali Glavna knjiga ampak iz drugih programov kot so Vodenje nabave, prodaje, Zajem prejetih računov, Blagajna, se pri omejitvi kontov upošteva sistemska nastavitev v programu Saldakonti XKTO_PAKET, ki je na nivoju uporabika programa Saldakonti.
Privzeta nastavitev je:
<BP>12*,22*,16*,25*<BP>
<PLP>12*,22*<PLP>
<NA>22*<NA>
<PR>12*<PR>
<ZAJ>22*<ZAJ>
V primeru, da se želi v posameznem programu npr. Vodenje prodaje (PR) videti promet na kontu avansov je potrebno dodati v uporabniški nastavitvi še manjkajočo skupino <PR>12*,13*<PR>.
To urejuje uporabnik, ki ima pravico do sistemskih nastavitev Saldakontov.

Na pregledu pripravljenih podatkov lahko izvajamo pregled strukture prometa, vezav, odpiramo ali ponovno vzpostavimo vezave za nove ali napačne vezne dokumene, izpišemo lahko kartico z vezavami, analitično kartico ali osnovno kartico partnerja, uporabimo lahko tudi filtriranje podatkov iz izpis filtriranih knjižb. Z analizo dokumenta (računa) lahko pregledujemo dogodke za konkretno številko dokumenta. Izpis vezanih plačil na račun oziroma na katere račune smo razporedili plačilo nam omogoča izpis 'Seznam vezav dokumenta'. Program izpiše vezane knjižbe glede na zapis na katerem stoji kazalnik, ko izberemo opcijo izpisa.
 
Z vklopom opcije za obarvanje ozadja pa si podatke na predogledu lahko obarvamo po poljubnem kriteriju.
 
SAK146.JPG 

Slika 1 - Meni za pregled kartice partnerja

Po potrditvi menija izberemo omejitvene pogoje pregleda podatkov.

Izborni pogoji:
- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Stroškovno mesto: šifra stroškovnega mesta (samo konti, ki se vodijo po stroškovnih mestih in so saldakontni)
- Konti:konto terjatev, obveznosti
- Partner:šifra partnerja, znak * - vsi partnerji (smiselna uporaba pri omejitvi na posamezni konto);
- Projekt: izbor šifre projekta iz šifranta projektov. Omejitev se nanaša, če je projekt vpisan na knjižbah terjatev ali obveznosti;
- Finančni instrument: v primeru vključene opcije Krediti v programu Finančno poslovanje, je omogočeno omejiti knjižbe na posamezni finančni instrument, kreditno pogodbo.
- Od datuma ____ do datuma: omejitev obdobja (datuma veljave) pregleda podatkov
- Preračun:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
- Vključi tečajne razlike: V primeru, da opcije ne označimo, se postavke z obračunanimi tečajnimi razlikami (simbol TR) ne prikažejo, v primeru, da opcijo označimo, se pokažejo postavke s simbolom TR. V tem primeru se zapreta tudi poročili na pregledu (desni klik) Kartica z vezavami in Analitična kartica z vezavami. 
- Izloči zaključne knjižbe: izločijo se zaključne knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZK).
- Izloči začetna stanja:  izločijo se otvoritvene knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZS).

SAK147.JPG
Slika 2 - Izborni pogoji za prikaz podatkov

SAK_Kartica_partnerja10.jpg
Slika 2a - Vstopna maska Kartica partnerja z oknom za vnos spremnega besedila, ki se prikaže ob tiskanju Seznama vezav na email+pdf

 

Ko potrdimo izbrane omejitvene pogoje, se nam podatki pripravijo na predogled.
Če smo izbrali za pregled konkretnega partnerja, se na vrhu ekrana napiše njegova šifra in naziv.
 
SAK9934913_1.JPG 

Slika 3 - Predogled knjižb glede na izbrane podatke

Na predogledu podatkov je vidno tudi polje NETO. Ta stolpec zajema že odšteti saldo partnerja za rezervacije, pripravljene kompenzacije, plačila v teku, skratka vse oblike plačil, ki še čakajo na potrditev.
 
Na pregledu se nahajajo določene posebne ikone.
Opombe za partnerja: opombe lahko vpišemo v šifrantu Partnerji alo na Kartici partnerja. Vpis izvedemo z dvoklikom na okno ali z dodatnim menijem in opcijo Opombe - partner.  
Opombe za dokument: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone, dvojnega klika na okno ali pa se avtomatsko vpiše besedilo v primeru spreminjanja knjiženih podatkov (na primer polje Valuta, Simbol,...)
Povezave: Preko ikone odpremo poseben pregled povezave na pomožne knjige in pregled knjižb za konkreten dokument na izvoru
Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno).
 
Pregled je razdeljen na tri dele:
 SAK9934913_2.JPG


Seštevki po kontu ali prometu:

Takoj po vstopu v pregled Kartice partnerja je prikazan seštevek salda na kontu. 
Kartica_partnerja_nova_2.JPG

Dodana pa je nova ikona s katero lahko seštevek Saldo po kontih spremenimo v seštevek Prometa partnerja s podatki Breme skupaj, Dobro skupaj in Znesek (Breme-Dobro). 

Kartica_partnerja_nova_3.JPGNa pregledu kartice partnerja ima uporabnik na voljo tudi polje Št. obv..
 
 

 
Polje pomeni, kolikokrat je bil za posamezen dokument pripravljen v Opominih za partnerja.
V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu. 
 
SAK267.JPG 

Slika 4: Polje za pregled števila zapisov dokumenta na arhiviranih opominih

Če je vzpostavljeno poročanje v drug sistem, se v polju Tuji ID (sak_vezave.tuji_id) vidi ime datoteke, s katero je bila vezava poročana. Ime datoteke, s katero je bil poročan račun je vidna na pregledu odprtih postavk ali na konto kartici v polju Tuji ID (sak_salk1.tuji_id).  

Na predogledu podatkov se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo prometa.

V primeru izbora * za partnerja (Vse) program pripravi kumulativni pregled za vse partnerje skupaj. Priporočena je pri tem omejitev na K-kupce ali D-dobavitelje (izbor Kontov) ali na konkretno skupino kontov zaradi različnih deviz.

SAK_ks2.JPG 

Priponke: 

priponke1.JPG

Povezave:

V Povezavah je možno pregledovati veze na glave in pozicije prejetih ali izdanih računov, na Plačila v teku, Vezave, Rezervacije, Finančne instrumente, Arhiv opominov. 

9938166.JPG

Z izdajo 909 je na pregled Kartice partnerja dodana še ikona za Kontaktne osebe. Uporabnik mora imeti pravico VSI_KONOSEB. 

9940290_1.JPGOsnove dela z Orkestrom


nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za meni Poročila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opcije desnega menija:

Seštevki

Struktura prometa

Vezave

Odpiranje

Zapiranje

Storno AP

Izpis

Analiza dokumenta

Prejeti/izdani račun

Specifikacija otvoritve

Obarvaj ozadje


[[SAK_Desni_meni_opombe_partnerja|Opombe partnerja