Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Statistika_SFR

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Saldakonti: Statistika finančnih računov

Vsebina poročanja  

Poročila vsebujejo podatke o stanjih in o transakcijah ter vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih enot, po posameznih sektorjih/podsektorjih in po posameznih finančnih inštrumentih. Zbrani podatki pomenijo pomembno makroekonomsko statistiko, finančni računi pa pomembno analitsko orodje za proučevanje finančnih tokov med institucionalnimi sektorji v domačem gospodarstvu oziroma med domačimi sektorji in tujino.

Pred prvim poročanjem za namene statistike finančnih računov preko spletne strani AJPES mora obveznik poročanja pristojni izpostavi AJPES predložiti vlogo, s katero se identificira oziroma pooblasti osebo, ki bo posredovala podatke statistike finančnih računov po spletu. Večina obveznikov poročanja je to storila že pri predhodnem poročanju. Ponovno je potrebno predložiti vlogo le v primeru sprememb podatkov. Vloga z navodili za izpolnjevanje je objavljena na spletni strani AJPES.

Več si lahko preberemo na http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij.asp?MapaId=410 .

Za pripravo podatkov poročila moramo imeti ustrezno izpolnjene naslednje šifrante:

1. Šifrant Partnerji in vpisani Sektorji na partnerjih

2. Sektorji

3. Za pripravo podatkov moramo v sistemsko nastavitev XSEKTOR na VSI vpisati šifro sektorja, na primer S.122, kamor je naše podjetje uvrščeno. Sistemska nastavitev je na nivoju podjetja.

4. Obrazci

5. izpolnjen register tistih dokumentov v paketu Finančno planiranje, za katere je potrebno poročanje (če uporabljamo paket Finančno planiranje, drugače ni potrebno).

6. V kontni plan vpišemo v polje Sektor šifre sektorjev le pri tistih kontih, od katerih promet se črpa iz glavne knjige. Če bo polje Sektor prazno, bo program črpal podatke iz saldakontov, seveda pod pogojem, da je konto saldakonten.

- Vknjižbe, ki se bodo upoštevale iz saldakontov, dobijo podatek o sektorju iz polja sektor v šifrantu partnerjev.
- Vknjižbe, ki se bodo upoštevale iz glavne knjige pa dobijo podatek o sektorju iz kontnega plana.
Da dobimo ustrezno strukturo prometa iz paketa Glavna knjiga, moramo podatke pripraviti tako, da en konto vsebuje vknjižbe le iz enega sektorja. V nasprotnem primeru bo potrebno s temeljnico izvesti preknjižbe na ustrezne analitične konte.

V primeru, da vnašamo v kontni plan sektor na konto, ki je definiran kot "saldakontni konto - D ali K v polje Saldakonti", program javi opozorilo:

 
VSI6.JPG 
 

Slika 1 - Kontni plan in vnos podatka o sektorju na saldakontni konto

V meniju Ostalo-Avtomatski test lahko pred pričetkom priprave podatkov preverimo, ali imajo vsi partnerji vpisan podatek o sektorju.

Priprava podatkov za poročilo SFR:

 

Podatke za obrazec pripravimo v meniju Poročila za statistiko.

Pripravljene podatke za kvartal pogledamo, dopolnimo, izpišemo in pripravimo datoteko XML.

 
9940266.JPG


Slika 2 - Meni za pripravo statističnih poročil

Razen določitve obdobja so vsa ostala polja namenjena izključno preverjanju konkretnih knjižb. Ko pripravljamo končno poročilo za datoteko, morajo vsi izborni pogoji biti označeni z * - VSE.

Izborni pogoji za pripravo poročila so naslednji:

- Stroškovno mesto : zbor za konkretno stroškovno mesto

- Konto : omejitev na konkreten konto

- Sektor : podatke lahko pregledujete na konkreten sektor

- Simbol : omejitev na konkreten simbol

- Obdobje od : določitev pričetka obdobja  - do : določitev konca obdobja

Po potrditvi izbranih pogojerv program izvede test na vpisane tip dokumentova: ZS-začetno stanje.
V primeru, da za obdobje med pripravljenimi podatki program zazna knjižbe z navedenim tipom, javi obvestilo. Po zaprtju obestila se podatki pripravijo na pregled. 

Pomembno je vedeti, da se knjižbe s tipom ZS v poročilo NE BODO PRIPRAVILE!

