Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Gotovinski_računi_PZ

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​

​Maloprodaja - Prevzemni list


Na podlagi 18. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) nizdaja minister za ekonomske odnose in razvoj Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev:
Prevzemni dokument je knjigovodska listina, ki jo sestavi trgovec za prevzeto blago pred njegovo oddajo v prodajo na način, ki je določen s tem pravilnikom. Trgovec lahko spremeni v prevzemni dokument tudi dobaviteljev dokument, če ta vsebuje vse podatke, ki so predpisani za prevzemni dokument. 

Po določbah tega pravilnika ločimo prevzemni dokument v trgovini na drobno in prevzemni dokument v trgovini na debelo. 
1. Prevzemni dokument v trgovini na drobno vsebuje tele podatke: 
– številko in datum prevzemnega dokumenta, 
– ime dobavitelja, 
– številko in datum dobaviteljevega dokumenta, 
– ime, mersko enoto in količino blaga, 
– nabavno vrednost blaga, 
– podatke, izračunane na mersko enoto: nabavno ceno, razliko v ceni, prodajno ceno brez prometnega davka, tarifno številko in stopnjo prometnega davka, znesek prometnega davka in prodajno ceno z vračunanim prometnim davkom, 
– znesek razlike v ceni v prodajni vrednosti, 
– prodajno vrednost brez prometnega davka, 
– znesek prometnega davka in 
– prodajno vrednost s prometnim davkom. Trgovec na drobno mora za prevzeto blago ob njegovi oddaji v prodajo izpolniti v prevzemnem dokumentu najmanj tele podatke: številko in datum prevzemnega dokumenta; ime dobavitelja; številko in datum dobaviteljevega dokumenta; ime, mersko enoto in količino blaga; podatke, izračunane na mersko enoto: tarifno številko in stopnjo prometnega davka in prodajno ceno z vračunanim prometnim davkom. Vse ostale podatke vnese trgovec na drobno, ki vodi enostavno knjigovodstvo, v 15 dneh od dneva sestavitve prevzemnega dokumenta. Trgovcu na drobno, ki vodi dvostavno knjigovodstvo, ostalih podatkov ni treba vnašati v prevzemni dokument, če so razvidni iz drugih knjigovodskih evidenc (za podatke na mersko enoto zadošča, da so izračunljivi), ki pa morajo biti na razpolago pristojnemu inšpekcijskemu organu pri njegovem pregledu v prodajnem objektu oziroma oddelku. 
Trgovec na drobno lahko za prodajo dnevno informativnega tiska sestavi prevzemni dokument skladno z določbo tega člena en dan po dnevu oddaje tega blaga v prodajo. 

Prevzemni list trgovine na drobno lahko pripravimo iz Prevzemnice ali iz Prenosnice - KNJIŽENI DOKUMENTI.
Pri prenosnicah se poročilo pripravi tako, da za nabavno ceno vzame stalno cena iz artikla, nabavna vrednost pa je količina*stalna cena iz artikla

Opcija je aktivna če je:
- XZAKON='705', 
- XDAVCNABL='1', 
- pravica MBK.PZNAKW-Print

Program MBK \ Dokumenti \ Prevzemnice
Določitveni podatki:
- Pogodba: izberemo lahko prodajne pogodbe, ki imajo vpisano šifro maloprodajnega partnerja (šifra je vpisana v XSIFRK_MP)
- Od zaporedne številke - Do zaporedne številke: 0 pomeni, da se bo za omejitev upošteval samo datum 
- Od datuma veljave - Do datuma veljave

Izpis se lahko pripravi iz knjiženih prevzemnic, ki ustrezajo določitvenim pogojem. Izpis izhaja iz podatkov, ki so na pregledu.  

9939953_1.JPG


Način izračuna prodajne cene:
V primeru, da je artikel na pordajni pogodbi večkrat, se vzame maksimalna veleprodajna cena ali maloprodajna cena (primer akcij), odvisno od nastavitve XMP_VRCENE: 
- 0 - cena brez DDV, osnova je cena brez DDV, iz nje se izračuna znesek DDV, zaokrožen na 2 decimalni mesti
- 1 - cena z DDV, osnova je maloprodajna cena iz pogodbe z DDV, iz nje se izračuna znesek DDV, zaokrožen na 2 decimalni mesti​

​Način izračuna prodajne vrednosti:
- prodajna vrednost brez DDV=količina * prodajna cena brez DDV
- znesek DDV=količina * znesek DDV/EM
- prodajna vrednost z DDV=prodajna vrednost brez DDV + znesek DDV

Na poročilu so izpisani tudi dodatni podatki:
- nabavna pogodba iz prevzemnice in denarna enota iz prevzemnice
- prodajna pogodba, ki jo uporabnik določi pred izpisom in je osnova za izračun prodajnih vrednosti ter denarna enota, v kateri je ta pogodba.
Nesmiselno je izpisovati dokumente, kjer nabavna in prodajna pogodba nista v enaki denarni enoti, zaenkrat pa blokade izpisa v tem primeru ni. 

9939953_2.JPGProgram MBK \ Dokumenti \ Prenosnice


9940673_1.jpg


9940673_2.jpg


9940673_3.jpg


​Gotovinski računi​​


Opcija je aktivna, če:
- XZAKON=705, 
- XDAVCNABL=1
- pravica MBK.PZNAKW=W​