Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Obrestne_mere

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​

Obračun obresti - Obrestne mere

V tem šifrantu definiramo šifro obrestne mere, obdobje uporabe in odstotek.

  • Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila.
  • Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ob upoštevanju določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 200 z dne 8. 8. 2000, str. 35), je vodilna obrestna mera, povečana za 8 odstotnih točk.
  • Predpisana obrestna mera iz prvega odstavka tega člena velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.
  • Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.
  • Minister, pristojen za finance, objavi višino tako določene predpisane obrestne mere zamudnih obresti in vse spremembe v Uradnem listu RS

 

Šifrant se nahaja v meniju Datoteke:

OBR4.JPG 

Slika 1 - Šifran obrestnih mer

OBR4_VRSTE4.JPG

Slika 2 - Vnešene obrestne mere 

Šifra obrestne mere je poljuben tromesten podatek. Najpogostejša šifra splošne zamudne obrestne mere je 00.

Posebnost: Obresti na posojila med povezanimi osebami

Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri. Objava se nahaja na spletni strani DURS-a.
Realna obrstna mera je v tem primeru definirana s 5 decimalnmi mesti.
V tem primeru je potrebno sporočiti v MIT. Nastavimo sistemske nastavitve za polja DOBRESTI, LOBRESTI in POBRESTI.
DOBRESTI 11 16
LOBRESTI 5.2 5.5
POBRESTI @K 999.99 @K 999.99999
 

Posebnost: Šifra obrestne mere RV

Posebna obrestna mera, ki ima šifro definirano že v programu, je šifra RV - Ročni vnos in je potrebna za tiste obračune obresti, ki jim vnesemo odstotek obrestne mere brez povezave na šifrant.
Program deluje tako, da je vrsto obračuna RV potrebno vnesti v šifrant Vrste obračunov.
Po potrditvi polja Obr.m. program ponudi hitro pomoč na šifrant Obrestne mere, kjer potrdimo RV-ročni vnos. Po potrditvi shranjene Vrste obračuna RV se avtomatsko izvede tudi vpis šifre obrestne mere RV v šifrant Obrestne mere.
 
GK357.JPG
Slika 3 - Vnos vrste obračuna RV - ročni vnos

 Vnos obrestnih mer

Obdobje obrestne mere lahko vnesemo:

1. za obdobje enega meseca
2. za več mesecev:
- izvedemo vnos od prvega dne do zadnjega dne poljubnega obdobja. Vnešeno obdobje razbijemo po mesecih z desnim klikom miške
- izvedemo vnos od prvega dne do zadnjega dne poljubnega obdobja. Vnešeno obdobje ne razbijemo. Ta način se razlikuje samo po tem, da nimamo specificiranega obračuna po mesecih, ampak se nam pripravi izračun skupaj za celotno obdobje.

Odstotek obresti vnesemo v polje Realne obrestna mera.

Zamuda nad dni in Obrestna mera nad dni: v primeru, da imamo s partnerjem dogovorjeno, da se v nekem obdobju obračunava po zamudni obrestni meri, kasneje pa po dogovorjeni stopnji do 30 dni in v primeru zamude nad 30 dni po drugi stopnji. 

Obračun obresti poišče za partnerja ali obstajajo zapisi pogodbenih obresti za obdobje in upošteva te. Če je v polju Zamuda nad dni<>0 se upošteva odstotek obresti v polju Obrestna mera nad dni. 

V opis navedemo pojasnilo šifre obrestne mere. Navedemo lahko tudi naziv partnerja, če gre za dogovorjeno obrestno mero s konkretnim poslovnim partnerjem.
 
Z desnim menijem izvajamo spremembe obrestnih mer, jih brišemo ali razbijemo konkretno obrestno mero po mesecih.
 
OBR5.JPG 

Slika 4 - Funkcionalnosti desnega menija

 

 
 
 

 

 


nazaj na navodila za Obračun obresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembne spletne povezave:

 

1. Temeljna obrestna mera in obrestna mera zamudnih obresti: http://www.bsi.si ali
 
2. Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami
na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri je objavljena na spletni strani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročni vnos obračunov obresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funkcionalnosti desnega menija: