Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Obračun izplačila

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Obračun izplačila

Vnosno okno za obračun izplačila se bo po vnosnih poljih razlikoval v različnih primerih obračuna dohodnine: po tabeli (slika 1) ali po povprečni stopnji (slika 2). Način izračuna dohodnine določimo na sami vrsti izplačila.

OD_obračun.PNG 

Slika 1 - prikaz vnosnega okna za obračun izplačila z obračunom dohodnine po tabeli

 

Izračun po tabeli je predpisan za obračun plače. Pogovorno okno zahteva vpis enote in stroškovnega mesta (običajno * - vse sočasno). Obvezen je vnos splošnega projekta, če ima podjetje vklopljeno spremljanje po projektih. Vsi omenjeni podatki so obvezni, če je sistemsko tako nastavljeno.

Tip je polje, ki se uporablja v redkih primerih za ločevanje vrste dela, ki lahko dopolnjuje stroškovno mesto. Tovrstno delitev se uporablja kadar je šifrant stroškovnih mest napačno postavljen. Opcija je omejena samo na paket OD in ne omogoča prenosa tega podatka ali rezultatov izračuna v GK, VP ali druge pakete.

Vpiše se vrednost točke za izračun po točkovni sistem obračuna.

Povprečna mesečna obveznost je drugačna od dejanske v primeru normiranega izračuna (običajno javna uprava).

Obračunska kvota invalidov pomeni obvezno kvoto invalidov. Govorimo o dejanski fizični kvoti (nekatera delovna mesta pokrijejo zahtevo za 2 invalida; fizično je to 1 sama oseba). Za manjkajoče inavalide se pripravi plačilni nalog, če je vnesen prispevek s plačnikom I.

Opcija Zadostna kvota invalidov je aktivna pri podjetjih, ki so označena kot invalidska podjetja. Invalidska podjetja z zadostno kvoto invalidov so oproščena plačila prispevkov do (trenutno) trikratnika minimalne plače. Minimalna plača je določena v mesečnih nastavitvah. Trikratnik oz. ustrezni x-kratnik pa se vpiše v polje poleg Zadostne kvote invalidov.

V kolikor invalidsko podjetje ne zaposluje zadostne kvote invalidov, ne sme obkljukati opcije Zadostna kvota invalidov. S tem se podjetju obračunajo vsi prispevki (ker podjetje ni opravičeno do oprostitve plačila prispevkov), izdelata pa se dva REK1 obrazca - posebej za invalide in posebej za neinvalide. 

Brisanje ključev pomeni, da se bodo izračunani ključi (jih nismo sami vnesli, na primer ključ za minulo delo) najprej pobrisali in ponovno izračunali. Gre za preventivni ukrep. Priporočamo, da je ta opcija vedno obkljukana.

Kontrola fonda ur delavca in mesečni fond ur sta povezana. Mesečni fond predstavlja dejansko polno mesečno delovno obveznost. S pomočjo te postavke se izračuna delavčev obvezni fond ur, število delovnih dni za povračilo materialnih stroškov ipd.

Opcija (vezana na sistemsko spremenljivko XSTRM_RAZ=.T.) Delitev prispevkov in dohodnine po str. mestih razdeli izračunane prispevke na ključih PXX in dohodnino na ključu za dohodnino po stroškovnih mestih, ki so vneseni na ključih. Opcijo je potrebno prvič izbrati, potem si program zapomni nastavitev uporabnika.

Opcija (vezana na sistemsko spremenljivko XSTRM_RAZ=.T.) Delitev avt. mat. str. po str. mestih razdeli avtomatsko izračunane materialne stroške (prevoz, prehrano) po stroškovnih mestih, ki so vpisana na ključih, ki predstavljajo delovne ure. Ročno vnesenih zneskov prehrane in prevoza program ne preračunava. Opcijo je potrebno prvič izbrati, potem si program zapomni nastavitev uporabnika.

Po priporočilu vedno obračunamo vse plačilne liste.

Obračun plače bo preveril tudi ali je bil v skladu z mesečnimi nastavitvami narejen obračun kreditov. Obračun se izvede tudi brez tega preračuna - izbira gumba No/Ne, vendar so možne napake pri izračunu kreditov. Priporočljivo je narediti obračun kreditov. Ponudi se obvestilo:

Obr_kred1.PNG

V kolikor se odločimo za obračun kreditov na tem mestu - izberemo opcijo Yes/Da - ponudi se novo okno za izbiro Obračuna kreditov

Obr_kred2.PNG

Opcija Zapiranje kreditov pa ponovno vpraša ali se krediti, katerih zaključek je predviden v preteklem mesecu, dejansko zaprejo. Zaprejo se tudi nezaključeni krediti tistih delavcev, ki imajo izstop v mesecu pred mesecem, za katerega se bračunava plača.

Obr_kred3.PNG

Po obračunu izplačila se pojavi obvestilo. Gre za opozorilo, ker podatki odstopajo od običajno pričakovanih. Priporočamo pregled obvestila in presojo ali gre mogoče za napako.

Primeri nekaterih obvestil/opozoril:

Obvestila o invalidih:

Delavec 050   Ime in Priimek je invalid nad kvoto. Prispevki se bodo ustrezno zmanjšali.

V šifrantu delavcev imate označenih manj invalidov nad kvoto, kot je dovoljeno.

Obvestila o dodatnem pokojninskem zavarovanju

 209   Ime in Priimek        Ni vpisanega datuma prekinitve dod. pok. zav., zato je obračunan za celoten mesec.

Obračunane članarine delavcev, ki imajo v mesecu obračuna vpisan izstop

   209 Ime in Priimek       

          203 Članarina sindikat v višini -4,00 EUR

Delavci nimajo vpisane davčne številke

     209   Ime in Priimek

Delavci nimajo vpisanega TRR

     209   Ime in Priimek​

Delavci nimajo vpisane banke

     209   Ime in Priimek​​

Obvestila o doseganju fonda ur delavcev:

   100 Ime in Priimek        - Ure: 0,00
   311 Ime in Priimek        - Ure: 80,00

Obvestila o prekinitvi delovnega razmerja delavcev:
   209 Ime in Priimek        ima v obračunskem obdobju vpisan izstop.

Obvestilo o skrajšanem delovnem času:
   150 Ime in Priimek        - 4,00

Obračun izplačil s povprečno dohodnino 

Vnosno okno pri obračunu izplačila z dohodnino po povprečni stopnji (slika 2) se razlikuje v dodatnih izbornih poljih. Potrebno je določiti obdobje iz katerega bomo delavcem izračunali povprečno dohodnino. Določimo leto in mesec. V polju mesec lahko izberemo vse mesece, ki smo jih obračunali v izbranem letu.

Določimo tudi št. mesecev izplačila: 0 ali 12. Število 12 predstavlja povečanje osnove za 1/12. Več preberite v rubriki obračun regresa - primer izračuna dohodnine pri regresu.

OD_Obracun2.JPG

Slika 2 - prikaz vnosnega okna za obračun izplačila z obračunom dohodnine po povprečni stopnji