Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Plačila_priprava

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Plačilni promet - Nalogi pripravljeni za nakazila

Naloge pripravimo v meniju Obdelave, kjer izberemo podmeni Plačila.

Z opcijo desnega menija na pregledu Izbor statusa se lahko premikamo med različnimi status plačilnih nalogov.

Uporabnik mora imeti pravico PLP.PLACILA.
Če ima na pravici označeno A-all, lahko izbere možnost Vsi uporabniki, drugače vsak vidi samo svoje pripravljene plačilne naloge. ​

PLP9936439.JPG

Slika 1 - Izbor statusa Nalogi pripravljeni za nakazila

9939094_2.JPG


Po izvedeni potrditvi izbora statusa nas program postavi na pregled nalogov, pripravljenih za nakazilo. Običajno je ta pregled prazen, saj po izvedenem prenosu podatkov v datoteko (TKDIS ali XML), plačilni nalogi dobijo status Plačila v teku - že odpremljeni nalogi.

Plačilne naloge lahko dodajamo ročno ali z direktno povezavo na odprte postavke v saldakontih:
 
Ročno: F3 ali Dodajanje:

9941357_1.JPG

Če postavk še nimamo v saldakontih in na novem nalogu vpišemo interno številko prejetega računa lai dobaviteljevo številko, se nam podatki izpolnijo iz glave prejetega računa. V tem primeru se tudi TRR prebere iz glave računa. Če na glavi računa TRRja ni, program prevere osnovni račun partnerja. 
Enako velja za denarnmo enoto. 

V primeru potrditve pomočnika poleg polja Partner/Prejemnik se spraznijo povezana polja na partnerja, pomoč na šifrant partnerja pa se ne ponudi, ker podatek ni obvezen. Partnerja najdemo z vpisom naziva direktno v polju. 

Če je partner tujec in za tuj TRR nima vpisane šifre banke v seznamu transakcijskih računov za partnerja, z izdajo 910-000 program omogoča vnos banke in vpis banke nazaj v šifrant transakcijskih računov. 

9942449_5.JPG

9942449_6.JPG


 
Podatek Datum plačila pomeni valuto računa. Če je datum valute prazen ali manjši od tekočega datuma bo program vpisal tekoči datum. Če pa je valuta večja od datuma plačila-valute, potem ima naročnik možnost pri samem prenosu datoteke izbrati kaj se naj vpiše v Valuto: datum prenosa ali datum plačila-valuta.

Dne 14. 7. 2015 sta bila v Uradnem listu RS, št. 51/15 objavljena Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (v nadaljevanju: Pravilnik) in nova verzija Strukture elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov, obrestnih listov, PDP in PCP poročil, poročil o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov ter na računih diplomatsko-konzularnih predstavništev, verzija 0.8, ki je objavljena na spletni strani MF.

Pravilnik je pričel veljati 15. 7. 2015, uporablja pa se od 1. 10. 2015.
Podatek ID eRačuna je 15 mestna številka, ki jo je obvezno potrebno vpisati, če smo proračunski uporabnik in če uporabljamo aplikacijo UJPNet. Če podatka v programu Plačilni promet ne vpišemo, program sam doda 15-mest s številko 9. Enako velja za plačila iz naslova plač (Nov tag <InstrForDbtrAgt>)  
 
Polje in kontrola se vzpostavi v primeru, ko ima naročnik v glavi prejetih računov odprto polje NAMEN2: ID štev. eRačuna.
 
 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postopek priprave plačil poteka v naslednjih osnovnih korakih:
1. Priprava obveznosti
2. Vpis transakcijskih računov za pripravljene naloge
3. Prenos plačil v poljubnem formatu (TKDIS ali MXL)

PLP7.JPG

Slika 2 - Priprava plačil s pomočjo desnega menija

Pripravljenih plačilnih nalogov iz OD in HON po kreiranju v PLP ni mogoče več popravljati, spreminjati postavk na plačilnih nalogih.

 

Pripravo plačil izvedemo lahko s pomočjo ikon ali s pomočjo desnega menija.

PLP3.JPG
PLP4.JPG

PLP5.JPG 
PLP6.JPG 

Slika 1 - Priprava plačil z ikonami

Če pripravljamo plačila večkrat na dan, se za vsak paket pripravljenih nakazil z obliko napr:
NLB20091214_1.TXT zapiše s številko še verzija prenosa. Verzije se avtomatsko številčijo do _9 - torej gre na en dan lahko 10 datotek.