Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PR_Katalog

PRODAJNI PODSISTEM 

 
Sistem zagotavlja celovito informacijsko podporo poslovnih procesov v prodaji.
Informacijska podpora zajema procese:
- Priprava splošnih prodajnih podatkov (ceniki, pogodbe,...).
- Prvi kontakti s kupci (ponudbe, predračuni).
- Obdelave in spremljanja naročil do realizacije naročil ter prenosa ustreznih podatkov v finančno računovodski podsistem.
- Poleg evidentiranja tipičnih prodajnih dogodkov, ki so v sistem zajeti z dokumenti v prodaji, so v pomoč  kontrole, pregledi in analize, ki omogočajo prodaji, da hitro, enostavno in učinkovito obvladuje komunikacijo in korespondenco s kupcem ter pripravi in spremlja realizacijo naročil.
Poleg odnosov s kupcem smo pri razvoju rešitev posebno pozornost namenili tudi podpori interne komunikacije znotraj prodaje, s proizvodnjo, financami in nabavo.     
 
Vsi evidentirani podatki o določenem dogodku (npr. vnos naročila) se avtomatsko prenašajo na naslednje dogodke (npr. na nalog za odpremo).
Vsak naslednji dokument se lahko izstavi avtomatsko iz prejšnjega, tako da se npr. dobavnica (in tudi faktura) iz sistema izpiše s pritiskom na nekaj tipk, brez kakršnihkoli dodatnih vnosov.
Pomembna prednost MIT-ovih rešitev je, da je do končne potrditve fakture vedno možno enostavno spremeniti ali dodati podatke tudi zaradi povsem nepričakovanih dogodkov (kot je sprememba ali celo odpoved naročila v zadnjem trenutku), pri tem sistem skrbi za usklajenost in zgodovino dokumentov v verigi glede na stopnjo realizacije naročila ste.
Sistem kontrol in povratnih zvez poskrbi za stalno ažurnost in pravilnost podatkov v sistemu, s tem pa tudi sprotno in pravilno obveščenost vseh uporabnikov ter tako tudi pravilno realizacijo naročila.

Sistem elektronske izmenjave podatkov s kupci in dobavitelji omogoča veliko fleksibilnot prodajne službe.

 

Prodajni podsistem - seznam osnovnih in dodatnih procesov

OPR 000 - Osnovna verzija

vnos, pregled, korekture in izpis naročila v slovenskem jeziku, prenos naročila na naloge za odpremo (v celoti ali delno), dodajanje naročila ali dela naročila na že izdelan nalog za odpremo, zapiranje naročil po datumu ali procentu realizacije,vodenje arhiva zaprtih naročil, izpis dnevnika izstavljenih naročil, izpis prodaje za obdobje po artiklih na osnovi vnešenih naročil, izpis nerealiziranih naročil, pregled realizacije naročil, rekapitulacija naročil po artiklih (odprta in arhivirana skupaj), izpis izdobavne sposobnosti - izpis realizacije naročil po obdobjih od naročila.
NALOGI ZA ODPREMO - DISPOZICIJE
vnos, pregled, izpis in korekture naloga za odpremo (dispozicije), rezervacija zaloge ob izstavitvi naloga za odpremo, pregled in ažuriranje šifrantov partnerjev, artiklov, lokacij, načina odpreme, predpriprava osmih vrstic besedila za fakture, izpis odprtih nalogov za odpremo po dnevih, izpis zbirnika odprtih nalogov po artiklih, izpis odprtih nalogov za odpremo za naročnika, izpis cenika po šifri artikla in klasifikatorju, pregled realizacije posameznega naloga, zapiranje realiziranih nalogov glede na datum, procent realizacije artikla, skupne realizacije naloga, vodenje arhiva zaprtih nalogov, izpis prodajne liste artiklov na zalogi (artikel, cena, zaloga) po šifri ali klasifikatorju, pregled zalog po skladiščih in artiklih in skupaj po artiklih, pregled dobavnic v skladišču, pregled kartice prejemov in izdaj posameznega artikla, pregled odprtih postavk, zapadlih terjatev in finančne kartice kupca, izpis prejemov v skladišče na osnovi izdanih naročil,
VODENJE POGODB: vnos, korekture in brisanje pogodb za partnerja in/ali za partnerja in artikel, upoštevanje pogodb ob vnosu nalogov za odpremo oz. naročil, izpis cenika artiklov (pogodbe) za posameznega partnerja. Vsak partner ima lahko vnešenih več različnih pogodb. Katera se ob naročilu upošteva pove vnašalec naročila. Prav tako obstajajo t.i. univerzalne pogodbe, ki jih uporabljajo različni partnerji.
 

