Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_PLAČILA_MODEL

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Plačilni promet:
Pregled in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter pojasnila za njihovo uporabo 

Kontrolno številko lahko preverite na spletni stani:


1. člen

S tem navodilom se določa način oblikovanja in uporabe modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve v plačilnem prometu. Namen navodila je ohraniti uveljavljen način določanja referenc plačil v plačilnem prometu.

2.člen

Pregled in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter pojasnila za njihovo uporabo
-----------------------------------------------------------------------
Številka modela Vsebina modela (razdelitev polja in pozicija kontrolnih številk v modelu)
-----------------------------------------------------------------------

00 P1 - P2 - P3

01 (P1 - P2 - P3) K

02 P1 - (P2)K - (P3) K

03 (P1) K - (P2) K - (P3) K

04 (P1) K - P2 - (P3) K

05 (P1) K - P2 - P3

06 P1 - (P2 - P3) K

07 P1 - (P2) K - P3

08 (P1 - P2) K - (P3) K

09 (P1 - P2) K - P3

10 (P1) K - (P2 - P3) K

11 (P1) K - (P2) K - P3

12 (P1) K

18 (P1) K - (P2) K - P3

19 (P1) K - (P2) K - P3

21 (P1) K - (P2) K

28 (P1) K - (P2) K - P3

31 (P1) K - (P2) K

38 (P1) K - (P2) K - P3

40 (P1) K - (P2) K - P3

41 (P1) K - (P2)K - P3

48 (P1) K - (P2) K - P3

49 (P1) K - (P2) K - P3

51 (P1) K - (P2) K - P3

55 (P1) K - P2 - P3

58 (P1) K - (P2) K - P3

99*

-----------------------------------------------------------------------

Uporabnik sam izbere številko modela in število podatkov, ki jih bo uporabljal za številčno označevanje vsebine sklicevanja na številko. Številka modela je dvomestni podatek, ki ga uporabnik vpiše v predpolje podatka sklicevanja na številko in določanačin kontrole podatka sklicevanje na številko.
Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov, tako da vsi trije podatki nimajo več kot 20 številčnih znakov, ne glede na število uporabljenih vezajev (eden ali dva. Izjema je model 12, kjer je dolžina podatka (P1) 13 znakov vključno s kontrolno številko. Če je vsebina sklicevanja na številko izkazana z enim podatkom velja, kot da je to podatek P1, če je izkazana z dvema podatkoma, sta to podatka P1 in P2. Kontrolna številka podatka (K) je zadnja številka v podatku ali v skupini podatkov in je njen sestavni del. Izračunana je po modulu 11 na način definiran v 4. členu te navodila.

2. člen

Referenca 􀃎 Model in sklic v breme Referenca 􀃎 Model in sklic v dobro

Od navedenih pravil odstopa struktura podatka v sklicevanju na številko po modelu 12. V teh primerih ima podatek v sklicevanju na številko le eno skupino podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer je zadnja številka v podatku kontrolna številka (K) in je sestavni del podatka. Kontrolna številka je izračunana po modulu 11. Uporablja se za posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s predpisom, ki določa obliko,vsebino in uporabo posebne položnice in posebne nakaznice ter način poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo. Izjemoma se lahko uporablja tudi za plačilni nalog.

Referenca 􀃎 Sklic na številko po modelu 12. Referenca v kodirni vrstici mora vsebovati 13 znakov.

3.člen

Izbira modela je odvisna od odločitve uporabnika, kateri podatki (P) v informaciji morajo biti pod računalniško kontrolo (Pn)K.

Model 00 se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne številke.

Model 01 se uporablja, ko imajo podatki skupno kontrolno številko.
Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.

Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3 ločeno kontrolno številko.

Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne številke.

Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 skupno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.

Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno številko. Podatki P1 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima ločeno kontrolno številko.

Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne številke.

Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 ločeno kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata skupno kontrolno številko.

Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne številke.

Model 12 se uporablja, ko ima podatek P1, medtem ko polja P2 in P3 nista definirana; model se praviloma uporablja za vsa plačila s posebno položnico in posebno nakaznico.

