Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Vrste_obračunov

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​

Obračun obresti - Vrste obračunov

Po vnosu Obrestne mere dopolnimo še šifrant Vrste obračunov. Je šifrant, v katerem definiramo vse možne vrste obračunov, ki jih potrebujemo. 

Nahaja se v meniju Datoteke.

OBR11.JPG 

Slika 1 - Šifrant Vrste obračunov  

 
V šifrantu definiramo:

OBR4_VRSTE1.JPG


 - Partner:​

Pomoč na šifrant partnerjev, vnos ni obvezen, po potrditvi šifre partnerja se šifra prepiše v polje Vrsta obračuna. Šifro vrste obračuna vpišemo v polje Vrsta obračuna v šifrantu Partnerji

OBR4_VRSTE2.JPG- šifro vrste obračuna:
poljubna šifra vrste obračuna, najpogosteje je šifra enaka šifri obrestne mere
 
- opis:
poljuben opis iz katerega vemo, na kakšen način obračunavamo obresti ali vpišemo naziv partnerja
 
- obrestna mera:
vir obrestne mere, šifra obrestne mere iz šifranta  Obrestne mere
 
- obračun:
opredelimo način obračuna. Možnosti so naslednje: 
 
Linearni ali navadni način obračuna obresti

je obračun, pri katerem , se obrestna mera deli s številom enot (npr. dni ali mesecev) celotnega leta in pomnoži s številom enot, za katero računamo obresti. Npr. če je letna obrestna mera 12 %, potem je mesečna obrestna mera 1/12 letne obrestne mere, torej 1 %. Dnevna obrestna mera pa je 1/365 letne obrestne mere. Stvar je torej dokaj enostavna. Če hočemo izračunati obresti za 45 dni, bomo torej glavnico pomnožili z (12/365)*45 in pri tem upoštevali, da mora biti v imenovalcu še 100, ker računamo z odstotki.

Seveda pa nastopi razlika, če obresti, ki se obračunavajo na linearen način, plačujemo pogosteje kot v enem letu, npr. mesečno. V tem primeru posojilodajalec v prvem mesecu obrestuje samo glavnico, po preteku mesece prejme obresti in posoja glavnico in obresti od prvega meseca; po preteku dveh mesecev prejme obresti od glavnice in obresti prvega meseca itd. Če je torej letna obrestna mera pri navadnem obračunu 12 % in se obresti plačujejo v krajšem obdobju kot je obdobje 1 leta, potem posojilodajalec prejme več kot 12 % na leto. Ta lastnost navadnega obračuna obresti pride tem bolj do izraza, čim pogosteje se obračunavajo in plačujejo obresti in čim višja je obrestna mera.

Konformni obračun obresti

je način, pri katerem je v zgornjem odstavku opisana lastnost odpravljena. Konformni obračun obresti je torej obračun, pri katerem je obrestna mera prilagojena pogostejšemu plačevanju obresti. Matematično to izvedemo tako, da letne obrestne mere ne delimo z meseci ali dnevi, temveč korenimo. In nato korena ne množimo z meseci ali dnevi, temveč potenciramo.

- dni :

število dni v mesecu za obračun. Nastavitev 0 pomeni koledarsko število dni. Če vpišemo 30, nam bo program preračunal obresti na 30 dni ne glede na drugačno število dni po koledarju.

- dni v letu:

število dni v letu za obračun. Nastavitev 0 pomeni, koledarsko število dni. Če vpišemo 360, nam bo program preračunal letne obresti na 360 dni ne glede na drugačno letno število dni po koledarju.
 
- pribitek:
 
pribitek k osnovni (variabilni)obrestni meri. Formula za izračun je:
Obrestna mera=(VOM+pribitek-odbitek)*diskont
 
- odbitek:
 
odbitek k osnovni (variabilni)obrestni meri. Formula za izračun je:
Obrestna mera=(VOM+pribitek-odbitek)*diskont
 
- diskontni količnik


diskontni količnik obrestne mere, pišemo ga kot 1=100%, <1 je povečanje, >1 je zmanjšanje. 
 

Z izdajo 910-000 je dodano še polje Aktiven. Vrsto obračuna lahko zapremo tako, da jo damo na 9-neaktivno. 

OBR4_VRSTE3.JPG

Slika 2 - Primer nastavitve šifranta Vrste obračunov

Posebnost: Šifra obrestne mere RV
Posebna obrestna mera, ki ima šifro definirano že v programu, je šifra RV - Ročni vnos in je potrebna za tiste obračune obresti, ki jim vnesemo odstotek obrestne mere brez povezave na šifrant.
Program deluje tako, da je vrsto obračuna RV potrebno vnesti v šifrant Vrste obračunov.
Po potrditvi polja Obr.m. program ponudi hitro pomoč na šifrant Obrestne mere, kjer potrdimo RV-ročni vnos. Po potrditvi shranjene Vrste obračuna RV se avtomatsko izvede tudi vpis šifre obrestne mere RV v šifrant Obrestne mere.

GK357.JPG
Slika 3 - Vnos vrste obračuna RV - ročni vnos
 
Preko ikone Povezave lahko spremljamo istočasno tudi šifrant Obrestnih mer:
 
OBR12.JPG 

Slika 4 - Ikona Povezave

 
Obračun obresti poišče za partnerja ali obstajajo zapisi pogodbenih obresti za obdobje in upošteva te. Če je v polju Zamuda nad dni<>0 se upošteva odstotek obresti v polju Obrestna mera nad dni. Če je v polju Druga obrestna mera vpisana šifra druge obrestne mere, se upošteva stopnja, ki velja za obdobje od te šifre.
Če je v polju Odbitek vpisan odstotek, bo ta zniževal odstotek obresti za to obdobje za to šifro obrestnih mer.
Če je v polju Realna obrestna mera vpisana št. 0, se na izpisu obračuna obresti ne prikaže zapis obračuna za ta dokument.​