Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VP_RR_Opravljene ure

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Spremljanje projektov: Opravljene ure R&R 

V primeru, da se ure, porabljene za raziskave in razvoj ne spremljajo specificirano po projektih v evidenci prisotnosti, jih je mogoče po projektih vnašati v modulu Spremljanje projektov / Dokumenti / Razdeljevanje stroškov za R&R / meni Opravljene ure.

V tem meniju se ure vnašajo, naknadno popravljajo, izpisujejo. Vnašajo se za posameznega delavca. Poleg je mogoče vnesti kratek opis opravljenih ur. Če opis ni posebej vnešen, se vpiše fiksno besedilo URE MM/LLLL.

Za vpis opisa je potrebno pod polje Opis vpisati želeno besedilo in klikniti na kljukico pred vpisanim besedilom. Na vse ure, ki se vpišejo in shranijo po tem, se zapiše vpisani opis. Po shranitvi podatkov se opis vidi v oknu pod poljem Opis. S klikom na gumb na koncu vpisa opisa aktivnosti se ponudijo vsi do tedaj vneseni opisi.

Popravek ali nov vpis opisa na ure: vnesen ure se briše (postavi na 0,00) in shrani. Ure se na novo vnese z novim besedilo in shrani.

 

 

Obdobje je mogoče omejiti znotraj enega meseca, zato datuma do ni mogoče popravljati. Zaradi lažjega in preglednejšega vnosa se lahko omeji projekte z izborom klasifikatorja.

RR_Opis ur.PNG

Slika 1 -  Okno za vnašanje in popravljanje ur znotraj menija raziskave in razvoj

Polja, kjer so ure vnesene, se rahlo obarvajo, da je ob vstopu hitreje vidno, kje so vnesene ure. Mogoče pa je tudi izpisati vnesenih, knjiženih ur za posameznega delavca, z vrstnim redom po dnevih, znotraj dne po projektih in stroškovnih mestih.

Na koncu pregleda je vrstica s seštevkom vseh ur za delavca za dan.

Razlaga polj in gumbov:

- Projekt: ponudi se izbor vseh projektov (*), lahko pa se nabor projektov omeji.

- Klas.projekta: V primeru izbire posebnega klasifikatorja se prikažejo samo aktivni projekti, ki imajo vpisan izbrani klasifikator in je vnos ur mogoč samo na te projekte.

- Obdobje: ponudi se tekoči mesec od prvega do tekočega dne. Izbere se lahko največ en mesec, pri čemer zadnjega dne ni mogoče popravljati, lahko pa se popravlja datum od. Več kot en mesec na pregledu ni smiseln, ker bi bilo preveč stolpcev na ekranu in bi bil pregled nepregleden in neobvladljiv.

- Delavec: Izbira se med aktivnimi delavci v izbranem obdobju iz kadrovske evidence. Možen je izbor samo enega delavca.

- Str. m.: izbira se lahko med stroškovnimi mesti, ki so označena, da se spremljajo v modulu Spremljanje projektov (VSI_STRM.VP=D) in so aktivna. Možna je izbira več stroškovnih mest, ponudi pa se delavčevo stroškovno mesto.

- Klas.str.mest: možnost dodatne omejitve nabora stroškovnih mest glede na njihov klasifikator.

- Konto: Predlagamo, da se za shranitev vnesenih ur uporablja poseben konto. Možno je izbirati konte, ki so aktivni in označeni, da se spremljajo v modulu spremljanje projektov (VSI_KONTA.VP=D). Izbrani konto se shrani za naslednje vnose. Izbere se lahko samo konkreten konto, * ni dovoljena. Po tem kontu se po vrednotenju ur spremlja strošek opravljenih ur.

- Simbol: izbrani simbol se shrani za naslednje vnose. Možen je vnos samo enega simbola.

 

- Gumb Shrani: klik na ta gumb je potreben, ko ure, vpisane v mrežo za vnos ur, želimo shraniti.

- Gumb Osveži: V primeru spremembe obdobja je potrebno klikniti ta gumb, da se osvežijo stolpci z datumi za vnos ur.

- Gumb Izpiši: Izpis knjiženih ur za delavca oziroma tudi ročno vnesenih, še ne knjiženih, ki imajo vpisan zstk1<>0. Vrstni red je po dnevih, znotraj dne po projektih in nato po stroškovnih mestih. Izpiše se tudi opis. Ure, ki so vnesne v pregled, niso pa še shranjene in s tem zapisane v tabelo podatkov (vp_vknjiz1), se NE izpišejo! 

- Gumb Izpis ur po projektu:

VP_Izpis ur po projektu.PNG

Slika 2 - izborni pogoji pred izpisom ur po projektih in po delavcih

Pripravita se dva izpisa:
- Izpis opravljenih ur po projektu (vsak projekt se izpiše na svoj list; podatki grupirani in sortirani po projektu, datumu, delavcu, zap.št.);
- Ure po projektu zbirno po delavcih (vsak projekt se izpiše na svoj list; podatki grupirani in sortirani po projektu, delavcih).

 

Shranjeni podatki se shranijo kot knjižene postavke v spremljanju projektov. Za vsak dan, delavca, stroškovno mesto in projekt se kreira svoja postavka. Vpisane ure se vpišejo v polje Ure. Breme oz. Dobro je prazno (0,00) in se izračuna in vpiše šele ko se sproži vrednotenje ur.

V desnem zgornjem kotu so prikazani seštevki ur. Maksimalno je na delavca dovoljeno letno 1700 ur. Ob izboru obdobja in delavca program sešteje že shranjene ure za delavca za izbrani mesec. Prikažejo se v rubriki Ure delavca za mesec. Razlika med maksimalnim številom ur in vnesenimi urami za delavca na izbrani konto do sedaj, je prikazana v polju Preostanek ur letno.

 

 

Nazaj na osnovno stran Razdeljevanje stroškov za R&R

 

Ostali podmeniji Razdeljevanja stroškov za R&R:

Razdeljevanje stroškov

Pregled razdelitev

 

Pogoji (filter) 

 

Ure se vnašajo desetiško (7 ur in 45 minut se vnese v obliki 7,75).