Izjemoma se model 12 lahko uporablja tudi za plačilni nalog; uporabnikom – izdajateljem posebne položnice kot člana zbirnega centra se ne priporoča sočasna uporaba modela 12 tudi za plačilni nalog.

Modeli 18, 19, 28, 38, 40, 41, 48, 49,51 in 58 se uporabljajo, ko imata podatka P1 in P2 ločeno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne številke.

Model 21 in 31 se uporabljata pri plačilu davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatvah za katere je nadzornik DURS. Podajta P1 in P2 sta obvezna in imata ločeno kontrolno številko.

Model 55 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 99 se uporablja, ko se polja P1, P2 in P3 ne definirajo – morajo biti prazna.

Priporoča se uporaba modelov od 01 do 12, ki zagotavljajo kontrolo pravilnosti podatka referenca. Pri ostalih modelih se ponavljajo izračuni kontrolnih številk in jih praviloma uporabljajo posredni in neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov.

Pri modelih, kjer P2 in P3 nimata kontrolne številke ali skupne kontrolne številke, ti podatki niso obvezni podatki.

4.člen

Izračun kontrolne številke z uporabo modula 11 se opravi takole:

– posamezne številke v podatku za katerega se izračunava kontrolna številka, se pomnoži s ponderjem, začne se s številko 2, nadaljuje z desne proti levi strani podatka,

– ponderji naraščajo od številke 2 do vključno 13, ker dolžina enega polja P(n) je lahko največ 12 znakov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12---------􀃆 število znakov

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2---------􀃆 ponderji 4

– zmnožki številk in ponderjev se seštejejo, seštevek pa se deli s številko 11,

– ostanek pri delitvi se odšteje od številke 11, dobljeni rezultat je kontrolna številka (K).

Če je rezultat 10, je kontrolna številka 0 (ničla).

Številčnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov posameznih številk in ponderjev deljiv s številko 11 (rezultat = 11, kontrolna številka pa 0), se ne priporoča.

Primeri izračuna kontrolne številke:

a) podatek 1 0 2 6 7 4

ponder 7 6 5 4 3 2

----------------------------

seštevek zmnožkov 7 + 0 + 10 + 24 + 21 + 8 = 70

delitev seštevka z 11 70: 11 = 6 (ostanek 4)

kontrolna številka 11- 4 = 7 (kontr. št. = 7)

podatek s kontrolno 1 0 2 6 7 4 7

številko

b) podatek 1 4

ponder 3 2

seštevek zmnožkov 3 + 8 = 11

---------

delitev seštevka z 11 11: 11 = 1 (ostanek 0)

kontrolna številka 11 - 0 = 11 (kontr. št. = 0)

podatek s kontrolno 1 4 0

številko

c) podatek 5 4

ponder 3 2

---------

seštevek zmnožkov 15+ 8 = 23

delitev seštevka z 11 23: 11 = 2 (ostanek 1)

kontrolna številka 11 – 1 = 10 (kontr. št. 0).

podatek s kontrolno 5 4 0 številko

Kontrolna številka je enomestna, vpiše pa se kot zadnja številka v podatku, za katerega se izračunava, in je sestavni del tega podatka.

5.člen

Navodilo se uporablja pri kontroli polja referenca. Izvajalec plačilnega prometa v primeru napačnega izračuna kontrolne številke oz. napačne uporabe modela:

- zavrne sprejem plačilnega naloga , posebne položnice in posebne nakaznice

- spremeni model v 00 na plačilnem nalogu, če nalogodajalec ni dosegljiv

- obvezno zavrne sprejem plačilnega naloga ali posebne položnice, če gre za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov ( Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Ur. List 141/04, 106/05 in 120/05 ) Izvajalec plačilnega prometa usmerja plačilne naloge, posebne položnice in posebne nakaznice skladno s tem Navodilom.

6.člen

Navodilo za oblikovanje in uporabo modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve v plačilnem prometu vzdržuje Združenje bank Slovenije in je javno objavljeno na spletnih straneh Združenja bank Slovenije http://www.zbs-giz.si/.

7.člen

Navodilo se uporablja z dnevom objave na spletnih straneh ZBS.