Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_OZNAKA

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Oznake

Oznaka je nadaljnja razdelitev prejetih in izdanih računov v programu Zajem, Fakturiranje. 

Pri posameznem računu izberemo oznako iz šifranta oznak. Za oznako lahko vnesemo poljuben niz, npr. oznaka lahko predstavlja tekoče leto, oznaka za domači/uvozni prejeti račun, blagovni uvoz blaga, neblagovni uvoz blaga... Oznake za prejete in izdane račune naj bodo ločene. 

Najpogostejše oznake za prejeti račun "PF" - prejeti račun, "P" - predračun, "S" - storno avansnega računa, "A" -Avansni račun (po izboru oznake A v kontu obveznosti program ponudi le tiste konte, ki imajo v kontnem planu določeno, da je to konto avansnega računa). Fakture z oznako "P" se ne knjižijo. 

Vnosna polja so: 

 • Oznaka - Šifra oznake

 • Naziv - Opis oznake (poljubno besedilo)

 • Simbol - Izbor iz šifranta simbolov

  PREJETI RAČUNI - po vnosu simbola na prejetem računu nam program Zajem ponudi na polju oznake vse tiste oznake, ki imajo vpisan izbrani simbol na vnosu oziroma oznaka nima vpisanega simbola.

  IZDANI RAČUNI (opcija) - pri prenosu izdanega računa v program saldakonte (iz fakturiranje) se na izdane račune, ki se prenašajo, v saldakontih vpišejo taki simboli, kot so vpisani v šifrantu oznak (za oznako izbrano na izdanem računu). 

 • Str. mesto - Izbor iz šifranta stroškovnih mest

 • Konto - Izbor iz šifranta Kontni načrt

  PREJETI RAČUNI - konto obveznosti, ki se zapiše v polju konto obveznosti na glavi prejetega računa

  IZDANI RAČUNI - konto terjatev, ki se zapiše v polje konto terjatev na glavi izdanega računa

 • B/D - Vpis strani knjiženja za konto

 • Denarna enota - Pomoč na šifrant denarnih enot. Prednastavi se EUR.

 • Dat.sprem. - Datum vnos oz. spremembe vpisov za oznako

 • Spremenil - Logname uporabnika, ki je vnesel oz. spremenil podatke za oznako

 • Aktiven - Veljavnost oznake: 

  0 - oznako je omogočeno izbrati na vnosih, poročilih;

  9 - oznake ni omogočeno izbrati na vnosih, poročilih... Stara oznaka, ki je ni omogočeno brisati iz šifranta, ker je bila že uporabljena na dokumentih. 

 • Protikonto - Izbor iz šifranta Kontni načrt

  PREJETI RAČUNI - proti konto (stroškovni konto), ki ga program ponudi na vnosu pozicije prejetega računa. Vnos ni obvezen.

 • B/D - Vpis strani knjiženja za protikonto

  PREJETI RAČUNI - stran knjiženja na proti kontu (stroškovni konto), ki ga program ponudi na vnosu pozicije prejetega računa. Vnos ni obvezen.

 • Vrsta dejavnosti - Vpis vrste dejavnosti za oznako, če podjetje obratuje delno z obdavčljivo in delno neobdavčljivo dejavnostjo. Privzeta vrednost je O.

  O - obdavčljiva dejavnost

  N - neobdavčljiva dejavnost

  Upošteva se pri izdelavi poročil za DDV v Glavni knjigi.

 • Klasifikator oznak - s pomočjo na nastavitev in razlago klasifikatorja. Klasifikator oznak se uporablja v poročilih reporting Services oziroma OLAP (tabela VSI_OZNKLAS, VSI_OZNRAZL)

  VSI_Oznake.jpg
  Slika 1: Šifrant oznak