Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Obračun_obresti

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​

OBRAČUN OBRESTI

Program Obračun obresti je namenjen obračunavanju obresti za neplačane in z zamudo plačane račune, za obresti iz naslova danih kreditov ter priprava informativnih izračunov obresti iz odprtih postavk.

Z direktno povezavo na modul Fakturiranje lahko s programom avtomatsko pripravimo izdano fakturo za obresti.

Vnesemo  lahko poljubno število obresti. Vsaka je definirana s šifro in nazivom ter dnevom obrestovanja. V okviru posamezne vrste obresti pa lahko vnašamo datumske spremembe obrestnih mer.

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti v domačem denarju od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se ne uporablja, če se tako dogovorijo stranke ali če tako določa poseben zakon (1. člen Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri, Uradni list RS, št. 45/95).

V meniju Obračuni lahko pripravimo testen obračun obresti z možnostjo prenosa med redne obračune, obračune iz zapadlih in odprtih postavk z direktno povezavo na saldakonte skupaj z izračuni, izpisi in knjiženjem potrjenih obračunov.

V primeru, da imamo več obračunov z manjšimi zneski, lahko izvedemo ​Združevanje obračunov.

Šifrante za obračun obresti delimo na posebne in splošne šifrante. Dodajamo, popravljamo in osvežujemo jih v meniju Datoteke.

V meniju Poročila pripravljamo dnevnike knjiženj, pregledujemo in izpisujemo redne in arhivirane obračune.

Testiranje pravilnosti obračunov in naknadna priprava temeljnice za glavno knjigo izvajamo v meniju Ostalo.

OBR1.JPG 

Slika 1 - Prikaz povezav Obračuna obresti z ostalimi moduli


 

 

 

 

 

 

Nastavitev števca

Menijski iskalnik

Zaključek leta po paketih

Dostopi se izvajajo preko menijev:

Obračuni

Poročila

Ostalo

Meni Datoteke zajema poleg splošnih šifrantov tudi naslednje posebne šifrante:

Posebni šifranti:

Obrestne mere

Vrste obračunov

Vnos podatkov o obrestih v šifrant Partnerji

Pomembne spletne povezave:

 1. Temeljna obrestna mera in obrestna mera zamudnih obresti:

http://www.bsi.si/financni-podatki.asp?MapaId=1004

2. Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami
na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri je objavljena na spletni strani:

DURS web stran

 

Pravice za delo v programskem modulu: