Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_KRD

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​

​​Statistična poročila - Poročilo KRD (Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah do nerezidentov


Poročilo SKV je bilo v programu Saldakonti možno pripraviti vključno z datoteko TXT. Podatki so se pripravili iz saldakontnih podatkov s posebno klasifikacijo na partnerjih glede na vrsto kapitalske povezanosti. 

Pri novem poročilu KRD lahko v programu zagotovimo pripravo podatkov po kontih, ki so saldakontni in pripravo XML datoteke s temi podatki, za vse ostale nesaldakontne konte pa mora uporabnik dopolniti podatke na spletni aplikaciji Banke Slovenije po uvozu XML podatkov iz programa. Vzpostavili bomo tudi možnost klasifikacije konta po predpisanih instrumentih. ​


9935368_2.JPG


9937981_10.JPG

Vsa polja na izboru, razen polje Opombe, je potrebno obvezno izpolniti.

​Posebnosti:- Hišna številka mora biti ločeno vpisana od naslova
- v primeru, da imamo v šifrantu Pošte pred številko pošte oznako SI, se ta v xml datoteki izbriše
- zneski Začetno stanje, Končno stanje morajo biti pozitivni. Negativnih zneskov ne dopušča bančni program. Pred pregledom podatkov je dodano obvestilo, če so zneski negativni. Narediti je potrebno preknjižbe. 
- v pregled so zajete tudi odprte postavke preteklih let
- grupiranje podatkov se izvaja tudi po denarni enoti
- posebni simboli, kot so tečajne razlike, vpišemo, da niso zajeti v poročilo. 

Zajeti so samo KNJIŽENI podatki. 

V programu je ob vstopu v pregled narejena kontrola na negativne zneske v koloni Začetno stanje, Povečanje, Zmanjšanje in Končno stanje. 

9943379_1.JPG

Za takšne primere se uvoz XML datoteke ne bo izvedel, po uvozu se bo pojavilo obvestilo:

9939576_1.JPG

Podatke je potrebno popraviti s preknjižbami ali pa iz poročila izvzeti konte (na primer odpis obresti 15) in zneske naknadno vpisati po uvozu XML v KRD podatke na spletni starni BS. 


Posebnost je vpisovanje kontov v seznam za terjatve in za obveznosti. 
Po navodilih je potrebno dane avanse dobavitelju (130,133) vpisati v seznam kontov za terjatve, prejete avanse kupcev (230) pa med obveznosti. 
Program pri pripravi podatkov ne gleda vpisano oznako K ali D za konto v kontnem planu ampak rubriko vpisanega konta na maski.

9937981_11.JPG

Postopek:
1. Določitev kapitalske povezanosti za partnerje: izvedemo preko ikone Partnerji - kapitalska povezanost. Več na: Potrebne nastavitve za partnerje

2. Določitev instrumenta za konteVeč na: Potrebne nastavitve kontov

3. Predogled podatkov: podatki se pripravijo na predogled v skupnem znesku z združevanjem po: kapitalska povezanost+Instrument+Država+Deviza
Pregled je razdeljen na dva okna: zgornji pregled je skupaj, spodnji pregled pa prikazuje podatke po partnerjih. 
Opis kolon na pregledu:
Instrument KRD: instrument, ki se določi v Kontnem planu
Kapitalska povezanost: šifra, ki se določi na Partnerju
Začetno stanje: Končno stanje prejšnjega meseca (promet-plačila)
Povečanje: promet meseca (K=promet Breme, D=promet Dobro)
Zmanjšanje: plačila v mesecu (
(K=promet Dobro, D=promet Breme)
Končno stanje: Začetno stanje + Povečanje - Zmanjšanje
Zapadlo: skupaj zapadlo in odprto po valuti na zadnji dan poročanja za postavke, ki se poročajo - skupaj zapadlo
Zapadlo do enega leta: vse zapadle v enem letu. Če sta podatka v Zapadlo in Zapadlo do enega leta različna, se vpiše Ročnost=D.
Denarna enota: knjižbe v denarni enoti
Ročnost: 
vpiše se originalna ročnost na osnovi naslednjega šifranta. Program ponudi vedno K, možno je popravljanje na pregledu.
K = kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta)
D = dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta) 


