Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

NA_Prejeti_predračuni

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Vodenje nabave: Prejeti predračuni

PLP_slo17ab.JPG

Vnosna polja: vnosni niz je prilagojen delu naročnika. 

Partner: izbor partnerja iz šifranta Partnerji
Dobavitelj: izbor partnerja iz šifranta Partnerji
Pogodba: šifra pogodbe, povezava na šifrant nabavne pogodbe
Oznaka: program ponudi oznake, ki imajo v šifrantu Oznake vpisan konto avansa (v Kontnem planu konto z oznako AV, D-dobavitelj: 130). Konto se na vpiše iz oznake na glavo predračuna. 
Dobaviteljeva številka predračuna: poljuben vnos dobaviteljeve številke
Datum predračuna: datum izstavitve predračuna
Datum zapadlosti: zapadlost predračuna
Denarna enota: prebere se iz konta avansa v oznaki
Znesek predračuna: celotni znesek predračuna
Znesek za plačilo: znesek za plačilo z DDV
Davčna osnova: davčna osnova oziroma neto znesek blaga
Podpisnik: delavec, podpisnik
Transakcijski račun: TRR partnerja, pomoč na šifrant transakcijskih računov partnerja
Koda namena: privzeta vrednost je ADVA
Model dobav.: model, ki ga dobavitelj zahteva pri plačilu, osnovna vrednost je 00
Sklic dobav.: sklicevalna številka, ki jo dobavitelj želi na plačilnem nalogu
Str. mesto: stroškovno mesto
Konto avansa: iz oznake 
Opombe: poljuben opis

V programu je kontrola na obstoj plačila v Plačilnem prometu ali Saldakontih. Če zapis obstaja, program ne dovoli brisanje predračuna. Potrebno ga je dati na arhivirano. 

Povezava z Naročilnico:

Program ponudi pozicije naročilnice z istim stroškovnim mestom
Možno je odstraniti povezavo med predračunom in med naročilnicami ne glede na status predračuna. 
 
Z izdajo 905-000 uvedena nova nastavitev v okviru programa Nabava, ki omogoča izbor ali ima podjetje blokado pri kontroli povezanega zneska med naročilnicami in predračunom ali zgolj opozorilo.
Sistemska nastavitev je XNPRZNNA.

PREDRAČUN_NAROČILNICA1.JPG

Vrednost naročilnice je že zmanjšana za že narejene povezave na drugih predračunih. 
Brisanih pozicij naročilnice program ne prikazuje. 


PREDRAČUN_NAROČILNICA2.JPG

V spodnjem delu pregleda se nahajajo seštevki:

PREDRAČUN_NAROČILNICA3.JPG

V Povezavah lahko pregledujemo za posamezen predračuna naslednje povezave:

PREDRAČUN_NAROČILNICA4.JPG

 Plačevanje iz prejetih predračunov:
1. Dobavitelj na podlagi naročila za blago zahteva predčasno plačilo-avans. 
2. Nabavni referent pripravi predračun iz naročila. 
3. Komercialni direktor določi in zapiše na predračun kdaj in v kakšni vrednosti se bo plačal. 
4. Predračun fizično prinesejo referentu v financah. 
5. Referent v financah pripravi plačilni nalog za plačilo dobavitelju. Veliko teh plačil je plačil v tujino in so lahko v EUR ali USD. 
6. Ko so vsi plačilni nalogi pripravljeni, referent kreira paket za plačilo v tujino in temeljnico za domača plačila. 
7. Referent kreira XML datoteko - posebej za domača plačila in posebej za tuja plačila ter jo uvozi v bančni program. 
8. Referent v bančnem sistemu preveri, če so vsa poslana plačila izvedena in poknjiži paket (plačila v tujino). 
Posamezen plačilni nalog postavi na status 5 za avtomatsko kreiranje temeljnice. 
Ko so vsi plačilni nalogi poknjiženi dobi paket status 8. 
Prav tako pa poknjiži tudi temeljnico za domača plačila. Z nočno obdelavo se vsa ta plačila obveznosti prenesejo in so vidna v saldakontih. 

Pravilo za avtomatsko polnjenje modela na glavi vnosa prejetega predračuna (NA):

 

Potrditev šifre partnerja na vnosu novega Prejetega predračuna:

 

- Če je partnerjeva banka v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko predvpiše model RF

 

- Če partnerjeva banka NI v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko predvpiše model NRC

 

- Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnešen in 99 če sklica ni.