Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_DN_Funkcionalnosti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Proizvodni poslovni podsistem - Delovni nalogi

Programski paket zagotavlja pripravo dokumentacije in nadzor proizvodne funkcije. Priprava dokumentacije je hitra in enostavna. To omogoča prenos normativov iz prototipnega nivoja na delovni nalog. Izjemne situacije rešujejo normativi, ki jih je možno določiti za vsak delovni nalog posebej. Spremeniti je možno tudi preneseni normativ in uporabiti substitut namesto osnovnega materiala. Če kljub vsem predvidevanjem predvidenega materiala ni na zalogi, je še vedno možno za delovni nalog izdati material, ki po svojih lastnostih ustreza potrebam. Z nekaj pritiski na gumb miške je na voljo dokumentacija, kot so delovni nalog, spremni listi, delovni listi, razdelilni listi po delovnih mestih,... Pred aktiviranjem in postavitvijo v plan se lahko preverijo tudi razpoložljivosti zalog, rezervacije in proste kapacitete. Kjer je to smiselno in možno izvesti, so na voljo že vodene priprave avtomatskih dokumentov: avtomatske izdajnice materiala in avtomatske prejemnice (pol)izdelkov.
Delovni nalog je voden skozi svojo življenjsko dobo preko statusov, ki omogočajo ločevanje in nadzor proizvodnje od priprave do zaključka. Izdaje in prejemi materialov in (pol)izdelkov v paketih skladiščnega poslovanja samodejno zapirajo realizacije. Operativna priprava je na ta način ves čas na tekočem s stanjem realizacije delovnega naloga. Če je v uporabi že paket spremljanja proizvodnje po operacijah, so na voljo še nove informacije o realizaciji do delovne operacije natančno. Pred zapiranjem delovnega naloga se preverja urejenost in dokončanost delovne dokumentacije. Nepopolna realizacija ne ovira zaključka delovnega naloga, kar je zopet primer izjemne situacije. Edini pogoj za zaključek je zaključena obstoječa dokumentacija, ki izkazuje realno stanje. Stanje realizacije se prenese preko povratne zveze še do prodaje, ki je proizvodnjo naročila. Razpis delovnih nalogov je možen na podlagi dejanskih naročil ali na podlagi vnaprej določenih planov. Za lažje izvajanje spremljanja proizvodnje in zmanjšanje napak pri vnosih podatkov je dokumentacija za delovne naloge lahko opremljena tudi s črtno kodo.

ISO SLEDLJIVOST V PROIZVODNJI
Sledljivost materialom in izdelkom je v nekaterih proizvodnih procesih predpisana (predelava hrane), pri ostalih pa lahko prinaša konkurenčne prednosti. Sledljivost v proizvodnji omogoča sledenje izvoru vsake surovine, materiala, polizdelka ali izdelka v celotnem procesu proizvodnje. Za vsak izdelek tako beležimo podatke, ki so nam lahko v veliko pomoč pri reševanju garancij, reklamacij, serijskih napak in podobno. Način spremljanja sledljivosti artikla skozi MIT Orkester je določen s stopnjo sledljivosti artikla v šifrantu artiklov.
Vnos kod sledljivosti je možen na tri načine: ročni vnos, preko optičnega bralnika in vnos z avtomatskim številčenjem.
 

ODN 000 - Delovni nalogi Osnovne verzije

 • evidenca osnovnih podatkov o delovnih nalogih (polizdelek, serija, prioriteta, status ...)
 • evidenca realizacije končanih proizvodov za delovni nalog
 • prenosi normativov iz prototipnega nivoja na nivo delovnih nalogov
 • vezava normativov na delovni nalog z možnostjo vpogleda za nazaj
 • kontrola obstoja kosovnice in tehnološkega postopka za delovni nalog
 • vodenje statusa delovnega naloga (vnesen, planiran, v proizvodnji, zaključen, obračunan)
 • izpis dokumentacije delovnega naloga (delovni nalog, spremni list, delovni list)
 • pregled delovnih nalogov po statusih
 • izpis in pregled potrebnih kapacitet za delovni nalog
 • izpis in pregled potrebnega materiala za delovni nalog
 • rezervacije materialov po skladiščnih lokacijah
 • možnost vodenja realizacije izdaj materialov za določen delovni nalog
 • možnost vodenja realizacije prejemov (pol)izdelkov na skladišče za določen delovni nalog
 • kontrola realizacije izdaj in prejemov pred zaključkom delovnega naloga
 • osnovno planiranje delovnih nalogov glede na želeni rok, datum aktiviranja

