Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VP_POROČILA IZ OBRAZCEV PO PROJEKTIH

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Spremljanje projektov: Poročila iz obrazcev po projektih

Programski meni Poročila iz obrazcev po projektih predstavlja generator poročil. Najprej moramo vnesti v meniju Datoteke / Obrazci - obrazce, ki omogočajo z možnostjo seštevanja in odštevanja različnih stroškov in prihodkov po nosilcih, pripravo poročil. Ob nastavitvi obrazca vnesemo enačbe, ki jih sestavljajo različna konta, in so povezana z matematičnimi operatorji. Za podatke, ki jih ne moremo izračunati iz podatkov programa Spremljanje projektov pa lahko uporabnika vprašamo za vpis zneska ob pripravi poročila. Na vstopnem oknu priprave poročila iz obrazcev izberemo naslov obrazca z enačbami in ostale omejitvene pogoje, ki jih programsko okno priprave poročila predvideva in omogoča.

Odločitveni pogoji na vstopnem oknu

Najprej izberemo naslovno vrstico obrazca na podlagi katerega bomo izvajali poročila. Obrazec mora biti predhodno nastavljeni v datoteki Obrazci. Je pa vse nastavitve mogoče poklicati iz predhodno arhiviranega obrazca, ki ga izberemo v polju Nastavitev iz arhiva.
 
VP_obrazci iz arhiva izborni pogoji.PNG 

Slika 1 - Klic shranjenih izbornih pogojev za obračun obrazca v spremljanju projektov  

Podatki se lahko omejijo glede na klasifikator projekta.
 
Opcija po nadrejenih projektih omogoča, da se podatki združijo po nadrejenih projektih, zapisanih v šifrantu projektov.
 
V polju Do stat.proj. določimo do vključno katerega statusa projektov se vključijo projekti v poročilo. Prednastavitev je 8 - brez neaktivnih projektov s statusom 9.
 
Izberemo enoto za katero se ponudi pomoč na ustrezen šifrant. * je dovoljena in pomeni izbor vseh zapisov. Tudi ? je dovoljen znak.
 
Nabor projektov določimo v polju Projekt, nabor stroškovnih mest pa v polju Str. mesta. * in ? sta dovoljena. Naštete šifre ločimo z vejico. Vpišemo lahko tudi skupine (npr. 02, - pomeni vse šifre, ki se začnejo z 02).

V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre projektov, se ponudijo samo projekti, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_PROJEKTI.
V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre stroškovnih mest, se ponudijo samo stroškovna mesta, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_STRM.​​

 
Obdobje omejimo s poljema Od dne..do. Upoštevajo se tudi zapisi z datumom veljave, ki je enak zapisanemu v polju od ali do dne.
 
Na poročilu je možno uporabiti naslednje zaokroževanje zneskov:
- Zaokroževanje na cela števila;
- Brez zaokroževanja;
- Zaokroževanje na tisoč.
 
Če obkljukamo opcijo Upoštevanje dodatnih pogojev, se pri izračunu zneskov upoštevajo dodatni pogoji, ki smo jih vnesli na obrazcu v rubriko za vnos dodatnih pogojev.
 
Omogočen je izbor knjižb glede na status. V polju Temeljnice lahko izbiramo med možnostmi:
- knjižene;
- vnesene + knjižene;
- začasne + knjižene;
- VSE (neknjižene + začasne + knjižene).
 
