Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

KON_Navodila

​​

KONSOLIDACIJA

Uskupinjenje ali konsolidacija je prikaz poslovanja skupine povezanih družb, kjer ima krovna družba večinski lastniški delež oziroma obvladuje podrejene družbe. Gre za proces utrjevanja družbe z združevanjem posameznih organizacijskih enot v ekonomsko celoto pod nadzorom matičnega podjetja. S tem se zagotovita večja finančna stabilnost družbe ter lažji nadzor nad njenim poslovanjem.

Glavni cilj konsolidiranja je zagotoviti uporabnikom informacije o poslovnem in finančnem položaju skupine podjetij, zajetih v postopek. Konsolidirani računovodski izkazi so skupek računovodskih izkazov posameznih, med seboj poslovno združenih podjetij, ki prikazuje premoženjsko in finančno stanje ter poslovni izid, kot da bi šlo za eno samo podjetje, čeprav so pravno, davčno in organizacijsko še vedno povsem samostojne gospodarske enote. To dosežemo z določenimi konsolidacijskimi popravki, ki morajo biti narejeni zato, da se izločijo stanja sredstev in obveznosti ter poslovni dogodki med člani skupine, in da se odstrani dvojno izkazovanje.

Za izdelavo konsolidacije mora biti zagotovljeno: enotna metodika računovodskega izkazovanja, usklajenost predpostavk, potrebno je upoštevati računovodska načela in zakonodajo posamezne države. Le tako lahko zagotovimo objektivnost poročil. Postopki, ki jih zajema konsolidacija, so: konsolidiranje kapitala, izločanje terjatev in obveznosti, izločanje vmesnih dobičkov in izgub ter izločanje prihodkov in odhodkov.

Konsolidirani računovodski izkazi zajemajo konsolidirano bilanco stanja, konsolidirano bilanco uspeha in dodatek h konsolidiranim računovodskim izkazom. Konsolidirani računovodski izkazi ne smejo biti le rezultat dela računovodstva, ampak morajo predstavljati pomembne informacije za poslovodstvo podjetja, za načrtovanje poslovanja in sprejemanje odločitev.

KON1.JPG 

Slika 1: Postopek priprave poročil skupine

Osnove dela v programu MIT 

Zaključek leta po paketih

Menijski iskalnik

Meniji v modulu Konsolidacija:

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

 

Posebni šifranti v okviru menija Datoteke:

Podjetja v skupini

Prešifracija kontov

Kontni načrt: za konte v Kontni načrt vpišemo podatek o vrsti tečaja 
(polje Vrsta tečaja: DAY=tečaj na dan, "prazno"=povprečni tečaj)

 

Pravice za delo v programskem modulu Konsolidacija