Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PR_NAVODILA_PAKETA

Prodajno poslovni podsistem

V sklopu poslovnih procesov prodaje nastajajo naslednje povezave med postopki in dokumenti:

ProdajniDokumenti.bmp

 

VODENJE PRODAJE
Programski paket je namenjen prodajnim referentom, komercialistom, potnikom,... Pokriva vse poslovne dogodke prodaje od prvega kontakta s (potencialnim) kupcem, vnosa naročila, izdaje ponudb/predračunov do izstavitve naloga za odpremo, na podlagi katerega odprema (ekspedit) avtomatsko izstavi dobavnico. Poleg množice šifrantov je možno voditi številne pomožne evidence (pogodbe, ceniki,...), kar omogoča izredno hitro vnašanje dokumentov, saj se podatki prenašajo iz teh evidenc na same dokumente. Preneseni (predlagani) podatki se bodisi potrdijo ali popravijo. To seveda pomeni, da vsak posel lahko izpeljete povsem unikatno ali pa povsem tipsko, kar zahteva od uporabnikov minimalno dela. Poleg izvedbe posla in priprave potrebne dokumentacije. Paket Vodenje prodaje omogoča stalen nadzor nad delom odpremne službe (pravočasna realizacija nalogov za odpremo) kot tudi nad delom proizvodnje (realizacija nalogov za izdelavo oz. delovnih nalogov).
 
Postopki prodaje so vpleteni v nabavne postopke, pri tem povzročajo blagovne in proizvodne tokove, ki jih spremljamo skozi sistem MBK in PZ in finančne tokove, ki jih spremljanmo skozi modul  fakturiranje do saldkakontov kupcev in dobaviteljev.
 

 

Povezave z drugimi poslovnimi podsistemi
Povezave z drugimi službami praviloma potekajo preko računalnika. Iz priprave/plana proizvodnje so tako na razpolago minimalni proizvodni roki za posamezno naročilo že pred njegovo potrditvijo kupcu. Proizvodnja je o zahtevah prodaje obveščena z nalogom za izdelavo, na podlagi katerih priprava proizvodnje avtonomno načrtuje proizvodnjo. Prodaja je sproti in natančno obveščena o stanju realizacije naročila brez ustnih komunikacij s proizvodnjo in sicer preko stanja realizacije delovnega naloga, ki je bil odprt na podlagi naročila. Po zaključeni proizvodnji se lahko generirajo oz. predpripravijo prejemnice v skladišče (pol)izdelkov neposredno iz delovnih nalogov.
Povezave z nabavo se izvajajo preko nalogov za nabavo, ki jih nabava vključuje v svoj načrt nabave. Povezave s financami in računovodstvom so dvosmerne in se v celoti izvajajo preko računalniškega sistema. Tako imajo zaposleni v službi prodaje stalen in ažuren vpogled v finančno stanje kupcev, po drugi strani pa se iz zgoraj navedenih paketov avtomatsko izvajajo kontiranja poslovnih dogodkov na podlagi vnaprej pripravljenih parametrskih tabel. Knjigovodstvu so tako praktično avtomatsko na voljo predlogi temeljnic, ki jih samo preveri in nato potrdi.
 
Programska paketa sta združena v en paket in sta namenjena skladiščnikom in odpremi ter knjigovodstvu. Knjigovodstvo proizvodov pokriva vse dogodke v skladišču izdelkov in polizdelkov, medtem ko je Blagovno knjigovodstvo namenjeno spremljanju trgovskega blaga in tako deloma sodi tudi v nabavni podsistem (prevzemi od dobavitelja). Proizvodno podjetje, ki se hkrati ukvarja s trgovino, ne potrebuje obeh paketov, ampak samo dopolnjeno verzijo enega od obeh paketov. Podprti so vsi možni dogodki v skladiščih, od prejema, preko prenosov, do izdaje (prodaje), in sicer najprej količinsko, hkrati oziroma naknadno pa še vrednostno. Vse količinske knjižbe se avtomatsko vrednotijo, tako da so poročila za glavno knjigo na voljo ob minimalnem delu blagovnega knjigovodje.
Praktično vsi dokumenti v skladišču se lahko izstavljajo avtomatsko iz prej vnesenih dokumentov: iz naročilnice prevzemnica, iz delovnega naloga prejemnica, iz kosovnice izdajnica in iz naloga za odpremo dobavnica
 
Programski paket Fakturirane pokriva celotno področje izstavljanja računov, verzija brez povezave z Vodenjem prodaje pa tudi predračunov. Računi se lahko vnašajo posebej, predvsem ko gre za finančne dobropise oziroma bremepise ali račune za storitve. Računi za blago ali izdelke pa se običajno ne vnašajo, ampak se izstavljajo avtomatsko iz drugih dokumentov (dobavnica in naročilo). Podprto je združevanje več dobavnic na eno zbirno fakturo. Poleg same priprave in izpisa faktur ta paket zagotavlja vsa predpisana poročila, posebej še vsa poročila povezana z DDV in pa razne realizacije, ki imajo za osnovo podatke iz faktur.
 
 
ZUNANJA TRGOVINA – IZVOZ
Gre za zbir modulov, ki se dodajo ostalim prodajnim paketom, tako da ti poleg prodaje na domačem trgu zagotavljajo tudi celovito podporo izvoza. To velja za direktni lastni izvoz, izvoz preko posrednika, skupni izvoz, ipd. Pomembno je, da so postopki za domači trg in za izvoz praktično enaki, pri izvozu je potrebno na posamezne dokumente vnesti le nekaj več podatkov. Vsa izvozna dokumentacija se nato izpiše samodejno na osnovi podatkov z naročila.