Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MBK_Programske opcije v modulu Materialno blagovno knjigovodstvo

​​​

MATERIALNO BLAGOVNO KNJIGOVODSTVO

 

Programska paketa sta namenjena skladiščnikom in odpremi ter knjigovodstvu. Knjigovodstvo proizvodov pokriva vse dogodke v skladišču izdelkov in polizdelkov, medtem ko je Blagovno knjigovodstvo namenjeno spremljanju trgovskega blaga in tako deloma sodi tudi v nabavni podsistem (prevzemi od dobavitelja). Proizvodno podjetje, ki se hkrati ukvarja s trgovino, ne potrebuje obeh paketov, ampak samo dopolnjeno verzijo enega od obeh paketov. Podprti so vsi možni dogodki v skladiščih, od prejema, preko prenosov, do izdaje (prodaje), in sicer najprej količinsko, hkrati oziroma naknadno pa še vrednostno. Vse količinske knjižbe se avtomatsko vrednotijo, tako da so poročila za glavno knjigo na voljo ob minimalnem delu blagovnega knjigovodje.
Praktično vsi dokumenti v skladišču se lahko izstavljajo avtomatsko iz prej vnesenih dokumentov: iz naročilnice prevzemnica, iz delovnega naloga prejemnica, iz kosovnice izdajnica in iz naloga za odpremo dobavnica 

 

OMBK000 - MBK OSNOVNA VERZIJA

vnos, ažuriranje in izpis začetnih stanj,
prevzem od dobavitelja z možnostjo količinskega prevzema pred prejemom dobaviteljevih faktur,
izpis seštevkov prevzemov po fakturah za kontrolo s knjigo prejetih faktur,
izdaja v proizvodnjo in povrati iz proizvodnje (izdajnice),
odprema blaga kupcu (dobavnice),
vnos, ažuriranje in izpis ustreznih dokumentov (prevzemnice, izdajnice, temeljnice),
spremljanje trenutne proste zaloge in možnost zaščite izdaj v negativno zalogo,
izpis in pregled količinskega stanja zalog v skladišču, kartice materiala, izpis dnevnika knjiženj,
izpis in pregled prometa v skladišču, vrednoten v skladu z metodo vrednotenja zalog (povprečne nabavne cene, FIFO, planske), mesečno poročilo za Glavno knjigo, izpisi in pregledi po skupinah materialov,
pregled nabav po dobaviteljih in po šifrah materiala,
nivalacija ali revalorizacija zaloge z avtomatsko izdelavo temeljnic,
ažuriranje matičnih datotek partnerjev, materialov in lokacij,
izpis popisnih listov, vnos in ažuriranje inventurnih stanj, obračun inventure, prenos viškov, mankov,
zaključek leta in prenos otvoritvenih stanj,
IZDAJNICE ZA KALO,
AVTOMATIČEN IZPIS FAKTURE IZ NEKNJIŽENE DOBAVNICE (sistem 1 dobavnica=1 faktura), omejitve uporabnikov pri vnosu, ažuriranju podatkov ter pri izstavitvi dobavnic in faktur,
POVEZAVA Z VODENJEM PRODAJE: vodenje rezervacij blaga po nalogih za odpremo, avtomatičen izpis dobavnic (in faktur) iz naloga za odpremo, zapiranje nalogov za odpremo in naročil,
REVALORIZACIJA PORABE - izpis,
POVEZAVA Z VODENJEM PROJEKTOV: prenos stroškovnega razdelilnika v Vodenje projektov,
VODENJE ZA VEČ SKLADIŠČ (prenosnice),
izpis zaloge materialov po lokacijah,
POVEZAVA Z VODENJEM NABAVE: prenos pozicij iz naročilnice na prevzemnico in zapiranje naročilnic,
POVEZAVA Z BLAGOVNIM KNJIGOVODSTVOM/KNJIGOVODSTVOM PROIZVODOV: avtomatska izstavitev faktur pri izdaji materiala z dobavnico (prodaja materiala),
POVEZAVA S PROIZVODNJO: avtomatske izdajnice/povratnice iz delovnih nalogov, rezervacije po delovnih nalogih, zapiranje delovnih nalogov, izdajnice (pol)izdelkov v sklopu Materialnega knjigovodstva, izpis porabe po delovnih nalogih, pregled rezervacij po dokumentih,
REVERZI.

  

OMBK200 - INTRASTAT POROČANJE 

Izpis poročil, prenos v XML formatu v programe podjetij  ZZI, TRINET in HORIZONT. 

