Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_test

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Osnovna sredstva - Test podatkov 

 

Osnovni testi podatkov se izvajajo ob knjiženju poslovnih dogodkov. Ob zaključevanju meseca program ponovno preračuna knjiženo amortizacijo in s tem se izvaja test amortizacije.

 

V meniju Ostalo / Test podatkov imamo možnost izbora naslednjih kontrol:

 

OS_Test.jpg

Slika 1: Pogovorno okno za izbor testov knjižb na osnovnih sredstvih programskega paketa Osnovna sredstva

 

Test kartic osnovnih sredstev - test knjiženih podatkov izvaja kontrolo ali je kartica osnovnih sredstev usklajena, saldirana (breme, dobro);

- Test registra in kartic: usklajenost podatkov med registrom in kartico;

Test podvojenih sprememb amortizacijskih skupin na isti dan: test knjižb, ki imajo veljavnost na isti dan z različno amortizacijsko skupino na posamezni inventarni številki in imajo status knjiženo. Obračun amortizacije bo upošteval zadnjo knjiženo spremembo istega dne.

 

Če test odkrije morebitne nepravilnosti javi obvestilo. Morebitne nepravilnosti je potrebno preveriti, odpraviti s pomočjo ročne temeljnice, storno knjižb oziroma poklicati vzdrževalca programske opreme.

 

- Prikaz neknjiženih dogodkov - prikaz zapisov s statusom neknjiženo v prvem meniju Dogodki - vhodni tabeli (OS_PROM_OS) in prometni tabeli - Amortizacija (OS_VKNJIZ1). Glede na to, da je menijev za kontrolo veliko je to enostaven test, ki pokaže ali je bil kakšen dogodek le vnesen brez knjiženja.

Indikator OS -... test pokaže konte, ki so uporabljeni v tabeli osnovnih sredstev in je ostal indikator OS prazen. Ker poročila kot so register zahtevajo in se sklicujejo na indikator osnovnega sredstva, takih knjižb z nedoločenim indikatorjem OS ne sme biti. Določitev indikatorja omogoča, da kljub menjavi konta nabavne vrednosti, popravka... program prepozna ustrezno vrednost. Test poleg prikaza kontov brez indikatorja omogoča tudi vpis ustreznega indikatorja na konto v kontni načrt in na knjižbe v osnovnih sredstvih za ta konto.
 
 
 
 Z izdajo 905-000 uvedeni indikatorji osnovnih sredstev:
                        A - konto amortizacije - vknjižba na kontu amortizacije
                        O - konto nabavne vrednosti OS - vknjižba na osnovnem kontu OS
                        P – konto popravka vrednosti -  vknjižba na kontu popravka vredn. OS
                        L - izločitev OS  (sedanja vrednost OS in najema ob zaključku)
                        B - Konto preostanka vrednosti
                        Z - Prehodni konto med ZAJ in OS oziroma konto aktiviranja OS, investicij v teku
                        N - Konto izločitve Trajno zunaj uporabe
Opcija najemi:  
                        G - Konto obveznosti, glavnice iz najema
                        V - Protikonto obveznosti iz najema pri mesečnih obrokih
                        R - Konto obresti iz najema
                        F - Finančni odhodki za obresti iz najemaKonto obresti iz najema
Opcija davčne amortizacije:
                        1 - davčna amortizacija
                        2 - davčni popravek vrednosti
                        3 - konto izločitve davčne amortizacije
Prevrednotevanje osnovnih sredstev:
                        4 - Konto prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
                        7 - Konto prevrednotovalnih poslovnih prihodkov                                                                                                                                                                                           
                        9- Posebni prevrednotovalni popravek kapitala

                        ' ' - prazno  (ni konto za izbor v programu Osnovna sredstva)
 
 
 
OS_Test_ind_os.jpg

Slika 2: izbor in vpis indikatorja OS

OS_Test_ind_os vpis.jpg
Slika 3: ob izhodu program vpraša in zapiše izbrane indikatorje