Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Ostalo_Obračun_TR

MIT navodila za uporabo programa Orkester

 

Glavna knjiga - Obračun tečajnih razlik

Tečajne razlike v glavni knjigi obračunavamo za konte pri katerih denarna enota v kontnem planu ni EUR.


Obračunavamo za vsak konto posebej. To so npr. konta za devizne transakcijske račune, konte deviznih blagajn...
Za saldakontistične konte obračunavamo tečajne razlike v programu saldakonti.
 
Na vstopni maski določimo konto za katerega želimo obračunati tečajne razlike.
Konti za obračun tečajnih razlik v Glavni knjigi morajo bioti vpisani v sistemsko nastavitev XKDEVRAC - Spisek kontov za devizne zneske (na primer devizni račun 112..). Naštejemo samo nesaldakontne konte. 
 
9942054_1.JPG

Slika 1 - Določitev pogojev obračuna


V kontnem planu moramo za ta konto imeti vpisan prihodkovni in odhodkovni konto za obračun tečajnih razlik (polje pKonto TR v Dobro in pKonto TR v breme).

Določimo mesec za katerega bomo tečajne razlike obračunali in datum srednjega tečaja za obračun tečajnih razlik.

Srednji tečaj mora biti za izbrani datum in denarno enoto predhodno vpisan v šifrantu tečajnih list.

Stroškovnega mesta, ki se bo vpisalo na tista konta, protikonta, ki so predvidena za spremljanje po stroškovnih mestih
ne vpisujemo več na vstopni maski, pač pa se vpiše splošno stroškovno mesto, vpisano v sistemski spremenljivki XSTRM_SPL za paket VSI.

Projekt se v primeru vodenja konta ali protikonta po projektih ravno tako vpiše iz sistemske spremenljivke XPROJ_SPL za paket VSI.

Vpis TR na konto pomeni na katero stran se mora vpisati vknjižba tečajnih razlik pri kontu, ki ga izberemo na vstopni maski.

Prenos izračunanih tečajnih razlik je lahko po postavkah, za vsak dokument svoja vknjižba tečajnih razlik, če je nastala in zbirno - v skupne znesku za izbrani mesec.


Meni na desni klik nam omogoča:
Seštevki: prikaz skupnega seštevka po izbranem pogoju
Izpis obračuna
Vpis TR na temeljnico: program pripravi temeljnico, ki ima status "neknjiženo".

9942054_2.JPG


Slika 2 - Pripravljena temeljnica s tečajnimi razlikami

Pred ponovnim obračunom tečajnih razlik za isti konto, je potrebno neknjiženo temeljnico tečajnih razlik knjižiti.
 
Trenutno program dela tako, da temeljnico s tečajnimi razlikami kreira v zadnje še nezaključeno leto.
 

 

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo

 

 

 

Tečajne razlike na kontih GK, ki se vodijo v tujih denarnih enotah, se poračunavajo na vseh postavkah razen na postavkah, ki so knjižene pod simbolom Tečajnih razlik. 
Pravilni izračun se izvede ob pogoju, da postavke vsebujejo znesek v tuji denarni enoti in preračunan znesek v EUR-ih. Samo predhodno knjižene tečajne razlike vsebujejo  znesek v EUR-ih in 0,00  v tuji denarni enoti.