9940266_1.JPG


Slika 3 - Test podatkov glede na tip knjižbe in obvestilo v Opombah

Do kdaj moramo poročilo za posamezno četrtletje oddati?

 
- do 10. maja za prvo četrtletje
- do 10. avgusta za drugo četrtletje
- do 10. novembra za tretje četrtletje
- do 20. februarja za zadnje četrtletje
 

V programu so skrita naslednja pravila priprave poročila:

 

Obrazec 01, 02 – vse knjižbe, vsi simboli

Obrazec 03, 04 – vse knjižbe brez simbola  «TR – tečajne razlike»

Obrazec 05, 06 – samo simbol «TR – tečajne razlike»

Pri obrazcih za prvi kvartal leta se pri 01, 02 obrazcu upošteva datumsko razdobje od 1.1. - 31.3. (otvoritev + promet), pri obrazcu 03, 04, 05, 06 pa od 01.01. – 31.3. (promet). Pri obrazcih za promet mora biti začetno stanje izločeno in to je lahko le, če so na 1.1. ločeni začetni saldi (otvoritev) od prometa.
V saldakontih in glavni knjigi je potrebno narediti zaključek leta za potrebe SFR za oddajo poročila 1. kvartala.

Na predogledu lahko vidimo vse knjižbe izbranega obdobja. V polju Paket je naveden izvor podatka. Vpisan je lahko GK-glavna knjiga ali SAK- saldakonti.
Preko posebne ikone Povezave lahko za posamezno knjižbo preverimo izvorne podatke (ločena zavihka za SAK in GK).


SLIKA4.PNG


Slika 4 - Pripravljeni podatki za izbrano obdobje s povezavam

 

Z desnim menijem lahko pripravimo seštevke podatkov z različnimi izbori.

Z opcijo Izpis obrazca izbrani obrazec izpišemo. Vsak obrazec se izpisuje ločeno

Z opcijo Elektronski obrazec - XML  pripravimo datoteko za uvoz podatkov. Podatki se pripravijo za vse obrazce hkrati.

slika5.PNG

Slika 5 - Izborne opcije
 
 
slika6.PNG
Slika 6 - Priprava xml datoteke in izpis obrazcev sta ločeni                                 
 
Možen je vklop predpogleda podatkov kot kaže slika 6.
 
Pregled omogoča popravek ali vnos podatkov direktno v tabelo v stolpec Promet0 in Promet1.
 
slika7.PNG

Slika 7 - Pregled podatkov za izpis in možnost dopolnjevanja, spreminjanja podatkov

V   obrazec 01 in obrazec 02 so zajeti podatki o stanju, v obrazcih 03, 04, 05 in 06 pa so zajeti podatki o prometu v določenem obdobju (kvartalu).  Na podlagi pripravljenega izpisa bo program ustrezno zajel v seštevke po finančnih instrumentih in sektorjih podatke o stanju (otvoritev+promet) oziroma o prometu v določenem kvartalu.
 
 
Izpis posameznega obrazca je v dveh delih.  Prvi del vsebuje podatke za sektorje <2, drugi se samodejno nadaljuje in vsebuje podatke za sektorje >2. Zneski se izpisujeje v celih številih brez centov.slika8.PNG

SLIKA9.PNG

SLIKA10.PNG
 

 Slika -8 Izpis podatkov za poročanje SFR v obrazcu je zaradi optimizacije pregleda v dveh delih

 

 

Elektronski obrazec - XML  

Izvozna datoteka: izberemo odlagalno mesto datoteke

- Odgovorni osebi iz šifranta Delavci, izbrani delavec mora imeti vpisan e-naslov in telefon,

- Vodja podjetja: ime in priimek vodje podjetja iz šifranta Delavci,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   kreirajo se podatki v predpisani xml strukturi. Po uspešnem kreiranju se izpiše obvestilo: 

 

 slika11.PNG
Slika 9 - Obvestilo 


 Datoteka je pripravljena na uvoz v AJPES.

 Za uspešen uvoz podatkov je obvezen podatek o sektorju, ki mu pripadate.

V sistemskih nastavitvah za paket 'VSI' mora biti vpisan sektor v spremenljivki 'XSEKTOR'.

 

slika12.PNG

 Slika 10 - Podatek o sektorju poročevalca