Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_storno

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Storno vseh knjižb

Obračunano in knjiženo amortizacijo osnovnih sredstev kakor tudi ostale knjižene poslovne dogodke po knjiženju ne moremo spreminjati. Knjižbe lahko storniramo in potem ponovno obračunamo amortizacijo. Ostale poslovne dogodke za posamezno osnovno sredstvo imamo možnost stornirati tudi v modulu Kartica osnovnih sredstev - desni meni Storno OS.

Vnosno okno omogoča vnos omejitve:

- na inventarno številko, del inventarne številke (npr. vse, ki se začnejo z 02*), brez omejitve je znak zvezdica (*);

- na časovno obdobje - vse od leto.mesec veljave za obračun amortizacije.

 

Dodatna opcija ob storno knjižb osnovnih sredstev je brez knjižb začetnih stanj (tip dogodka 'Z') in novih nabav (tip dogodka 'N') kar pomeni, da program pripravi knjižbe za storniranje samo za obračunano amortizacijo, razne spremembe na osnovnih sredstvih kot so prerazporeditve...

V primeru vključene opcije Najemi to pomeni tudi brez knjižb Najema - tip dogodka 'FN'.

 

OS_STORNO.jpg

 

Slika 1: Vnosno okno za omejitev knjižb iz programskega paketa Osnovna sredstva, katere bomo stornirali

 

Po potrditvi omejitvenih pogojev za pripravo storno knjižb, nas program obvesti le še o zaključku postopka kreiranja storno zapisov.

Postopek storno knjižb upošteva samo knjižbe s statusom knjiženo.

 

 

 

 OS_OST_Storno2.jpg

Slika 2: Obvestilo o zaključku postopka storno knjižb programskega modula Storno vseh knjižb

 
Vse novo nastale knjižbe so na statusu neknjiženo. Vstopimo v programski modul Dogodki - Temeljnice (status neknjiženo). Nastale knjižbe preverimo in knjižimo. Spreminjanje, korektira knjižb ni dovoljena. Če brišemo zapise moramo brisati vse zapise za osnovno sredstvo.
 
Postopka storno ne ponavljamo, če nastalih storno knjižb pred tem nismo brisali. Storno knjižb tudi ne popravljamo marveč knjižimo take kot so (oziroma jih brišemo v celoti).
 
OS_OST_Storno3.jpg

Slika 3: Knjižbe kreirane s postopkom storno knjižimo v modulu Dogodki / Temeljnice

 
 
Storno knjižbe vidimo na kartici osnovnih sredstev v primeru, da izberemo ob vstopu opcijo, ki omogoča pregled storno in storniranih knjižb.
 
Stornirane in storno knjižbe dobijo svoj status STORNO (9).
 
 
 
 
Storno knjižbe in pripadajoče stornirance prenesemo v glavno knjigo, spremljanje projektov z naslednjo izjemo:

 

Če so bile prvotne knjižbe označene, da se jih ne prenaša v glavno knjigo (projekte)  - začetna stanja, možnost pri najemih in obrokih od najema - se tudi storno knjižbe ne bodo prenesle v glavno knjigo (projekte).