 

VARIANTE KOSOVNIC ZA DELOVNI NALOG
v skladu z variantami na prototipnem nivoju

 
VARIANTNI TEHNOLOŠKI POSTOPKI ZA DELOVNI NALOG
v skladu z variantami na prototipnem nivoju
 
RAZDELITVENI LIST MATERIALA
izpis vstopa materiala v proizvodnjo po delovnih mestih in operacijah
 
DELOVNI LISTI
izpis plačilnih listov za posamezno delovno operacijo z normativi, opisom in prostorom za zbiranje povratnih informacij o realizaciji
 
TEHNOLOŠKI POSTOPKI ZA DELOVNE NALOGE
- možnost popravljanja normativov prenesenega tehnološkega postopka iz prototipnega nivoja 
- možnost vnosa celotnega tehnološkega postopka za že vneseni delovni nalog, če ni v naprej znanega tehnološkega postopka (enkratni delovni nalogi)
- možnost vezave komponent na posamezno operacijo tehnološkega postopka (v povezavi s kosovnicami za delovni nalog)
- možnost vezave orodij na posamezno operacijo tehnološkega postopka (v odvisnosti od tehnoloških postopkov na tehnološkem nivoju)
- prenos tehnoloških postopkov za delovni nalog na prototipni nivo, če se izkaže, da se bo tehnološki postopek kljub drugačnim predvidevanjem uporabljal večkrat
 
KOSOVNICE ZA DELOVNE NALOGE
- možnost popravljanja normativov, prenesenih iz prototipnega nivoja na nivo delovnih nalogov
- določitev materialnih normativov za enkratne delovne naloge (izdelki po naročilu)
- možnost uporabe substituta za osnovni material (v povezavi z možnostjo uporabe susbstitutov v kosovnicah na prototipnem nivoju)
- prenos kosovnic z nivoja delovnih nalogov na prototipni nivo, če se izkaže, da delovni nalog ne bo samo enkratni delovni nalog
 
SPREMNI LISTI brez materialov - izpis delovnih operacij tehnološkega postopka za delovni nalog
SPREMNI LISTI z materiali - izpis delovnih operacij tehnološkega postopka za delovni nalog z vključenimi materiali, ki vstopajo na posameznih delovnih operacijah
 
AVTOMATSKE IZDAJNICE
priprava izdajnic po kosovnicah za delovni nalog v navezavi z materialnim in blagovnim knjigovodstvom z možnostjo uporabe rezervacij materialov
 
AVTOMATSKE PREJEMNICE
priprava prejemnic po pozicijah delovnega naloga v navezavi z materialnim in blagovnim knjigovodstvom, možnost kreiranja izdajnic in prejemnic za fantomske ali generirane polizdelke glede na prejeto količino končnega izdelka
 
NALOGI ZA IZDELAVO - POVEZAVA S PRODAJO
skrbijo za povezavo s prodajnim podsistemom, prenos naloga za izdelavo na delovni nalog, potrditev roka izdelave na nalogu za izdelavo in naročilu, zapiranje naloga za izdelavo preko zapiranja delovnega naloga.
 
 

ODN 200 Delovni nalogi za polizdelke

avtomatsko generiranje delovnih nalogov za polizdelke na podlagi delovnega naloga za končne izdelke; zberejo se vsi enaki polizdelki iz vseh pozicij delovnega naloga in dodajo pozicije delovnega naloga za polizdelke. Polizdelki, ki so vsebovani v več končnih izdelkih,​ se količinsko združijo, kar pomeni racionalizacijo proizvodnje z večjimi serijami.

 

ODN 850 - uporaba črtne kode na dokumentih

uporaba črtne kode na dokumentaciji za delovni nalog