OPR 110 Osnovne dopolnitve

PREDRAČUNI: izdaja predračuna na osnovi izdelanega naročila,
POVEZAVA S PROIZVODNJO: generiranje naloga za izdelavo na osnovi naročila, združevanje večih naročil na en nalog za izdelavo, razbijanje naročila na več nalogov za izdelavo. Vnos, pregled in izpis naloga za izdelavo,
REKAPITULACIJE:
 • rekapitulacija naročil po skupinah artiklov,
 • rekapitulacija naročil po prodajnih področjih, naročnikih in artiklih,
 • rekapitulacija naročil po prodajnih področjih, naročnikih in skupinah artiklov,
 • rekapitulacija naročil po državah naročnika, naročnikih in artiklih,
 • rekapitulacija naročil po državah naročnika, naročnikih in skupinah artiklov,

OPR 120 - Korekcija potrjenih naročil

Korekcija potrjenih naročil kadar je naročilo že bilo prenešeno na Nalog za odpremo ali na Plan izdelave.
Program dovoli uveljavitev popravkov tudi na izvedenih dokumenti h Nalog za odpremo in Plan izdelave. Vmesnik dovoljuje uporabnik izbor nabor polj za popravljanje in dinamično dodeljevanje nivoja popravkov.V programu se izvajajo aktivne kontrole poslovne logike izvedenih dokumentov, tako, da uporabnika varuje pred neželjenimi učinki korekcije podatkov.
 

OPR 130 - Kopiranje akcijskih cenikov

Nov vmesnik, klican iz pregleda prodajnih pogodb-cenikov, klic iz dodatnega menija: "Kopiranje prodajnih akcij"
Akcija se izvaja samo če ima izbrana pogodba vnešene akcijske cenike.

Uporabniku je omogočeno izbrati in določiti:
omejitvene pogoje za nabor podatkov:

 • izvorna pogodba - cenik, ni vnosa pogoja, ker se bere iz trenutne pozicije pregleda pogodb.
 • izvorna akcija od:, do:
 • nabor artiklov z izbornimi pogoji s klukanjem

določiti ciljne podatke:
 • v oknu nad prikazom pozicij:
 • ciljna pogodba cenik
 • kljukica, ohrani podatke za več ciljnih pogodb
 • % spremembe cene za vse izbrane ciljne pozicije
 • novo obdobje akcije od:, do
izbranih pozicija, vnos v gridu:
 • nove cene
 • datum akcije od:
 • datum akcije do:
Kontrole ob kopiranju cenika:
 • enake kontriole kot ob ročnem vnosu akcije
 

OPR 420 Nalogi za nabavo

Možnost vnosa internega nabavnega naloga ( interno naročilo) in spremljanje realizacije internih nabavnih nalogov preko izpeljanih nabavnih naročil in prevzemnic, do stanja zaloge.
 

OPR 425 Interno naročilo iz prodajnega naročila

Modul je namenjen izdelavi internega naročila-naloga za nabavo na podlagi enega ali večih prodajnih naročil.
Za izdelavo internega nabavnega naročila iz prodajnega naročila, za razliko od modula Prenos prodajnega naročila na nabavno naročilo, ni potreben vnos dobavitelja na poziciji prodajnega naročila.
Sistem skrbi za sledljivost internih naročil, nastalih iz prodajnih naročil. Prodaja lahko spremlja izdana interna naročila v redni opciji pregleda naročil, povezavah.
 

OPR 430 Nalogi za montažo

pregled naročil, na katerih je zaračunana storitev montaža. Možnost prenosa in kreiranja montažnega naloga. Osnovne analize opravljenih montaž.*
 

OPR 500 Kompleti in sestavi

Na naročilo ali predračun se vnaša komplet, ki je sestavljen iz več samostojnih artiklov. Kompletu se ob prenosu na naloge za odpremo dodajo artikli, ki ga sestavljajo. Na NZI in na dobavnici torej se prikažejo osnovni komplet in vsi pod-artikli. Cena se določi za komplet, posamezni artikli je nimajo. Ali se zaloge vodijo za artikel in za komplet je odvisno od nastavitev za artikel.
 

