Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBV_2017-09-18

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Obv. 2017-09-18: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4684

 

Objavljene smernice za računovodske servise:

http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Smernice_ZPPDFT_rac_stor.pdf

ZPPDFT v 5. členu zavezancem, med katere sodijo tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev (za namene izvajanja teh smernic v nadaljevanju zavezanci), nalaga izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma. V skladu s tem so zavezanci dolžni v procese izvajanja svoje dejavnosti vgraditi tudi predpisane preventivne ukrepe, s katerimi zmanjšajo možnost tveganja zlorabe za pranje denarja ali financiranje, terorizma.
 
Naloge, ki jih morajo izvajati zavezanci zaradi odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, obsegajo:
 
1. izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (v nadaljnjem besedilu: pregled stranke) na način in pod pogoji, ki jih določa ZPPDFT, ter predhodna priprava analize tveganja;
2. sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu;
3. skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih;
4. zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje z ZPPDFT predpisanih evidenc; 5. pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in financiranja terorizma. 
 
Zavezanci predvideni po ZPPDFT:
4. člen
(1) Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določeni v tem zakonu, se izvajajo pred oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju oziroma drugem ravnanju z denarjem ali drugim premoženjem in pri sklepanju poslovnih razmerij pri:
1.     bankah, podružnicah bank tretjih držav in bankah držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma so pooblaščene neposredno opravljati bančne storitve v Republiki Sloveniji;
2.     hranilnicah;
3.     plačilnih institucijah in plačilnih institucijah držav članic, ki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji ali opravljajo plačilne storitve v Republiki Sloveniji preko zastopnika oziroma neposredno;
4.     pošti, če opravlja storitve prenosa denarja (vplačila in izplačila) preko poštne nakaznice;
5.     družbah za upravljanje investicijskih skladov, podružnicah družb za upravljanje investicijskih skladov tretjih držav, družbah za upravljanje investicijskih skladov držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma so pooblaščene neposredno opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, in drugih osebah, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja upravljanje investicijskih skladov, izvajajo posamezne storitve ali posle upravljanja investicijskih skladov;
6.     ustanoviteljih in upravljavcih vzajemnih pokojninskih skladov ter pri pokojninskih družbah;
7.     borznoposredniških družbah, podružnicah borznoposredniških družb tretjih držav, borznoposredniških družbah držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma so pooblaščene neposredno opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji v Republiki Sloveniji, in drugih osebah, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, oziroma zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, izvajajo posamezne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji;
8.     zavarovalnicah, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v skupini življenjskih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poslov življenjskega zavarovanja), podružnicah zavarovalnic tretjih držav, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja, in zavarovalnicah držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma so pooblaščene neposredno opravljati posle življenjskega zavarovanja v Republiki Sloveniji;
9.     družbah za izdajo elektronskega denarja, podružnicah družb za izdajo elektronskega denarja tretjih držav in družbah za izdajo elektronskega denarja države članice, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma so pooblaščene neposredno opravljati storitve izdaje elektronskega denarja v Republiki Sloveniji;
10.  menjalnicah;
11.  revizijskih družbah in samostojnih revizorjih;
12.  koncesionarjih, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah oziroma igralnih salonih;
13.  prirediteljih, ki trajno prirejajo športne stave;
14.  prirediteljih in koncesionarjih, ki prirejajo igre na srečo po internetu ali drugih telekomunikacijskih sredstvih;
15.  zastavljalnicah;
16.  pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:
a)    dajanja kreditov oziroma posojil, ki vključuje tudi potrošniške kredite, hipotekarne kredite, faktoring in financiranje komercialnih poslov, vključno s forfetiranjem,
b)    finančnega zakupa (lizinga),
c)    izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (na primer menic in potovalnih čekov), pri čemer ne gre za plačilno storitev v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme,
d)    izdajanja garancij in drugih jamstev,
e)    upravljanja naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi s tem,
f)    oddajanja sefov,
g)    posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov,
h)    zavarovalnega zastopstva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju,
i)     zavarovalnega posredništva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju,
j)     računovodskih storitev,
k)    storitev davčnega svetovanja,
l)     podjetniških ali fiduciarnih storitev,
m)  prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih,
n)    trgovanja z umetninami,
o)    organiziranja ali izvajanja dražb ali
p)    prometa nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: organizacije).

 

 Nazaj na Novosti