Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KP_Prejeta_pošta_STEVEC

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Knjiga pošte: Številčenje prejete, oddane pošte

Možne nastavitve: 

XDAT_LETO: Datum, ki določa leto za interni števec pošte  (Datum veljave ali Datum prejema)

XSTEVDOK: Knjiga pošte: spisek polj za način številčenja

.AddProperty("XSTEV_PP","TIP_DOK,DAT_PREJ") ali ("XSTEV_PP","TIP_DOK,LETO")

.AddProperty("XSTEV_IP","TIP_DOK,DAT_PREJ") ali ("XSTEV_IP","TIP_DOK,LETO")

XSTEV_UPO: Ali uporabnik določa nastavitev števca? Če je nastavljeno na .T., se ob prehodu na nov števec uporabniku ponudi okno, damor sam vpiše obliko za številčenje (z letnico, brez letnice, ...)

9938223_1.JPG

Števec se dodeli pri:
  - Ročnem vnosu oz. shranitvi
  - poveza s Fakturiranjem (označimo in prenesemo podatke iz računov)
  - Uvoz iz excel-a​
  - pri prenosu Opominov in Kompenzacij 


Številčenje prejete oz. oddane pošte lahko omogočimo s prilagoditvami v sistemskih nastavitvah. Za interno številčenje nastavimo polje STEVEC,
lahko za prejeto in za oddano pošto.

Če v navedeni sistemski nastavitvi tip številčenja ni določen, je smiselno, da se polje STEVEC umakne iz vnosnega niza polj za naročnika.

KP68.JPG

Slika 1 - Sistemske nastavitve za vnosni niz polj prejete pošte in polje STEVEC

Zaradi različnega načina organizacije dela lahko interno številčenje postavimo na dva načina:

- zaporedno številko knjižbe (ZST_ID): številčenje se začne z 1 (prvi vnos v bazo podatkov), ni omejeno glede na tip pošte (prejeta, oddana
pošta), ni omejeno na leto. Gre za zaporedno številko knjižbe v sistemu. 
V tem primeru umaknemo iz pregleda polje STEVEC in v XSTEVDOK vpišemo številčenje po DAT_PREJ: datumu prejema. Na pregledu kažemo samo zaporedno številko, ki se nadaljuje ne glede na datum ali leto. 

KP67.JPG 

Slika 2 - Vneseni dokumenti prejete pošte samo s poljem Zaporedna številka

- Int. št. dokumenta (STEVEC) - številčenje prejete ali oddane pošte, ki je vezano na leto ali drug poljuben kriterij. Nastavitev kriterija za interno
številčenje se izvaja v sistemski nastavitvi XSTEVDOK - spisek polj za način številčenja.

Vežemo na:

- datum prejema: v tem primeru se vsak dan števec začne z 1.
- leto: števec se spremeni po prehodu na novo leto

Primer nastavitve:

.AddProperty("XSTEV_PP","TIP_DOK,DAT_PREJ")       ali      .AddProperty("XSTEV_PP","TIP_DOK,LETO")
.AddProperty("XSTEV_IP","TIP_DOK,DAT_PREJ")        ali      .AddProperty("XSTEV_IP","TIP_DOK,LETO")
Tip dokumenta pomeni PP-prejeta pošta ali IP oddana pošta.
 
V primeru nastavitve po DAT_PREJ se številčenje v polju Interno številčenje dokumenta izvaja po datumu prejema. Vsak dan se začne z 1.
KP69.JPG 

Slika 3 - Zaporedno številčenje prejete pošte po datumu prejema

V primeru nastavitve po LETO je števec vezan na leto. Začetna vrednost se nastavi ob prvem dokumentu tekočega leta. Številči se vedno zadnji
števec + 1. 
KP70.JPG 

Slika 4 - Zaporedno številčenje glede na leto

Po izvedenem prenosu podatkov v Zajem prejetih računov (prejete pošte, prejetih računov) lahko uporabniku na pregled odpremo
polje za povezavo s Knjigo pošte:
 
- Povezava KP (KP_ZST_ID*) - iz Knjige pošte se prenese v Zajem prejetih računov podatek o zaporedni številki knjižbe:
KP71.JPG 

Slika 5 - Nastavitev polja "Povezava KP" za glavo prejetega računa za povezavo s Knjigo pošte

- Tuji ID (TUJI_ID*) - iz Knjige pošte se prenese v Zajem prejetih računov podatek o interni številki dokumenta. Polje lahko poljubno imenujemo.
KP73.JPG 

Slika 6 - Polje "Interna številka iz KP" na glavi prejetih faktur         

                                                                                                                                                                                                                                 

nazaj na osnovna navodila Knjige pošte