Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Obračun regresa

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Obračun regresa

Posebnost pri obračunu regresa je izračun dohodnine po povprečni stopnji. Za izračun regresa moramo najprej izbrati obdobje oz. mesec, ki ga bomo uporabljali kot osnovo iz katere se bo lahko izračunala povprečna stopnja dohodnine. Običajno je to obdobje zadnja knjižena plača, lahko pa so tudi vsi meseci v letu. 

V rubriki Mesec izberemo mesec obračuna, ki je vzet za osnovo. Ne mesec izplačila. V primeru, da izberemo Vsi meseci to pomeni, da so zajeti vsi obračuni za plačo izbranega leta.

Naslednja pomembna odločitev je, ali bomo osnovo za dohodnino povečali za 1/12 regresa. V tem primeru označimo Št. mesecev za izplačilo 12. (5. odstavek 121. člena Zakona o dohodnini predpisuje, da naj bi v primeru izplačila dohodka za več mesecev skupaj, povečali dohodninsko osnovo za 1/12 regresa).

Enačba za obračun je:
 
znesek na ključu regres * dohodnina izbranega meseca obračuna / osnova za dohodnino izbranega meseca obračuna.

Regres se za leto 2019 in naprej drugače davčno obravnava - določen je znesek, do katerega regres ni obdavčen, mora pa se poročati na REK-1 obrazcu. Zato je potrebno nastaviti za neobdavčeni del sledeče:
- Datoteke / Vrste izplačil - polje Za dohod.: = N (Dohodnina se ne obračuna)
- Ključ za regres ostane bruto ključ (polje Br/Ne/Po = B)
- Ključ za regres je označen, da se dohodnina obračuna (Za dohod.: = D)
- Ključ za regres nima izbranih prispevkov
- Če gre za invalidsko podjetje, je potrebno pri obračunu regresa do uredbe izbrati opcijo Zadostna kvota invalidov in vpisti št. 0,00 (da se kreira samo en REK-1 obrazec).

Regres_inv_podj.PNG
​Slika 1 - pogoji pri obračunu regresa do uredbe pri invalidskem podjetju

 Primer izračuna dohodnine pri regresu

Osnovi dohodnine plače, ki jo izberemo za osnovo, prištejemo še 1/12 regresa. To na novo dobljeno osnovo (poimenujmo jo število A) dohodnine primerjamo z dohodninsko lestvico in izračunamo novo dohodnino (število B). Novo dohodnino nato zmnožimo z bruto zneskom regresa in delimo s povečano osnovo dohodnine.

Dohodnina, ki jo odvedemo iz regresa = (Bruto regres * B)/A  

 
Od 01.01.2005 dalje so do regresa opravičeni vsi delavci, ki so bili v letu za katerega se izplačuje regres zaposleni v podjetju in sicer v proporcionalni višini v primerjavi z dnevi zaposlitve. Pri mesečni nastavitvi izplačila regresa, je pri vnosu ur in zneskov omogočen vnos regresa tudi delavcem, ki imajo v letu izplačila vpisan izstop. Vnos je omogočen samo preko menija 'Vnos ur in zneskov'. Po izvedenem obračunu regresa se za možnost kontrole izpišejo delavci, ki imajo v letu vpisan izstop in nimajo obračunanega regresa. 
 
 

Potek obračuna

V izbranem obdobju iz katerega naj bi se za vse oz. za večino delavcev izračunalo povprečje dohodnine,  DOHODNINE ne najdemo. Možne variante so:
==> če plača obstaja, dohodnine pa ni, se sklepa, da delavcu dohodnine ni potrebno plačati, ker ima ali prenizko plačo ali previsoke olajšave
==> če plača ne obstaja in je vpisan izstop se preveri plača en mesec pred vpisanim izstopom. Sklepa se, da je to delavčeva celotna plača in bo povprečje dohodnine pravilno.

V primeru porodnic ali povratnikov, ki v izbranem obdobju prav tako nimajo plače, priporočamo vpis izstopa iz podjetja (samo v plačah, status še vedno A-aktiven), ker samo tako lahko vemo, katera plača (mesec pred izstopom) je dejansko pravilna plača za izračun povprečja. 


Vračilo regresa

Delavec je upravičen do celotnega regresa, če je v podjetju zaposlen celotno leto. Sicer mu je potrebno izračunati proporcionalni deleže regresa. Pri delavcih, ki izstopijo iz podjetja po izplačilu regresa, je postopek sledeč:

  • na ključ za regres vnesemo negativno vrednost regresa (previsoko izplačan znesek regresa)
  • na pogovornem oknu za obračun regresa izberemo opcijo Vračilo regresa in izberemo katero izplačilo regresa zmanjšujemo.
  • na pogovornem oknu izberemo tudi ali želimo, da se obračuna vračilo dohodnine (podjetje bo izdalo posebni obrazec - zahtevek za vračilo preplačanega regresa) ali se dohodnina ne obračuna. Delavec jo bo prejel vrnjeno ob poračunu dohodnine s strani države (Slika 1)
  • na pogovornem oknu za pripravo REK-1 obrazca je potrebno izbrati Tip dokumenta Popravek do 12 mesecev. Rek obrazec se bo oblikoval ponovno (Slika 2)

Regres.JPG 

Slika 2: obračun regresa

Regres_rek.JPG 

    Slika 3: kreiranje popravka REK-1 obrazca za izplačan regres

 

 

Preberite še:

Delavci

Elektronska poročila za DURS

 

 

V primeru porodnic ali povratnikov, ki v izbranem obdobju prav tako nimajo plače, priporočamo vpis izstopa iz podjetja (samo v plačah, status še vedno A-aktiven), ker samo tako lahko vemo, katera plača (mesec pred izstopom) je dejansko pravilna plača za izračun povprečja.