Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SID_RS

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

​SID poročila - Reporting Services

Dopolnjena poročila za zavarovalnico SID se nahajajo na Reporting Services. 


Podjetje lahko ima sklenjeno pogodbo za zneske računov z davkom ali brez davka.
Pripravljeni sta obe verziji poročil. 


Pripravljena so poročila: 
o SID1 E-prijava (prijava prometa) : pregled prometa po fakturah z zneski z DDV v mesecu za kupce.
o SID2 E-POŠ (odprte postavke): vse odprte postavke partnerja z zamudo vsaj enega računa nad 60 dni z zneski z DDV
o SID1 E-prijava zneski brez DDV (prijava prometa) : pregled prometa po fakturah z zneski brez DDV v mesecu za kupceZnesek računa se bere iz fakture in ne iz saldakontov.

 SID2 E-POŠ (odprte postavke): vse odprte postavke partnerja z zamudo vsaj enega računa nad 60 dni z zneski brez DDV.
Posebnost tega poročila je kolona Znesek računa, saj so prikazane odprte postavke brez DDV. Program preveri knjiženo fakturo in % obračunanega davka na računu. Če ima en račun več % davka, poročilo upošteva maximalen % davka. 


Na pregledu lahko izberemo:
- Obdobje od - do za poročanje
- Konto: v poročilo lahko vključimo vse konte kupcev (oznaka K v kontnem planu) ali samo izbrane
- Simbol: Izločitev/vključitev določenih simbolov ali vseh. 

V primeru, da račun nima izvora v našem programu, se zneski obarvajo rdeče. 

V tem primeru moramo spremeniti zneske, torej jih ustrezno zmanjšati za znesek davka.


Podatke pripravimo v excel datoteki. 

1. E-prijava (promet):

V primeru, da je v poročilu e-Prijava za račun že črpan avans, je dogovorjeno, da se takšen račun prikaže v celem znesku za plačilo. Pri tem pa se vsa avansna plačila tega partnerja prav tako prikažejo na poročilu in sicer tako, da se v koloni Številka računa vpiše naziv »AVANS«, v znesek računa pa negativen znesek. Obdelava teh podatkov na strani SID zavarovalnice ta avansna plačila partnerja pri zavarovanju terjatev upošteva.
V poročilo so seveda zajeti tudi dobropisi in storni računov.​ 


Vrstni red podatkov na pregledu je naslednji:
A. Matična številka
B. Datum oddaje podtakov: tekoči datum, ko je pripravljena in poslana datoteka v obliki dd/mm/yyyy.
C. Naziv kupca: naziv partnerja 
D. Naslov kupca: naslov partnerja 
E. Poštna številka: iz partnerja
F. Mesto kupca: iz partnerja
G. Država: naziv države partnerja iz šifranta Države
H. Šifra kupca: šifra kupca
I. Številka računa: Vpisuje se posamezna številka računa (v odvisnosti od dogodka) - iz originalnega dokumenta (računa)
J. Znesek računa: Znesek na dve decimalni mesti (brez pik za tisoče, decimalke ločene z vejico).
V zavarovalno prijavo so lahko vključeni dobropisi, ki imajo negativni predznak, vendar le, če se nanašajo na priznane reklamacije ali če gre za v naprej dogovorjene nepogojne dobropise.
K. Valuta računa: Vpisuje se trimestna numerična oznaka valute na računu (šifrant Banke Slovenije)
L. Datum izstavitve: datum izstavitve računa v obliki dd/mm/yyyy. DAT_RAC
M. Datum zapadlosti: datum zapadlosti računa v obliki dd/mm/yyyy.
N. Mes.: numerična oznaka meseca za katerega prijavljamo izvoz:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12, glede na mesec.

SID_RS1.JPG

2. Poročilo E-poš (odprte postavke): 

Katere odprte postavke so zajete v poročilu?
"Prijavlja se vse kupce, ki jim ena faktura zamuja nad 60 dni. Vendar je potem, ko ena faktura zamuja nad 60 dni, potrebno prijaviti VSE fakture, tudi tiste ki še niso zapadle. Če namreč kupec ni plačal najstarejše fakture, obstaja zelo velika verjetnost, da tudi vseh nadaljnjih ne bo plačal. Zanima nas torej celotna izpostavljenost do tega kupca v tem trenutku, saj bomo v primeru nastanka škode poravnali vse fakture, tudi tiste ki trenutno še niso zapadle, pa do nastanka zavarovalnega primera zagotovo bodo. Zato je pomembno, da imamo zabeleženo celotno stanje in vemo koliko
smo izpostavljeni do njega.
 "

A. Povezano podj: kolona z nazivom, zaenkrat brez podatkov
B Upnik: naziv našega podjetja
C. Upnik matična:
D. Dolžnik: Naziv kupca iz šifranta Partnerji
E. Dolžnik šifra: šifra partnerja iz šifranta
F. Številka fakture: številka računa 
G. Datum fakture: datum izstavitve računa v obliki d.m.yyyy. DAT_RAC
H: Datum zapadlosti: datum zapadlosti računa v obliki d.m.yyyy. VALUTA
I. Datum prijave zamude: datum pošiljanja obvestila o zamudi v obliki d.m.yyyy. 
J. Znesek fakture: SALDO
K. Valuta: denarna enota 
L. Država dolžnika: Naziv države iz šifranta
M. Naslov dolžnika: naslov kupca
N. Mesto kupca: mesto

SID_RS2.JPG