Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

BP_Katalog procesov podrobno

 

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

 

Evidenco gotovinskega prometa vodimo v programskem paketu Blagajniško poslovanje. Omogočena je izdelava blagajniških prejemkov, blagajniških izdatkov, blagajniških dnevnikov za več blagajn z omejitvijo pravic na blagajnika.

Omogočena je izdelava poročil, kot so kartice po vrstah stroškov in izdatkov, razni kontrolni pregledi.

Program Blagajniško poslovanje je povezan s programskim modulom saldakonti kupcev in dobaviteljev (plačevanje računov preko blagajne) ter avtomatično izdelava temeljnic za glavno knjigo.

Omogočeno je vodenje devizne blagajne z izpisom dokumentov, v izbrani denarni enoti.

 

OBP 000 - BP Osnovna verzija

Vnos, pregled in izpis prejemka;
Vnos, pregled in izpis izdatka;
Izdelava in izpis blagajniškega dnevnika;
Izpis dvojnika blagajniškega izdatka in prejemka;
Kartica po vrsti stroškov in izdatkov (po kontu);
Pregled po številki dokumenta;
Poročilo za glavno knjigo.

Povezava z glavno knjigo: prenos vseh vknjižb ali zbirno po kontih (stroškovnih mestih) v glavno knjigo;
Povezava s saldakonti: Prenos plačil preko blagajne v saldakonte kupcev in dobaviteljev. 

 

OBP 200 - Devizna blagajna

Vodenje blagajne v poljubni tuji denarni enoti;
Izpis dokumentov, preračunanih s tečajno listo;
Vodenje tečajne liste za več valut po dnevih;
Obračun tečajnih razlik v okviru programskega paketa Glavna knjiga.

 

OBP 500 - Drobni odkup

Izdelava blagajniških izdatkov za drobni odkup surovin. Blagajniški prejemki za dvig gotovine. Izbor artiklov za drobni odkup glede na pogodbo - cenik v programu nabava. Možnost nastavitve mejnega zneska za izplačilo drobnega odkupa v gotovini oziroma na transakcijski račun partnerja. Avtomatično kreiranje dokumentov za vzpostavitev obveznosti do partnerja v primeru plačila na transakcijski račun, ki omogoča izdelavo plačilnih nalogov za nakazilo. Kontrola na obvezen vnos transakcijskega računa partnerja v primeru nakazila na transakcijski račun. Avtomatičen izračun akontacije dohodnine z možnostjo nastavitve odstotka dohodnine in materialnih stroškov. Izdelava obrazca REK2 in elektronska oblika obrazca REK2, ki omogoča avtomatično oddajo podatkov preko spleta na eDavki.

Dodatna poročila o drobnem odkupu:
- Poročilo o nabavi / prodaji po blagajnah;
- Poročilo o odkupih po partnerjih (zbirno v izbranem obdobju);
- Poročilo o odkupu od nerezidentov;
- Prenos v materialno knjigovodstvo.

Možnost nastavitve, da se upošteva konta blagajniškega izdatka, stroškovnega mesta iz šifranta artiklov, če konto blagajniškega izdatka - materiala ni vnesen v šifrantu blagajn. Prenos v honorarje za izdelavo poročila in obvestila o letni dohodnini. 

 

OBP 510 - Drobni odkup - Ločeni ceniki za lokacije

Možnost določitve, da ima posamezna lokacija ločen cenik za drobni odkup ali več lokacij skupni cenik za drobni odkup. Cena, naziv artiklov se na vnosu blagajniškega izdatka ponudi iz pripadajočega cenika za lokacijo.

Kateri cenik velja za posamezno lokacijo, določi uporabnik s pravico BP.OSTALO v meniju Blagajne - nastavitve. Različni ceniki za drobni odkup morajo biti pred izborom vneseni v programu Nabava.

 
 

Povezave

Navodila

BP_Vstop.jpg