Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_redni_račun

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov - Vnos rednega računa domačega dobavitelja

 

Prednastavitve sistema

Šifrant kontni načrt
Vneseni morajo biti konti DDV v kontnem načrtu in sicer za vsako stopnjo odbitnega davka, svoj konto. Konta obveznosti, konta stroškov.

 
Vnesemo davčne oznake za vse vrste prometa glede na razlikovanje davčnih dogodkov, ki se nam pojavljajo pri evidentiranju prejetih računov.
 
Vnesemo partnerje, dobavitelje z označitvijo DDV zavezanosti - v polju Indikator za DDV:
   Ni DDV zavezanec
* Domači davčni zavezanec
1 Pavšalist in mali davčni zavezanec
2 Pavšalist iz EU
E Zavezanec v EU
M Mali davčni zavezanec
O Partner opravlja samo oproščeno oz. neobdavčljivo dejavnost
P Pavšalist
T Tujec

 

Vnos računa domačega dobavitelja, ki je DDV zavezanec

Pri prejetem računu od domačega DDV zavezanca vnesemo vse potrebne podatke na glavo prejetega računa. Na pozicijah prejetega računa moramo poleg stroškovnih pozicij, vnesti tudi davčne podatke in ustrezne davčne datume.

V davčni evidenci se na strani prejetih dokumentov upoštevajo pozicije prejetih računov, ki smo jih vnesli in knjižili v programu Zajem prejetih računov in imajo naslednje obvezne podatke:

- davčna oznaka -  vnaša se na pozicijah z odbitnim, ne-odbitnim in oproščenim davkom;

- davčni datum  - prepiše se iz davčnega datuma glave prejetega računa, ki ga lahko spremenimo;

- znesek davčne osnove - se pripravi avtomatsko na podlagi vnesenega zneska davka, ki jo lahko popravimo zaradi različnega zaokrožka glede na račun dobavitelja;

- znesek davka  - znesek odbitnega in ne-odbitnega davka.

Znesek davčne osnove in davka vnašamo v denarni enoti EUR.

Vnesemo še:

- protikonto -  pri poziciji s pravico do odbitka se prepiše iz izbrane davčne oznake. Pri ostalih pozicijah ga izberemo sami iz šifranta konti načrt
- znesek pozicije -    vnesemo znesek vhodnega davka, avtomatsko se izvede tudi predpriprava davčne osnove oziroma znesek storška.

V primeru, da je na istem računu obračunan DDV pri katerem imamo delno pravico do odbitka, delno pa ne, je potrebno narediti ločen vnos pozicij za odbitni in ne-odbitni davek (torej vsaj tri pozicije: odbitni davek + osnova za odbitni davek + skupni znesek davka in njegove osnove do katere nimamo pravice do odbitka).

Vnos davčne pozicije s pravico do odbitka:

Na prvi poziciji izberemo davčno oznako, ki ima davčni klasifikator za DDV s pravico do odbitka. Protikonto se ponudi iz davčne oznake. Znesek pozicije je znesek, ki se bo vnesel v glavno knjigo na kontu davka. V davčni evidenci bosta prikazana zneska vnesena v poljih davčna osnova in davek za izbrano obdobje, ki vključuje datum vnesen v polju Davčni datum pozicije.

Na drugi poziciji pustimo davčno oznako prazno. Izberemo stroškovni konto in znesek pozicije, ki jo bomo knjižili na izbrani konto. Davčna osnova in davek sta enaka 0,00.

 

 ZAJ_RAČUN_DDV.jpg

 Slika 1: Vnos davčne pozicije s pravico do odbitka po splošni stopnji in pripadajoča stroškovna pozicija v programskem paketu Zajem prejetih računov

 

Vnos davčne pozicije brez pravice do odbitka:

Po izboru davčne oznake, ki ima določeno, da gre za davčni klasifikator brez pravice do odbitka (N na 3. mestu) določimo protikonto, ki je stroškovni konto. V Znesku pozicije vnesemo znesek, ki ga bomo knjižili v glavno knjigo na izbrani protikonto. V davčni evidenci bosta prikazana zneska vnesena v poljih davčna osnova in davek za izbrano obdobje, ki vključuje datum vnesen v polju Davčni datum pozicije.

 

 ZAJ_RAČUN_DDV_neodbitni.jpg

Slika 2: Vnos pozicij brez pravico do odbitka po splošni in nižji stopnji s stroškovnim kontom v programskem paketu Zajem prejetih računov

 

Vnos pozicije z oproščenim ali neobdavčljivim prometom pri partnerju, ki je DDV zavezanec in partnerju, ki opravlja le oproščen ali neobdavčljiv promet:

Partner, ki opravlja le oproščen ali neobdavčljiv promet ima v šifrantu partnerjev - polje indikator za DDV - nastavitev 'O'. Partner, ki je DDV zavezanec ima v šifrantu partnerjev - polje indikator za DDV - nastavitev '*'.

Iz stališča vnosa pozicij prejetega računa ni razlike.

Po izboru davčne oznake, ki ima določeno, da gre za davčni klasifikator oproščen promet (O na 2. mestu) določimo protikonto, ki je stroškovni konto. V Znesku pozicije vnesemo znesek, ki ga bomo knjižili v glavno knjigo na izbrani protikonto. V davčni evidenci bo prikazana davčna osnova za izbrano obdobje, ki vključuje datum vnesen v polju Davčni datum pozicije.

ZAJ_RAČUN_DDV_oproščen.jpg 

Slika 3: Vnos pozicij za oproščen ali neobdavčljiv promet s stroškovnim kontom v programskem paketu Zajem prejetih računov

 

Vnos računa domačega dobavitelja, ki ni DDV zavezanec

 

Partner, ki ni DDV zavezanec ima v šifrantu partnerjev - polje indikator za DDV - nastavitev prazno.

Na vnosu pozicij prejetega računa bomo vnesli stroškovno pozicijo brez davčne oznake, davčne osnove, davka.

ZAJ_RAČUN_ni DDV.jpg 

Slika 4: Vnos pozicij prejetega računa za dobavitelje, ki niso DDV zavezanci v programskem paketu Zajem prejetih računov