Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Desni_meni6

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​

Obračun obresti - Knjiženje obračunov

Knjiženje obračunov lahko izvedemo samo za dokumente, ki imajo status POTRJEN.

OBR44.JPG

Slika 1 - Desni meni in izbor opcije za knjiženje

Knjiženje obračunov ima dva različna cilja:
1. Dokument samo dobi status KNJIŽEN, prenos se ne izvede v noben drug programski paket
2. Dokument dobi status KNJIŽEN in se prenese v druge programske pakete (Saldakonti, Glavna knjiga, Vodenje projektov, Fakturiranje)

Ali se nam obračun prenese v druge programske pakete definiramo na glavi obračuna v polju Prenos.

V primeru, da v polju Prenos označimo D za prenos v SAK, GK in VP, se avtomatično izklopi možnost prenosa podatkov v Fakturiranje. V primeru, da v polje Prenos označimo N-ne za prenos, pa se polje Fakturiranje odpre z možnostjo določitve D-da za prenos v Fa oziroma N-ne za prenos.

Po potrditvi opcije za knjiženje obračunov imamo na voljo tri zavihke, kjer definiramo dokumente za knjiženje in pogoje za prenos.

OBR45.JPG 

Slika 2 - Izbor dokumentov za knjiženje

1. Zavihek Knjiženje:

Izberemo lahko konkreten obračun ali vse ponujene obračune s statusom POTRJEN.
Omejimo se lahko na konkretnega partnerja (š šifro).
Omejimo se lahko na obdobje:
- Brez omejitve
- Po datumu veljave
- Po datumu zapadlosti
- Po datumu vnosa

2. Zavihek Izbor dokumentov:

 

OBR46.JPG 

Slika 3 - Potrditev konkretnih obračunov

3. Zavihek Nastavitve prenosa

Polja za nastavitev prenosa:
- Simbol: določitev simbola, na katerega se bodo knjižbe prenesle v SAK, VP in GK.
- Konto: v Kontnem načrtu je potrebno v polju Obračun obresti določiti, ali se na kontu vodijo obresti.
- Protikonto: definiramo protikonto za GK in VP (če je konto označen, da se vodi po projektih)
- Stroškovno mesto: vpišemo šifro stroškovnega mesta knjižb po prenosu
- Projekt: definiranje konkretnega projekta, program ponudi splošni projekt, ki je definiran v sistemskih nastavitvah.
- Oznaka za FA: v primeru povezave s paketom Fakturiranje in oznako, da naj se dokument prenese v FA (D), je potrebno označiti tudi oznako za glavo izdane fakture
- naziv partnerja v opis: Ob prenosu v Glavno knjigo, Saldakonte in Vodenje projektov se na knjižbo lahko vpiše naziv partnerja
- opis:  konkretno besedilo na knjižbah za prenos
OBR47.JPG 

Slika 4 - Primer definiranih pogojev za knjiženje in prenos

Po potrditvi opcije V REDU program izvede najprej test ustreznosti obračunov za knjiženje in za prenos.

V primeru, da program ugotovi kakršno koli neustreznost, na pregled pripravi posebno obvestilo z navodilom, kaj moramo narediti v naslednjem koraku.

OBR50.JPG

Slika 5 - Obvestilo o uspešnosti knjiženja in prenosa obračunov

Naknaden prenos v Glavno knjigo izvedemo v meniju Ostalo.

Uspešno knjiženi dokumenti dobijo status KNJIŽEN.

Na knjiženih dokumentih lahko z desnim menijem izvedemo Avtomatski storno knjiženega obračuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avtomatski storno knjiženega obračuna

 Nazaj na  Obračuni

 Oblika sklicevalne številke je nastavljiva v sistemski spremenljivki XSKLIC (nivo 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreiranje izdanega računa v programskem modulu Fakturiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naknaden prenos v Glavno knjigo