Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Prilivi_odlivi

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Saldakonti: Predvideni prilivi in odlivi 

Meni se uporablja za pripravljanje plana prilivov in odlivov za določeno obdobje veljavnosti ali zapadlosti odprtih postavk.
 
9943244_1.JPG

Slika 1 - Izbor omejitev za pripravo poročila

 
Določitvena polja:
Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Konti: konto odprtih postavk;

Klasifikator konta: ​omejitev na klasifikator konta

Projekt: omejitev na konkreten projekt
Klasifikator projekta: omejitev na klasifikator projekta
Finančni instrument: izbor je aktiven v primeru, da ima naročnik nameščen program Finančno planiranje
Simbol: šifra simbola;
Partner: šifra partnerja;
Klasifikator partnerja: omejitev na klasifikator partnerja
Od datuma: _____ Do datuma:______
Po datumu zapadlosti ali datumu veljave

Neknjiženo v saldakontih: upoštevajo naj se postavke, ki so v saldakontih še neknjižene.
Neprenešeno iz pomožnih knjig: upoštevajo naj se tudi neknjiženi ali nepreneseni prejeti računi ter neknjiženi ali nepreneseni izdani računi, ki so izpisani s potrditvijo. Na pregledu imajo takšne postavke v koloni TIP vpisano:
- N - račun je še neknjižen ali
- L - račun je že knjižen vendar še ni prenesen v Saldakonte
Na pregledu je viden tudi izvor dokumenta (vpiše se na primer FA, SAD, ZAJ).
Ročno vnešeni plačilni nalogi: upoštevajo naj se tudi plačilni nalogi, ki smo jih ročno vnesli v program Plačilni promet  (vnaprej pripravljeni nalogi).
Samo dokumenti z NETO saldom:  poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo že odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. Ker se takšnim postavkam Neto saldo zmanjša, odprtih postavk ni na pregledu, razen, če odznačimo na izboru "dokumenti z NETO saldom".

 
 9943244_2.JPG

Slika 2 - Pregled pripravljenih podatkov

Izvoz DBF: z izdajo 910 je opcija ukinjena. 

Omogočen je izvoz prilivov in odlovov v DBF datoteko na izbrano mesto po predpisani obliki, brez možnosti spreminjanja s strani uporabnika (kot je to omogočeno z opcijo Izvoz podatkov).

- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)
- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga

- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opcije dodatnega menija:

Seštevki

Struktura odprtih postavk

Vezave

Pregled slike in priponk prejetih/izdanih računov

Izpis

Pregled projekta

Obarvaj ozadje

 

 

 

Splošne funkcionalnosti dodatnega menija