Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_register_na_dan

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Osnovna sredstva - poročilo Register na dan

 
 
Poročilo omogoča pregled, izpis, izvoz podatkov, stanj o knjiženih osnovnih sredstvih na določen dan.
Pogoje za omejitev podatkov določimo na vstopnem oknu. Na posameznem omejitvene polju lahko vnesemo znak  (*) zvezdica - ni omejitve oziroma izberemo ustrezno šifro iz šifranta.
 
Na vstopni maski je mogočeno dodati tudi knjižbe iz menija Temeljnice s statusom neknjiženo (npr. obračunana amortizacija).
 
Omejitev na status osnovnega sredstva se uporablja v primeru pregledovanja osnovnih sredstev glede na današnji dan. Pri pripravi poročila na preteklo obdobje je potrebno izbrati vsa osnovna sredstva.
 
OS_Register_na_dan_vstop.JPG
Slika 1: Vstopno okno na katerem omejimo podatke za pregled in izpis registra osnovnih sredstev
 
Omejitvena polja vstopnega okna:
 
- Enota - poslovna enota, če je odprta opcija spremljanja po enotah.
- Lastništvo osnovnega sredstva - Možnost izbora vseh lastništev ali posamezno ob pomoči šifranta Lastništvo osnovnih sredstev (npr. D-domače, T-tuje, N-najem...).
- Inventarna številka - inventarna številka knjiženega osnovnega sredstva ali izbor vseh osnovnih sredstev.
- Naziv osnovnih sredstev -  Možnost iskanja posameznega naziva oziroma brez pogoja na naziv (*).
- Klasifikator osnovnih sredstev, ki ga določimo meniju Dokumenti / Podatki za register.
- Konto nabavne vrednosti osnovnega sredstva - izbor iz kontnega plana. Osnovno sredstvo je vključeno, če se je katerikoli promet osnovnega sredstva knjižil na izbrani konto.
- Šifra amortizacijske skupine, ki je povezana s šifrantom amortizacijskih skupin. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je bilo kadarkoli knjiženo na izbrani amortizacijski skupini.
- Šifra tipa dokumenta: Možnost izbora vseh tipov dokumenta ali posamezen tip dokumenta ob pomoči šifranta Tipi knjižb.
- Stroškovno mesto osnovnega sredstva. Odvisno od nastavitev na katerih kontih se stroškovna mesta spremljajo. Običajno je stroškovno mesto pomembno za razporeditev obračunane
  amortizacije na ustrezno stroškovno mesto. Povezava s šifrantom stroškovnih mest. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru glede na zadnje veljavno stroškovno mesto.
- Nahajališče - Možnost iskanja po vseh nahajališčih ali po posameznem, ob pomoči šifranta nahajališč. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je izbrano nahajališče zadnje veljavno
  nahajališče.
- Delavec skrbnik, zadolženec za osnovno sredstvo. Možnost iskanja po vseh zadolžencih ali po posameznem, ob pomoči šifranta delavcev. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je izbrani zadolženec zadnji veljavni skrbnik osnovnega sredstva.
- Leto, mesec nabave omejitev glede na leto, mesec nabave osnovnih sredstev. Prazno polje za leto ali mesec nabave pomeni prikaz vseh osnovnih sredstev. Vpisano leto, mesec pa omejitev na datum nabave osnovnih sredstev. Vpis le leta pomeni prikaz osnovnih sredstev nabavljenih v tem letu.
- obdobje OD - DO omejitev prikaza podatkov glede na datum veljave vknjižb v obdobju od dne - do vključno z dnem. Promet do izbranega obdobja je prikazan v stolpcu promet do. Promet v
  določenem obdobju je prikazan v stolpcu promet obdobja. Dodan je seštevek prometa, ki vključuje promet do in vključno z izbranim prometom.
- Aktivirano OD - DO omejitev prikaza podatkov glede na datum aktiviranja osnovnih sredstev oziroma začetka obračuna obresti pri opciji najemov.
 
 
Vrstni red vrstni red prikaza osnovnih sredstev. Možnosti so:
- po kontu osnovnih sredstev,
- po amortizacijski skupini,
- po zadnje veljavnem stroškovnem mestu,
- po nahajališču,
- po delavcih - zadolžencih,
- po nadrejeni inventarni številki,
- po letu / mesecu nabave osnovnega sredstva - na pregledu, desni klik je aktiven izpis - "Izpis po letu mesecu nabave".
- po skrbniku - skrbnik iz nahajališča osnovnih sredstev.
 
Aktivirano od - omogočeno določiti datumsko obdobje od - do datumov aktiviranja osnovnih sredstev. Če je datum od prazno, so pri pregledu registra vključena tudi osnovna sredstva, ki še niso aktivirana.
 
Status osnovnih sredstev - Možnosti izbora samo aktivnih, odpisanih (sedanja vrednost je 0,00), izločenih (prodanih), vsa brez prodanih. Status osnovnih sredstev omogoča omejitev pregleda podatkov, če jih pregledujemo na tekoči datum. Če pregledujemo podatke za preteklo obdobje je potrebno izbrati vsa osnovna sredstva. Iz pregleda so izločena osnovna sredstva, ki imajo do izbranega obdobja vrednosti enako 0,00 (izločena) oziroma so bila nabavljena za izbranim obdobjem.
 
 
Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže podatke na predogled. Na desnem meniju izbiramo med različnimi izpisi, seštevkom, izvozom podatkov v datoteko.
 
V podmeniju Razlaga / Povezave je omogočen vpogled na povezane prejete račune (glava in pozicije)
 
OS_Register_na_dan_pregled.JPG
Slika 2: Možnosti desnega menija in pregleda v modulu Register osnovnih sredstev na dan
 
Stolpci z vrednostmi se izračunavajo glede na indikator knjižbe/konta. Stolpcij z vrednostmi so:

Nabavna vrednost do obdobja - vrednost na kontu nabavne vrednosti (breme-dobro) do izbranega datuma veljave na vstopu
Sprememba nab. vr. v breme
Sprememba nab. vr. v dobro
Nabavna vrednost skupaj - nabavna vrednost do obdobja+NV v breme-NV v dobro
Amortizacijska osnova - nabavna vrednost zmanjšana za preostanek vrednosti 
Popravek vrednosti do obdobja - vrednost na kontu popravka vrednosti do izbranega datuma veljave
Popravek vrednosti v obdobju - vrednost na kontu popravka vrednosti v dobro in -breme
Popravek vrednosti skupaj - vrednost popravka do obdobja in v obdobju
Amortizacija do obdobja - amortizacija knjižena do obdobja
Amortizacija v obdobju - amortizacija v obdobju
Amortizacija - amortizacija skupaj do obdobja in v obdobju
Sedanja vrednost - nabavna vrednost zmanjšana za popravke vrednosti (upoštevano do obdobja in v obdobju)
Preostanek vrednosti - nabavna vrednost preknjižena na konto preostanka vrednosti z namenom, da se del vrednosti ohrani za razgradnjo
Znesek izločitve - sedanja vrednost osnovnega sredstva ob izločitvi, ki se je preknjižila na konto izločitve (indikator OS='L').