Izbor denarne enote, v kateri se prikažejo podatki se določi v polju Preračun v drugo denarno enoto. Če denarna enota ni obkljukana (EUR je zadimljen), se podatki prikažejo v originalni denarni enoti. Za preračun v drugo denarno enoto je potrebno izbrati želeno denarno enoto iz šifranta Tuje denarne enote in izbrati datum (in s tem tečaj), po katerem naj se preračunajo podatki.
Vključitev opcije Dodaj podatke iz letnega načrta odpre okno za izbor številke letnega načrta, ki je vnesen v šifrant Finančni načrt in iz katerega se bodo upoštevali podatki letnega načrta.
Polje Št. arh. obrazca je aktivno v primeru, da smo izbrali obrazec, ki v enačbi predvideva možnost izračuna vrednosti na osnovi arhiviranega obrazca. V enačbi mora biti vpisan znak $.
VP obrazci po projektih.PNG 

Slika 2 -  Vstopno okno z možnostmi omejitve podatkov v meniju generatorja poročil Poročila pripravljena z obrazci

Izločitev interne realizacije / Stroškov - dopolnitev z izdajo 909.000

Opcija omogoča, da se iz poročila izločijo knjižbe, ki imajo vpisano povezovalno številko (VEZSTEV). Povezovalna številka se avtomatično vpiše pri internih fakturah iz programa Fakturiranje, če je način prenosa (3) po pozicijah brez zbira na kontu realizacije in kontu stroškov.
Pri izboru opcije gre za 'pobotanje' v primeru, da so izbrani omejitvenih pogoji taki, da obe knjižbi iste pozicije zapadejo v nabor podatkov.

Naknaden vpis vezne številke je omogočeno na Konto kartici.

Poročilo in desni meni:

Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže knjižbe na predogled oziroma javi, če za izbrane pogoje ni knjižb. Knjižbe iz pregleda lahko izpišemo, izvozimo v datoteko... Pri izpisu se lahko odločamo med več izpisi.

VP_projekti obrazci.PNG 

Slika 3 -  Desni meni in pregled knjižb v programskem meniju Poročila iz obrazcev po projektih

Izpis s kumulativo preteklih let - Na vstopnem oknu smo že predhodno izbrali stroškovno mesto ali projekt in določili, ali se izpis pripravi po nadrejenih projektih, za določen klasifikator projektov oziroma do katerega statusa projektov. Izpis je pokončen.

Izpis samo tekočega leta - Opcija omogoča izpis podatkov samo tekočega leta. Na vstopnem oknu smo že predhodno izbrali stroškovno mesto ali projekt in določili, ali se izpis pripravi po nadrejenih projektih, za določen klasifikator projektov oziroma do katerega statusa projektov. Izpis je pokončen.

Izpis načrtovano in doseženo v tekočem obdobju - Opcija omogoča izpis podatkov samo tekočega leta primerjalno s planom. Na vstopnem oknu smo že predhodno izbrali stroškovno mesto ali projekt in določili, ali se izpis pripravi po nadrejenih projektih, za določen klasifikator projektov oziroma do katerega statusa projektov. Izpis je ležeč.
 
Definicije obrazcev - omogoča vstop v meni Datoteke /direktno v šifrant Obrazci, z možnostjo dodajanja, spreminjanja vrstic na obrazcih.
 
Pojasnilo izračuna obrazca - zaradi razdelitve po str. mestih opcija ni mogoča v enaki obliki, kot je v glavni knjigi.
 
Arhiviranje obrazca - po izboru menija program prikaže programsko okno na katerem vpišemo številko novega obrazca ali pa izberemo številko obstoječega obrazca, na katerega se dodajo podatki iz pregleda. Poročilo iz pregleda se bo shranilo v arhiv obrazcev, ki ga lahko vidimo naknadno v meniju Arhiv poročil iz obrazcev. Omogočen vpis stroškovnega mesta v primeru, da se poročilo dela za posamezno stroškovno mesto. Če se poročilo dela za več stroškovnih mest vpis stroškovnega mesta ni omogočen.
 
Brisanje projekta iz poročila - po izboru menija program prikaže odločitveno vprašanje: Želite brisati poročilo iz obrazca za str.m.:xxxx, projekt:yyyy in enoto:zzzz? V primeru, da potrdimo brisanje, bo po izboru izpisa zapis za izbrane pogoje odstranjen. Izpis bo narejen za preostale projekte.