Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBV_2017-09-20

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Obv. 2017-09-20: Sprememba Pravilnika o ZDDV

16. septembra v veljavo stopi pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim ureja ugodnejšo davčno obravnavo donirane hrane. Pravilnik poenostavlja tudi pavšalno ureditev za kmete glede odobritve in veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.

Državni zbor je maja sprejel novelo zakona o kmetijstvu, ki med drugim ureja področje doniranja hrane. Namen novele je prispevati k zmanjšanju količin odpadne hrane in izgube hrane vzdolž celotne prehranske verige. Z istim namenom je k pripravi predloga pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost pristopilo Ministrstvo za finance.

S spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost zavezance želijo k donacijam hrane spodbuditi tako, da bo donirana hrana do določene vrednosti deležna davčno ugodnejše obravnave, hkrati pa bo tovrstno doniranje hrane za zavezance tudi administrativno prijazno.

Pravilnik prinaša možnost prilagoditve davčne osnove (lastne oziroma nabavne cene) za donirano hrano, in sicer tako, da bo njena vrednost za DDV namene ob izpolnjevanju predpisane omejitve enaka nič. Gre za bistveno administrativno in finančno razbremenitev zavezancev, ki bodo ohranili pravico do odbitka DDV od nabav hrane, za donirano hrano pa ne bodo obračunali DDV. 

Pravilnik določa tudi omejitev vrednosti donirane hrane, za katero bo veljala ugodnejša DDV obravnava, in sicer do višine 2 % prihodkov za preteklo poslovno leto oz. pri novoustanovljenih podjetjih do 2 % pričakovanih prihodkov v tekočem poslovnem letu.  

Spremenjen pravilnik prinaša tudi poenostavitev posebne ureditve za kmete, in sicer glede veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila. To bo po novem veljalo do preklica davčnega organa, in ne več do izteka koledarskega leta. Poenostavlja se tudi postopek odobritve dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, kjer davčni organ na podlagi podatkov iz odmere dohodnine preveri izpolnjevanje pogoja opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za davčne namene, pogoja, da se dohodek za tako dejavnost kmečkega gospodinjstva ugotavlja na podlagi pavšalne davčne osnove (da katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva znaša vsaj 200 evrov in je hkrati manjši od 7.500 evrov) ter da ima v uporabi ustrezno kmetijsko zemljišče oziroma čebelji panj. Pogoji za uveljavljanje pavšalnega nadomestila namreč niso več vezani na velikost kmetijskih zemljišč oziroma število čebeljih panjev.

Predlagana rešitev predstavlja administrativno razbremenitev tako za davčne zavezance kot za davčni organ.

Spremenjeni 162., 163., 164. in 166. člen pravilnika ter novi Priloga XII in Priloga XIII pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2018.

PRILOGA XII (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se nadomesti z novo PRILOGO XII (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga XIII (obrazec DDV-PN) se nadomesti z novo Prilogo XIII (Obrazec DDV-PN), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Novela Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost je bila objavljena v Uradnem listu 50/2017.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017050.pdf

 

 Nazaj na Novosti