Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Ključi - Vrste dela

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Ključi - Vrste dela

Ključi so najpomembnejši del plač, ki določajo strukturo in način obračuna plač. Vsako vnosno polje ima kopico atributov, ki določajo način obračuna. Programsko se zapišejo ključi PXX (ključi posameznega prispevka, XX je šifra prispevka) in OXX (ključi dohodninskih olajšav, XX je šifra olajšave), ki pa jih uporabnik ne vidi in jih ne more spreminjati.

Ključ ali številka ključa je poljubna, vendar obstaja priporočen vrstni red. Glede na številko ključa bo posamezna vrsta dela prikazana na plačilni listi in tudi na rekapitulaciji po ključih.

Ključ1 lahko uporabimo kot pomoč pri vnosu. Polje je lahko prazno. V kolikor pa izberemo ustrezno vrsto dela, se ključ nastavi po priporočilih MIT-a. Odprta ostanejo le polja, ki se jih ne more nastaviti brez predhodnih ostalih nastavitev in so v domeni izključno uporabnika samega.

Br/Ne/Po je polje v katerem določamo atribut kakšne vrste je ključ:

  • B -bruto ključ - všteva se v bruto osnovo in je hkrati lahko osnova za prispevke in dohodnino

  • N - neto ključ - ključi, ki predstavljajo vse ključe po obračunu prispevkov in dohodnine; pribitke in odbitke od neto plače; od teh ključev se prispevki in dohodnina ne obračunavajo

  • P - posebni sistemski ključ - to so ključi, katerih namembnost je točno določena. Uporabniki lahko izbiramo številko ključa in le tega obvezno vpišemo v ustrezno sistemsko nastavitev

  • Z - neizplačani ključi - ključi, ki se vštevajo v bruto, vendar samo kot osnova za prispevke; znesek ni izplačan (bonitete)

  • E - evidenčni neto ključi - ključi se ne vštevajo v neto znesek, služijo za poročanje na REK obrazcu in prikaz na plačilni listi

Obračun določa enačbo po kateri se bo izračunal znesek posamezne vrste dela, nadomestila, refundacije ..... V določenih primerih se lahko izračuna tudi število ur. Oglejte si specifike obračunov.

Količnik bo izračunani znesek po izbranem načinu izračuna v polju Obračun povečal/zmanjšal za izbrani količnik. Količnik 1,000 zneska torej ne spremeni.

Prispevki se obračunajo (ali tudi ne) od izračunanega zneska. Prispevki so različni in jih določimo v posebnem šifrantu  Prispevki iz in na BOD, kako pa se bodo obračunali od zneska konkretnega ključa pa določimo z enim od parametrov

D - prispevki iz rednega dela

N - samo prispevki iz bruto

X - prispevki se ne obračunajo

O - prispevki od neupravičene odsotnosti ali neplačanega dopusta

M - prispevki od razlike do minimalne plače.

Prispevke po nastavitvi ključa nastavimo preko desnega menija Prispevki. V spodnjem delu ekrana se vidi kateri prispevki se bodo obračunali od posameznega ključa. Prispevke za posamezni ključ določimo preko desnega menija

Prispevki.PNG

Slika 3 - določanje prispevkov za posamezni ključ

 

 

Za dohodnino ... določimo le ali se dohodnina od zneska obračuna ali ne. Način obračuna dohodnine pa določa vrsta izplačila sama.

Vr.izplačila določa pri kateri vrsti izplačila je možno ključ uporabiti.

Vrsta dohodka za dohodnino ... vsak znesek posameznega izplačila ima svoje oznako s katero DURS-u povemo za kakšno vrsto dohodka gre. V skladu s to oznako se kreira napoved za odmero dohodnine.


Nadaljevanje ...

Preberite še:

Prednastavitve ključev

Obračun plače

Nadaljevanje

 

  

Opozorila:
Nastavitev ključa je vedno v domeni uporabnika samega. Prednastavitve, ki jih določa MIT, so le priporočila in v določenih primerih ne ustrezajo določilom za obračun s strani podjetja, kolektivne pogodbe ali drugih podobnih predpisov.

 

 

 
 
 
  
Ključi so 'živa' nastavitev in se lahko spreminjajo iz več razlogov, kot so zakonodajne spremembe, interna določila podjetja, ugotovljene nepravilnosti v preteklosti ...
 
 
 
 
 
 
  

  OD_Ključi_1.JPG

 

 Slika 1 - prikaz prvega dela nastavitev ključa za redno delo

 

Funkcionalnost desnega menija

Prispevki: ponudi se okno za določanje prispevkov. Obračunali se bodo prispevki, ki so na desni strani okna. Prispevke premikamo iz leve na desno ali obratno z dvojnim klikom na posamezni prispevek.

 

Kopiranja ključa - vrste dela v nov ključ: Ponudi se pogovorno okno za vnos nove številke in naziv novega ključa. Izvaja se kontrola na že obstoječo številko ključa. Po potrditvi se v šifranti ključev doda nov ključ, z popolnoma enakimi nastavitvami kot osnovni ključ - tudi enačba. Potrebna je previdnost in preveriti pravilnost nastavitve kopiranega ključa ter jo uskladiti z vsebino, ki jo nov ključ prinaša. Pomembno je preveriti morebitno kopirano enačbo za izračun na novem ključu - vrsti dela.

OD_Ključi_3.JPG

Slika 2 - kopiranje nastavitev ključa 010 na nov ključ 012