Isin:  vpiše se ISIN kodo posameznega tujega vrednostnega papirja. Samo pri instrumentih: V (dolžniški vrednostni papirji tujih izdajateljev) in E (v primeru lastniških vrednostnih papirjev). V tem primeru se na pregledu pokažejo !!! kot opozorilo, da je podatek potrebno vnesti. 
Sektor: Na pregled se ponudi vedno sektor S.11 - nefinančne družbe, možno je popraviti podatek na pregledu
Oznaka devize: šifra oznake devize po standardu. 
Država: 
se vpiše numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije/organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije. 
Naziv: naziv države 
Saldakonti: K-kupci, D-dobavitelji
Oznaka: oznaka kapitalske povezanosti iz šifranta Partnerji
Obresti: D - knjižba na kontu obresti.

9935368_17a.JPGV dodatnem meniju imamo možnost:
- Izpis: 

9935368_18.JPG

- XML: datoteko lahko pripravimo testno ali za reden uvoz. 

9935368_20.JPG
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xbsr="http://www.bsi.si/2014/07/BSReport" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="http://www.bsi.si/2014/07/BSReport" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/
<BS_Report>
<Header>
<SenderMessageId>
<SendingDateTime>2018-02-23T13:50:52</SendingDateTime> datum in čas priprave poročila
<SystemVersion></SystemVersion>
<ApplicationType>T</ApplicationType>  Možne vrednosti: T-testno, R-razvojnoo, P-produkcijsko                                         
<Sender></Sender>
<Reporter>
<CodeAJPES>1545454545</CodeAJPES> Matična številka
<TaxCode>10094776</TaxCode> Davčna številka
<CompanyName>DEMO PODJETJE d.o.o.</CompanyName> Naziv podjetja
<AdditionalName></AdditionalName>
<Street>Smledniška cesta 140</Street> Naslov podjetja
<HouseNo></HouseNo> hišna številka
<PostCode></PostCode> poštna številka
<City>Kranj</City> Kraj
<Telephone>04 281 31 00</Telephone> Telefonska številka odgovorne osebe
</Reporter>
</SenderMessageId>
</Header>
<SMO>
<ReporterAuthorization></ReporterAuthorization>
<KRD_Report>
<ReportHeader>
<Period>
<Year>2018</Year> leto oddaje
<Month>   2</Month> mesec oddaje
</Period>
<ResponsiblePerson></ResponsiblePerson> Odgovorna oseba
<ReportMaker></ReportMaker> Sestavljalec poročila
<Description></Description> Opombe
</ReportHeader>
<ReportSpecifications><Specification>
<SerialNo>1</SerialNo>                                                                                 
<ClaimOrLiability>T</ClaimOrLiability> terjatve ali obveznosti                            
<InstrumentType>S</InstrumentType>                                                                     
<AffiliationType>12</AffiliationType>                                                                                 
<Sector>S.11.</Sector>                                                             
<Maturity>K</Maturity>                                                                             
<Country>276  </Country> država                                                                                                                                    
<Currency>978</Currency> denarna enota                                                                               
<ISIN></ISIN>                                                                       
<Guarantee>0</Guarantee>                                                                                                    
<Principal>
<OpeningBalance>9000.00</OpeningBalance> Začetno stanje
<Increase>0.00</Increase> Povečanje
<Decrease>0.00</Decrease> Zmanjšanje
<OtherChanges>0.00</OtherChanges> spremembe
<ClosingBalance>9000.00</ClosingBalance> Končno stanje
<ShortTermResidualMaturity>9000.00</ShortTermResidualMaturity> Pri ročnosti K mora biti znesek enak tagu »OpeningBalance« 
<Arrears>9000.00</Arrears>Zapadlo
</Principal>
<SpecificationEntryType>R</SpecificationEntryType>   R-ročnio vnos, L - vnos z uvozom                                                                              
</Specification>
<Specification>

Napake:

  1. NAPAKA: Začetno stanje obresti/glavnice poročila (XXXXX) se ne ujema s predhodnim stanjem (YYYY).

Stanje se ne ujema s stanjem na predhodnem poročilu. V XML vpisati pravo vrednost ali popraviti podatek ročno.
Možna je tudi naknadna uskladitev preko gumba »Uskladitev terjatve in obveznost s predhodnim poročilom« na bančnem programu. ​