 

OMBK300 - IZDAJNICE ZA DOPUSTNI KALO

Pred knjiženjem inventurnih stanj je možen avtomatični izračun dopustnega kala na osnovi podatkov iz šifranta Artikli. Omogočen je tudi avtomatični odpis materiala/blaga glede na ugotovljeni manko pri inventuri do obračunanega dopustnega kala.

 

OMBK301 IZDAJNICE IZ PREVZEMNIC​

Opcija omogoča izdelati iz celotne prevzemnice izdajnico na določeno protilokacijo (vrsto porabe)

OMBK400 - ENOSTAVNO PREPAKIRANJE

Omogoča enostavno izdajo enega ali več artiklov in prejem novega artikla na skladišče z enim dokumentom. Omogočeno je tudi avtomatično vrednotenje prejemov artiklov na osnovi vrednosti izdanih količin

 

OMBK501 CROSS DOCKING

Ob prevzemu materiala na skladišče se za materiale, ki že imajo delno izdajo na delovne naloge, pripravi predlog za takojšnjo izdajo.
Program za aktivne delovne naloge v kosovnicah izbere tiste, ki imajo vpisane enake materiale kot so na prevzemnici. Preveri, ali so bile za zajete delovne naloge že narejene delne izdajnice za katerikoli material in ne samo za tega, ki ga prevzemamo.​

OMBK530 - KOOPERANTI 

Vodenje zalog in odpisa (porabe) materiala pri kooperantih, prejemi in povrati dodelanega materiala od kooperantov.
 

OMBK540 - VREDNOTENJE PO SKUPINAH LOK

Opcija omogoča, da označimo posamezne lokacije katerih promet artikla se upošteva pri vrednotenju kartice artikla.
 

OMBK541 - IZRAČUN STAL. CENE ZA MATERIAL  

Izračun stalne cene za material, ki se vodijo po povprečni ceni za potrebe predkalkulacij.
Za potrebe priprave predkalkulacije se za materiale izračuna stalna cena. Osnova za izračun so prevzemne cene iz prevzemnic. Izračunano stalno ceno je možno povečati za nek faktor. Izračunana cena se zabeleži v šifrant Artiklov, v polje stalna cena.

 

 OMBK930  - DROBNI INVENTAR  

Vnos, ažuriranje in izpis začetnih stanj zadolžitev,
izdaje iz zaloge v uporabo in povrati iz uporabe (izdajnice v uporabo),
prezadolžitve inventarja med delavci,
izločanje inventarja iz uporabe (izločitve),
vnos, ažuriranje in izpis ustreznih dokumentov (izdajnice v uporabo, izločitve iz uporabe),
izpis in pregled količinskega stanja zadolžitev v uporabi po lokacijah in pri delavcih,
izpis količinskega prometa zadolžitev, dnevnika knjiženj, kartice delavca,
izpis in pregled kartice inventarja v uporabi po lokacijah,
ažuriranje matičnih datotek inventarja, delavcev.

 

OMBK940 - ČRTNA KODA

Povezava s prenosnimi čitalci.
 

OMBK950 - SISTEM ODLAGALNIH MEST

Odlagalna mesta so dodaten modul v materialno blagovnem knjigovodstvu. Ena skladiščna lokacija vsebuje poljubno število odlagalnih mest. Vsako odlagalno mesto je identificirano in opremljeno z ustreznimi logističnimi parametri. Z uporabo odlagalnih mest zagotovimo natančno vodenje transportnih ali skladiščnih enot, ki se nahajajo v skladišču. V vsakem trenutku je mogoče ugotoviti, kje v skladišču se nahaja določen izdelek, kje so prosta mesta za odlaganje novih izdelkov, kakšno je stanje zalog na odlagalnih mestih, itd. Možno je avtomatično ali ročno razvrščanje novih prejemov v skladišče in novih izdaj iz skladišča po poljubnih metodah.

 

OMBK210 - CMR Mednarodni tovorni list

Modul omogoča vnos, korekturo,  hranjenje in izpis vnesenih podatkov. Izpis je mogoče izpisati na predpisan obrazec. Izpisani CMR se samodejno shrani  na izvorno fakturo.
Modul omogoča predpripravo podatkov na podlagi izdane fakture, manjkajoče podatke je mogoče ročno dopolniti. Verzija CMR se shrani pod poljubnim imenom za ponovne izpise.

Navodila za delo