Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_račun_kooperantov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov - vnos računa kooperanta

 

S to opcijo nam program omogoča razdelitev stroškov kooperantov glede na ustrezne delovne naloge v proizvodnji in jih tako obremeniti. To naredimo z izdelavo dokumenta (izdajnice) v programu MBK s pomočjo programa Zajem. 

 

Potek procesa priprave delovnih nalogov, obdelave računa dobavitelja in avtomatična izdelava dokumenta, ki obremeni delovni nalog za stroške kooperacije

 

Program Proizvodnja – delovni nalog:

 

V tehnološka delovna mesta vpišemo šifro partnerja-kooperanta iz šifranta partnerjev v polje TDM (tehnološko delovno mesto) in Naziv TDM – naziv kooperanta, da bo iskanje lažje. Ni pomoči na šifrant partnerjev. Šifro partnerja uporabnik preveri pred vnosom.

 

ZAJ kooperacija.jpg 

Slika 1: Šifrant tehnološka delovna mesta v programskem paketu Proizvodnja

 ZAJ kooperacija2.jpg
Slika 2: Vnos v šifrant Tehnološka delovna mesta v programskem paketu Proizvodnja
 
Med delovnimi operacijami uporabnik vpiše šifro delovne operacije, ki pomeni obdelava pri kooperantu in na operaciji izbere tehnološko delovno mesto – TDM – kooperanta/šifra partnerja.
 
Na delovnem nalogu, kjer je potrebno delo kooperanta, uporabnik vpiše svoj Tehnološki postopek za delovni nalog, ki se določi šifra operacije – kooperacija in tehnološko delovno mesto – šifra kooperanta. Status naloga 3, 4.
 
Šifrant Artiklov – svoj artikel za Storitev-kooperacijo (Tip artikla mora biti 4-storitev).
Lokacije: Zapolniti - Lokacija, Lokacija PZ, Poljubna lokacija    (Prejemna lokacija=lokacija iz DN) (Izdajna lokacija=lokacija kooperacije).
 
 

 

Povezava Zajem – kreiranje Izdajnic za stroške kooperacije:

 
Vnos prejetega računa za kooperacijo v programu Zajem – meni Prejeti računi (neknjiženi računi).
 
Pri vnosu obveznosti do partnerja (glava prejetega računa) ni posebnosti.
 
Vnos pozicije za razdelitev stroškov kooperacije -  vnesemo konto stroška kooperacije, skupni znesek stroška kooperacije in na polju Artikel – iz šifranta artiklov izbor artikla (ponudijo se artikli tipa storitev). Po shranitvi pozicije se avtomatično odpre okno za delitev stroškov kooperacije.
 
V primeru, da ne vnesemo artikla stroška kooperacije, je omogočen klic istega modula za delitev stroškov kooperacije, preko dodatnega menija na desni klik.
 
ZAJ kooperacija4.jpg 

Slika 3: Desni meni na pozicijah prejetih računov 'Porazdelitev stroškov kooperacije', programskega paketa Zajem prejetih računov

Pokažejo se pozicije delovnih nalogov glede na omejitvene pogoje modula:
 
1. status delovnega naloga - možnost izbora:
  •   4,
  •   4 in 5,
  •   5;
2. omejitev glede na šifro partnerja kooperanta:
  • planirana kooperacija partnerja računa (na glavi prejetega računa je isti partner kot na TDM delovnega naloga),
  • planirana kooperacija brez omejitve na partnerja (splošni partner na TDM delovnega naloga, ki je vpisan v nastavitvi VSI: XSIFRK),
  • neplanirana kooperacija (na delovnem nalogu ni izbranega TDM kooperacije).
3. Izbrana opcija Stroškovna mesta iz delovnega naloga osveži pregled in prikaže stroškovna mesta iz delovnih nalogov. V primeru, da opcija ni izbrana, se upošteva stroškovno mesto iz pozicije prejetega računa. Izbrana opcija Stroškovna mesta iz delovnega naloga osveži pregled in prikaže stroškovna mesta iz delovnih nalogov. V primeru, da opcija ni izbrana, se upošteva stroškovno mesto iz pozicije prejetega računa.
 

ZAJ_kooperacija2.jpg
Slika 4: Izbor Delovnih nalogov in porazdelitev stroškov na delovne naloge

 
 

KORAKI DELITVE

 
1. Izbor pozicije delovnega naloga:
  • delovne naloge izberemo preko okna 'Potrditev';
  • vpišemo artikle storitve kooperacije;
  • lahko vpišemo pripadajoči znesek in popravimo količino iz 1 na ustrezno količino.
 
2. Izračun:
 
Če nismo vnesli pripadajočih zneskov stroška za delovni nalog - klik na gumb 'Izračun', program preračuna zneske pozicije prejetega računa na izbrane pozicije delovnih nalogov - preračun je procentualen.
 
Gumb Osveži - ponastavi podatke kot so bili pred izborom.
 
3. Potrdi:
 
Program izdela izdajnico. Izbrana opcija 'Knjiži izdajnice' bo izdajnico knjižila v okviru programa Materialno blagovno knjigovodstvo. V primeru, da opcija ni izbrana, je potreben vstop v program Materialno blagovno knjigovodstvo - Izdajnice - izvesti postopek knjiženja.
 