OPR 510 RIP - EDIFACT

Računalniška izmenjava podatkov: naročil kupcev
V nalogi "Naročila" se v meniju "Dodatno" nahaja naloga "RIP - EDIFACT - prenos v naročila", s pomočjo katere je možno iz poslane datoteke z naročili s strani Mercatorja, SPAR-a, TUŠ-a narediti ustrezna naročila v MIT IS.
Obvezna je uporaba "Pogodb-cenikov", ker izmenjevalna datoteka (izmenjava s sistemom Visit) ne vsebuje podatkov o cenah, popustih, rabatih... ampak samo o potrebnih količinah ter rokih dobave.
Te podatke se v modulu za prenos dopolni s podatki iz pogodb, ter prenese med naročila.
Opomba - uporabi Artikel OPPS870 !!!
 

OPR 530 RIP - dobavnica

 

OPR 540 RIP prevzemnica - ambulantna dobavnica

Povezava RIP prevzemnice z ambulantno dobavnico.
 

OPR 610 Prodajne reklamacije

Opcija omogoča vodenje prodajnih reklamacij, ki so povezane z naročili po katerih smo izdali blago - predmet reklamacije. Razloge reklamacije nastavi uporabnik glede na lastne potrebe. Ob reševanju reklamacije je omogočeno nekaj tekstovnih polj za poljuben opis, kot so opis reklamacije, opis h kakovosti artiklov, predlog poslovne rešitve in opis rešitve reklamacije. Vsi opisi so vidni na reklamacijskem zapisniku. Hkrati opcija omogoča pregled števila reklamacijskih zapisnikov, pregled po dnevu prijave, iskanje reklamacij, izpis zahtevnice za material ni polizdelke, obvestilo o rešenih reklamacijah po vzrokih, skupinah in po naročnikih. Rešitev reklamacije lahko povzroči tudi novo dobavnico-fakturo, ki se avtomatično prenese v modul fakturiranja.
 
 
OPR 611 8D obrazec
 
Modul za pripravo 8D obrazca deluje v okviru opcije Prodajne reklamacije.
Vodijo se zapisi o vodenju reklamacije, takojšnjih ukrepih, raziskavi vzroka napake, korektivnih ukrepih, overjanju in končni potrditvi ter zaključku reklamacije. Za vse našteto se določi odgovorno osebo in rok izvedbe. Obrazcu je možno pripeti dodatne priponke.
Obrazec se oblikuje za vsakega uporabika posebej.
 
 

OPR 620 Procesne verige v programskem modulu Prodaja

Procesne verige omogočajo sledenje opravljenih korakov obdelave pri posameznem dokumentu.
Za različne dokumente lahko določimo različne korake. Z v naprej določenimi koraki popišemo obvezne obdelave, odgovorne osebe in njihove namestnike za vsak korak procesa posebej. Pri izvedbi posameznega koraka nosilec tega koraka podrobneje popiše izvedeni korak, lahko ga tudi samo preveri, potrdi ali zavrne. Na podlagi zabeleženih korakov, potrditev in morebitnih zavrnitev, je možno kasneje ugotavljati, kaj se je z obdelovanim dokumentom dogajalo.
Procesne verige v prodajnem paketu lahko uporabimo na dokumentih:
 • ponudba/predračun
 • prodajna naročila
 • prodajne reklamacije
 

OPR 650 Načrtovanje prodaje

Modul načrtovanje prodaje je namenjen vnosu in urejanju načrtov prodaje, ki jih prodaja pripravlja na podlagi nabora prodajnih elementov in kriterijev.
Za pomoč pri obvladovanju načrtov prodaje so v modulu vgrajena nameska orodja:
Vnos/korekture prodajnih načrtov
 • kopiranje prodajnih načrtov
 • brisanje prodajnega načrta
 • izpis prodajnega načrta
 • dodatni opis prodajnega načta
 • sprememba statusa
 • uvoz pozicij iz TXT datoteke
 • uvoz pozicij iz EXCEL datoteke
 • uvoz pozicij iz knjiženih faktur
 • uvoz pozicij iz šifranta artiklov
 • uvoz pozicij iz pogodbe-cenika
 • sprememba cen ali količin s količnikom
 • ažuriranje cen s pogodbo-cenikom
Meni dodatno - pozicije prod. načrta
 • delitev pozicije prodajnega načrta, generiranje letnega načrta po mesecih.
 
 

 

  

 

Navodila

PR_slika_01.jpg