Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Obrazci_Izračun

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​Poročila - Posebna poročila iz obrazcev 


Po izvedeni pripravi obrazcev izvedemo v tem meniju pripravo in izpis poročil.

Z izdajo 912-000 je bila narejena celotna predelava priprave podatkov zaradi optimizacije in pohitritve v primeru, ko pripravljamo določen obrazec deljen na stroškovna mesta. 
Spremenjeno je bilo sledeče:
- Zaokroževanje: sedaj se izvaja zaokroževanja seštevka, skupnega zneska in ne posameznega zneska iz enačbe. Zaradi te spremembe je lahko razlika v zneskih med staro in novo verzijo.


Izbrati moramo ime obrazca, obdobje in ostale dodatne pogoje.

9941308_2.JPG
 

Slika 1 - Priprava poročil iz obrazcev

Obrazec: izberemo ustrezen obrazec. Vsak obrazec ima svojo šifro in naziv. Naziv obrazca se vedno definira s ključem 000. Obrazce nastavimo v meniju Definicije obrazcev.
Enota: omejitev na knjižbe s konkretno šifro enote.
Stroškovno mesto: omejitev na knjižbe s konkretnim stroškovnim mestom: 0*=vsa
Brez stroškovnega mesta: izločitev iz poročila za konkretno stroškovno mesto
Klasifikator: omejitev obrazcev po klasifikatorju stroškovnih mest
Obdobje od-do: izbor obdobja knjižb po datumu veljave ali davčnem datumu (izbor Vrstni red)
Izloči simbol: polje je namenjeno izločitvi knjižb, ki so posledica zaključevanja prometa na kontih razreda 4 in 7. Predlagamo poseben simbol ZK-zaključne knjižbe.
Izloči knjižbe zaključka leta: izločitev zaključne temeljnice s tipom knjižb ZK na dan 31. 12., ki jo pripravi postopek Zaključek leta v meniju Ostalo.
Zaokroževanje: izberemo lahko možnost zaokroževanja na cela števila, na tisoč ali brez zaokroževanja zneskov.
Temeljnice: omejitev poročila na status temeljnic: neknjižene, knjižene ali začasne
Št. arh. obrazca: omejimo se na obrazec, ki je že bil arhiviran
Št. let. načrta: izbor šifre letnega načrta, ki naj bo vključen za primerjavo v pripravljeno poročilo.
Po stroškovnih mestih: program pripravi poročilo iz obrazca po stroškovnih mestih
Upoštevaj dodatne pogoje: dodatni pogoji so definirani v obrazcih v polju Pogoj
Upoštevaj pod-konte: v primeru, da je na obrazcu definiran samo sintetični konto (v enačbi), želimo pa v poročilu zajeti tudi analitiko.
Preteklo leto: v obrazec-poročilo naj bo za primerjavo tekočega leta vključeno še stanje preteklega leta.
 
V primeru, da je v enačbi obrazca odkrita napaka (nedovoljen znak, več na Definiranje enačb obrazcev), program javi obvestilo.
Obrazec se ne pripravi, dokler napaka v enačbi ni popravljena. 
9947677_1.jpgPo potrditvi izbranih omejitev, pogojev na predogled dobimo pripravljen obrazec:
 
9941308_3.JPG

Slika 2 - Pripravljeni podatki obrazca in opcije desnega menija

 

Opozorilo:

Če se na pregledu obrazca, ki vsebuje deljenje, na pregledu pojavijo zvezdice, pomeni, da gre za deljenje z 0. 
Primer ena
čbe: #004/#003*100
Če je znesek v vrstici 003 enak o, pride do deljenja z 0, na pregledu se prikažejo zvezdice, prenos v Excel pa vsebuje zapis '#NUM!'.
Rešitev: enačbo se spremeni v takole: (iif((#003)<>0,#004/#003*100,0))
, kar pomeni: če je znesek v vrstici 003 različen od nič, upoštevaj enačbo, sicer vpiši 0,00.