Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Obrazci_Izračun

MIT navodila za uporabo programa Orkester
Poročila - Posebna poročila iz obrazcev 


Po izvedeni pripravi obrazcev izvedemo v tem meniju pripravo in izpis poročil.
Izbrati moramo ime obrazca, obdobje in ostale dodatne pogoje.

9941308_2.JPG
 

Slika 1 - Priprava poročil iz obrazcev

Obrazec: izberemo ustrezen obrazec. Vsak obrazec ima svojo šifro in naziv. Naziv obrazca se vedno definira s ključem 000. Obrazce nastavimo v meniju Definicije obrazcev.
Enota: omejitev na knjižbe s konkretno šifro enote.
Stroškovno mesto: omejitev na knjižbe s konkretnim stroškovnim mestom: 0*=vsa
Brez stroškovnega mesta: izločitev iz poročila za konkretno stroškovno mesto
Klasifikator: omejitev obrazcev po klasifikatorju stroškovnih mest
Obdobje od-do: izbor obdobja knjižb po datumu veljave ali davčnem datumu (izbor Vrstni red)
Izloči simbol: polje je namenjeno izločitvi knjižb, ki so posledica zaključevanja prometa na kontih razreda 4 in 7. Predlagamo poseben simbol ZK-zaključne knjižbe.
Izloči knjižbe zaključka leta: izločitev zaključne temeljnice s tipom knjižb ZK na dan 31. 12., ki jo pripravi postopek Zaključek leta v meniju Ostalo.
Zaokroževanje: izberemo lahko možnost zaokroževanja na cela števila, na tisoč ali brez zaokroževanja zneskov.
Temeljnice: omejitev poročila na status temeljnic: neknjižene, knjižene ali začasne
Št. arh. obrazca: omejimo se na obrazec, ki je že bil arhiviran
Št. let. načrta: izbor šifre letnega načrta, ki naj bo vključen za primerjavo v pripravljeno poročilo.
Po stroškovnih mestih: program pripravi poročilo iz obrazca po stroškovnih mestih
Upoštevaj dodatne pogoje: dodatni pogoji so definirani v obrazcih v polju Pogoj
Upoštevaj pod-konte: v primeru, da je na obrazcu definiran samo sintetični konto (v enačbi), želimo pa v poročilu zajeti tudi analitiko.
Preteklo leto: v obrazec-poročilo naj bo za primerjavo tekočega leta vključeno še stanje preteklega leta.
 
Po potrditvi izbranih omejitev, pogojev na predogled dobimo pripravljen obrazec:
 
9941308_3.JPG

Slika 2 - Pripravljeni podatki obrazca in opcije desnega menija