Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_RAZMEJITEV

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov - Pomočnik za časovno razmejitev stroškov že na pozicijah prejetega računa

 

 
Ker se pojavlja vse več stroškov, katere je potrebno časovno razmejiti je pripravljen pomočnik, ki kreira iz prvotne pozicije razmejitev stroška na izbrano število poslovnih obdobij in s tem tudi ustrezno delitev stroška.

 

Opcija delitve stroškov časovnih razmejitev predvideva delitev s kreiranjem ustreznih pozicij že na samem prejetem računu. S tem je zagotovljeno, da se bo razmejitev delila že na izvoru. S tem se zagotovi ustrezno delovanje že obstoječih poročil in sicer tako v programu Glavna knjiga kot v programu Zajem prejetih računov (npr. stroški po osnovnih sredstvih). Ohrani se obstoječi postopek prenosov in povezave na izvorni dokument (priponke...).

Krmiljenje delovanja se določa glede na sistemsko nastavitev v programu Zajem prejetih računov, ki aktivira modul za kreiranje pozicij časovnih razmejitev na prejetem računu (XRAZMEJI).

Postopek dela:

Uporabnik vnese pozicijo za davek in pozicijo za razmejitev. Na poziciji, ki jo želi razmejiti čez več mesecev v polju Razmejitev izbere možnost DA.

ZAJ_Razmejitev pozicija.JPG
Slika 1: Vnos pozicije za razmejitev stroškov na več časovnih razdobij

Na pregledu pozicij se s klikom postavi na pozicijo za razmejitev in klikne na ikono za delitev. Program odpre modul kjer je omogočeno vnesti podatke za nove pozicije:

- konto stroška - pomoč na šifrant kontni načrt. Obvezen vnos. Konto ne sme biti označen, da se vodi v saldakontih.
- število obrokov - maksimalno 36 obrokov (3 leta). Nastavitev števila obrokov je višja od 1.

Polja, ki jih je še omogočeno vnesti:
- Inventarna številka - pomoč na register osnovnih sredstev (aktiven<'7'). Če je inventarna številka izbrana, se v polje stroškovno mesto (projekt) vpišeta podatka iz registra. Vnos ni obvezen.
- Polje stroškovno mesto (projekt) - pomoč na pripadajoči šifrant.
- Opombe iz pozicije.

Po potrditvi število obrokov program prikaže pozicije, ki jih bo vpisal. Izravnava do prvotne pozicije se izvaja na zadnjem mesecu delitve.

ZAJ_Razmejitev.jpg
Slika 2: Modul za pripravo novih pozicij, ki omogoča razmejitev stroškov


Izbor <Opusti> - program se brez vpisa vrne na pregled pozicij.

Izbor <Potrdi> - program kreira in vpiše nove pozicije na prejeti račun po naslednjih pravilih:
- v primeru, da ima pozicija, ki se razmejuje vpisano tudi davčno oznako, davčno osnovo, davek, se ti podatki na nove pozicije ne vpišejo.
- davčni datum na vseh pozicijah ostaja isti prvotni poziciji.

- pozicije s kontom razmejitve imajo vpisan znesek, ki pripada posameznemu mesecu in z obrnjenim predznakom. Stran knjižbe se ne spreminja. Lahko je v breme ali v dobro. V polje Razmejitev je vpisana oznaka Da.
Prepiše se opomba iz prvotne pozicije.

- Pozicija na kontu stroška se za isti znesek in isti datum veljave vpiše na stran knjiženja v breme (razen, če je v kontnem načrtu določeno drugače).
Vpišejo se podatki o inventarni številki, stroškovnem mestu (projektu). Saldo obeh pozicij v posameznem mesecu je 0,00. Zaokrožek je v zadnjem mesecu.

ZAJ_Razmejitev nove pozicije. jpg.JPG
Slika 3: Nove pozicije z deljenim stroškom po poslovnih obdobjih.

Razmejitev je omogočeno izvajati na računu s statusom neknjiženo.

 

Z izdajo 912.000 je izvedena dopolnitev, da se ob spremembi datuma veljave na glavi računa, nov datum vpiše le na pozicije, ki imajo označeno, da niso predmet delitve.

STORNO RAČUNA

Pri storno računu se datum veljave ponudi iz glave prejetega računa. Pozicije nastale z delitvijo se ne kopirajo.

KNJIGOVODSKI POPRAVKI POZICIJE RAČUNA

Datum veljave in oznaka delitve se na knjigovodskih popravkih ne dovoli spreminjati. Datum veljave se upošteva skladno z nastavitvijo opcije spreminjanja datuma veljave pri ostalih prejetih računih.