Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_tuji_račun

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov - vnos računa od uvoza, carine

  

Prednastavitve sistema

 
Šifrant davčnih oznak
Ob prvem vnosu samoobdavčitve je potrebno v davčnih oznakah za samoobdavčitev dodati konto obveznosti iz glave prejetega računa npr. 221, 220... in sicer z namenom, da se na pozicijah predlagajo ustrezne davčne oznake.
Za konto obveznosti samoobdavčitve (npr. 260300) je priporočljivo, da ima v kontnem planu v polju B/D oznako D.  S tem program ob vnosu konta na pozicijo avtomatsko ponudi vnos zneska na tem kontu v dobro.
Le v vednost navajamo, da ob knjiženju temeljnice v glavni knjigi, ki vsebuje tak konto in znesek vpisan na drugi stani, kot je v kontnem planu predvideno,  je potrebno začasno izključiti kontrolo, ki kontrolira ali je vpisani znesek v skladu z oznako v kontnem planu.

 

Vnos uvoznega računa, računa finančne uprave

 
Tuji partnerji niso domači DDV zavezanci zato v datoteki partnerjev izberemo indikator zavezanosti T-tujci, E-zavezanec EU oziroma pustimo prazno.
 
 

Primer vnosa tujega računa in računa carinske uprave (razlika je pri vnosu pozicij)

 

1. način:

Prejeti račun tujega dobavitelja:
Na glavi prejetega računa tujca je konto obveznosti do tujega dobavitelja npr. 221840. Znesek računa je znesek obveznosti za plačilo.
 
Pozicije prejetega računa:
- vnos davčne oznake za odbitni DDV uvoz in popravek protikonta na protikonto od vrste stroška, prevzem materiala... Ta pozicija se bo vključila v davčno evidenco, ker je davčna oznaka določena.
 
 ZAJ tuji racun.jpg

Prejeti račun o finančne uprave, špediterja:
Na glavi prejetega računa je konto obveznosti do finančne uprave (npr. prehodni konto obveznosti za plačilo DDV - 261000). Znesek računa je znesek obveznosti za plačilo.
 
Pozicije prejetega računa:
 - vnos pozicije brez davčne oznake za DDV od uvoza in vnos protikonta, ki je konto DDV uvoz... Ker davčna oznaka ni vpisana se ta račun ne bo vključil v davčno evidenco.
ZAJ tuji racun2.jpg
- dodamo po potrebi pozicije za preostale stroške obračunane na obračunu od finančne uprave.

 
V davčni evidenci so podatki o partnerju iz računa tujca - tuji dobavitelj.
 
 
 
 
 

2. način

Prejeti račun tujega dobavitelja:
Na glavi prejetega računa tujca je konto obveznosti do tujega dobavitelja npr. 221840. Znesek računa, je znesek obveznosti za plačilo.
 
Pozicije prejetega računa:
- vnos pozicije brez DDV podatkov (ni davčne oznake, davka, davčne osnove...). Ker davčna oznaka ni vpisana se ta račun ne bo vključil v davčno evidenco.
 
 ZAJ tuji racun3.jpg
 
 
Prejeti račun o finančne uprave:
Na glavi prejetega je konto obveznosti do finančne uprave (npr. prehodni konto obveznosti za plačilo DDV 261000). Znesek računa je znesek obveznosti za plačilo.
 
Pozicije prejetega računa:
- vnos pozicije z davčno oznako za DDV od uvoza, ohrani se ponujen protikonto od davčne oznake - konto DDV uvoz... Ker davčna oznaka ni vpisana se ta račun ne bo vključil v davčno evidenco.​
- dodamo po potrebi pozicije za preostale stroške obračunane na obračunu od finančne uprave.
 
 ZAJ tuji racun4.jpg
 
V davčni evidenci so podatki o partnerju iz računa tujca - carinska uporava.
 
 
 
 
 
 

Primer vnosa tujega računa in računa finančne uprave za obračun DDV-ja od uvoza po 1.7.2016 (obračun DDV pri oddaji obračuna)

 
S 1.7.16 so bile glede prikaza in obračuna davka od uvoza spremembe in navodilo je FURS objavil 27.6.16 v dokumentu Osnovno besedilo Navodilo o formalnostih
 
Izsek in navodila:
 ZAJ_Samoobdavčitev uvoz navodilo.jpg

V okviru programa Orkester se za te namene uporabljajo davčni klasifikatorji, ki se končnajo na T npr. VSOT, VSRT ali VNOT, VNOT...

Glava računa uvoz.JPG

Pozicija računa uvoz.JPGPrimer prikaza pozicij prejetega računa v davčni knjigi in prikaz tega računa v obrazcu DDV-O:

 DDV uvoz.JPGPrimer vnosa neodbitnega davka tujega dobavitelja:

Uporabimo davčno oznako za klasifikator VSNB - vstopni DDV - splošna stopnja - pridobitev BLAGA iz drugih držav članic EU - neodbitni          
1. Pozicija: davčna oznaka za klasifikator VSNB, protikonto je konto davka (primer 260101 - DDV, od nabav blaga v EU po stopnji 22% ). Stran knjiženja davčnega konta mora biti v Dobro (prednastavi se lahko tui v kontnem planu).
2. Pozicija: konto stroška, znesek je znesek za plačilo (glava) + znesek davka za plačilo. 

Ob knjiženju izklopimo kontrolo na usklajenost glave in pozicij računa.  ​

 9946935.JPG