 
 MBK_ZAJ_kooperacija.jpg

Slika 5: Izdajnica MBK
 
 
 
 

Povezava s storitvenimi nalogi 

 
V primeru namestitve programa Storitvenih nalogov modul omogoča tudi povezavo računa s storitvenimi nalogi. Pokažejo se pozicije, kjer je artikel označen, da gre za storitev (šifrant artiklov tip-4)
 
Na vstopni maski izberemo ​možnost omejitve storitvenih nalogov glede na:
 
- Status (kontrola glede na nastavitev XSTATSN - 0-odprt, 1-Vpisane ure, 2-Vpisan material, 3-Podpisan, 4-Fakturiran)
- Razlog zaračunavanja: pomoč iz šifranta Razlog zaračunavanja in jih uporabnik lahko izbere več (program si nastavitev zapomni)
- Partner: partner storitve naj program prepozna preko SN, pozicija se prenese na interno naročilnico in od tam na naročilnico. Na naročilnici je pravi partner.
               Možnost izbora med:
               - Partner iz računa = Partner iz naročilnice
               - Brez omejitve na partnerja
- Faktor zaračunavanja:Faktor zaračunavanja:
Privzeta nastavitev je 1,00. Uporabnik ga lahko poviša na npr. 1,30 (30 % pribitka za obračun na dobavnico).
 
 
Okno je razdeljeno na tri dele. Zgornji pregled prikaže podatke od storitvenih nalogov oziroma delovnih nalogov, ki ustrezajo pogojem. Tu izvajamo izbor, katere pozicije bomo obremenili s stroški kooperacije.
Osrednji del prikaže, katere izdajnice so na nalogu, kjer program stoji, že kreirane.
Spodnji del pa pokaže že kreirane izdajnice, povezane na pozicijo prejetega računa.  
 
ZAJ_Kooperacija_SN.jpg 
 
 
Slika 5: Povezava storitvenih nalogov (delovnih nalogov) s prejetim računom
 
Vpis stroška kooperacije od SN-jev neposredno na SN-je:
Pri poziciji SN-ja je pomembno ali strošek kooperacije bremeni podjetje (izdajnica) ali pa se zaračuna naprej stranki (dobavnica).
Strošek kooperacije vedno bremeni SN. Strošek kooperacije, ki bremeni pozicijo, se vpiše v polje CENA1 in v polje, ki se prenese na izdajnico. Faktor obračuna je 1 in se vpiše v polje Q1.
 
Če se kooperacija zaračunava naprej stranki, se mora znesek kooperacije, ki se prenaša na dobavnico, povišati za faktor, vpisan na maski (npr. 1,30). Povišan znesek naj se vpiše v polje za dobavnico. V polje cena1 se vpiše strošek kooperacije, v Q1 pa faktor obračuna.
 
V primeru, da je SN že zaključen in je izdajnica že narejena, se strošek kooperacije vpiše tudi na izdajnico pod pogojem, da MBK to dovoljuje (ni zaključen mesec...).
Če je dobavnica že narejena iz SN-ja: se ne popravlja.
 
Za izbor se ne ponujajo SN-ji, ki so v zaključenem obdobju.


Po vsaki spremembi omejitvenih pogojev je potrebno nabor podatkov potrditi preko ikone Osveži.


Pozicije lahko izberemo s klikom v stolpec Potrdi. Znesek in količino lahko vnesemo sami. Lahko pa procentualno razdelimo na vse izbrane pozicije s pomočjo kalkulatorja na ikoni Izračun. Program bo znesek pozicije računa razdelil na izbrane pozicije storitvenih ali delovnih nalogov.


Izbrane pogoje in vrednosti vpišemo preko ikone Potrdi.
 
Pogoja na maski 'Strm iz DN' se upošteva tudi za SN-je. Isto velja tudi za opcijo Knjiži izdajnico.

POPRAVEK NAPAK, STORNO IZDAJNICE...

 
Program na oknu za povezavo in izdelavo izdajnic vsebuje kontrolo na gumbu Potrdi in sicer:
- Če za pozicijo prejetega računa obstaja izdajnica s statusom različno od brisano (B=knjiženo), potem ni možen več vpis ali izdelava nove povezave za izdajnico.
- Če je prejeti račun narejen kot storno prejetega računa.
 
Pozicije prejetega računa, katera je izdelala izdajnico, ni dovoljeno brisati.
 
Postopek v primeru napake je odvisen od tega, ali lahko prejeti račun vrnemo na status neknjiženo oziroma ali je izdajnica že knjižena ali ne.
 
Če je prejeti račun še na statusu neknjiženo oziroma ga lahko vrnemo na status neknjiženo:
- kreiramo pozicijo prejetega računa z negativnim zneskom in povežemo na delovne naloge dokument z negativnimi zneski in v MBK se bo kreirala izdajnica z negativno vrednostjo.
 
Če je prejeti računa ali izdajnica že knjižena:
V Zajemu prejetih računov izvedemo storno računa. Ob izdelavi storno računa program javi, katera izdajnica je bila narejena. Na poziciji storno računa ni omogočena​ povezava do delovnih/storitvenih nalogov in izdelava storno izdajnice.
Storno izdajnice moramo narediti v programu Materialno blagovno knjigovodstvo (meni dokumenti / Izdajnice - status knjiženo - dodatni meni - Storno).
 
 
 ZAJ_Kooperacija_SN2.jpg

Slika 5: Pregled že kreirane povezave storitvenih nalogov (delovnih nalogov) s pozicijo prejetega računa