Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

KON_Katalog procesov podrobno

Finančni podsistem - Konsolidacija

Uvoz podatkov, na primer brutobilance pridružene ali odvisne družbe, je v predpisanem formatu iz Excela. Omogočeno je knjiženje izločitev in drugih popravkov, priprava brutobilance in kartic za posamezno družbo ali skupino, priprava poročil za družbo ali za skupino na osnovi formul na obrazcu kot v glavni knjigi, priprava avtomatskih izločitvenih temeljnic na osnovi formul iz obrazcev. Vzpostavljeno je hranjenje podatkov za več let.  

OKON 000 - Konsolidacija

Programska rešitev za uskupinjevanje ali konsolidacijo je samostojen program za vodenje in pripravo uskupinjenih poročil.

Pogoj za pripravo poročil je enoten kontni načrt in seveda izpolnjene vsebinske zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja.

Rešitev omogoča sledeče funkcije:

 • evidenca odvisnih, pridruženih in obvladujočih združb s hierarhičnimi šiframi,
 • uvoz brutobilance pridružene ali odvisne družbe v predpisanem formatu iz Excela,
 • knjiženje izločitev in drugih popravkov,
 • priprava brutobilance in kartic za posamezno družbo ali skupino,
 • priprava poročil za družbo ali za skupino na osnovi formul na obrazcu kot v glavni knjigi,
 • priprava avtomatskih izločitvenih temeljnic na osnovi formul iz obrazcev,
 • hranjenje podatkov za več let.

Postopek dela v programski rešitvi zahteva najprej vnos vseh povezanih družb. Potem opravimo sledeče korake:

 • pripravimo brutobilanco odvisne družbe v Excelu,
 • zneske znižamo glede na delež lastništva obvladujoče družbe v odvisni družbi,
 • preračunamo zneske v €, če gre za poročila v drugih denarnih enotah,
 • uvozimo bilance v program,
 • pripravimo temeljnice za izločitve (lahko si pomagamo z obrazci),
 • pripravimo obrazce za uskupinjena poročila.

Program uporablja kontni načrt iz MIT-a, kot tudi drugi programi. Uvoz bilanc z neobstoječimi konti ni mogoč. Praviloma je program del namestitve programske rešitve obvladujočega podjetja.
 

OKON 100 - Vodenje deviznih zneskov

EVIDENČNI DEVIZNI ZNESKI:
ob zajemu podatkov je mogoče vpisati tudi informativne zneske v tuji denarni enot in dodati oznako valute. Zneski so samo informativni in ne vstopajo v konsolidacijska poročila. 

Navodila