Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

NA_Katalog

NABAVNI POSLOVNI PODSISTEM

 

zagotavlja informacijsko podporo za vse poslovne procese povezane z naročanjem materiala, blaga in storitev.

DOMAČA NABAVA

Podsistem pokriva vse dogodke povezane z nabavo materiala (blaga) do priprave prevzema. Namenjen je nabavnim referentom oz. nabavni službi. Množica šifrantov in drugih vnaprej pripravljenih podatkov (pogodbe, vzorci naročilnic, ceniki,...) omogoča enostaven in hiter vnos konkretnih dokumentov. Poleg dokumentnega pokrivanja nabavnih dogodkov so na voljo analize in poročila, ki omogočajo popoln nadzor nad pravočasnostjo in pravilnostjo izpeljave nabavnih poslov. Povezava z drugimi paketi zagotavlja vpoglede v stanje zalog, stanje obveznosti do dobaviteljev in druge pomembne podatke o poslovanju. 

Preko elektronske pošte je možna direktna izmenjava podatkov z dobavitelji, predvsem cenikov in naročilnic. V programski rešitvi je na voljo obilo pomoči, kontrol in pregledov, ki omogočajo nabavni službi učinkovito in pravilno izpeljavo poslov ter nadzor nad njihovim zaključkom v drugih službah (služba za zagotavljanje kakovosti, prevzemna služba - skladišče). Poleg odnosov z dobavitelji so pokriti tudi vsi interni dogodki, saj je preko internih nalogov za nabavo, ki jih bodisi vnašajo uporabniki ali pa se formirajo samodejno, sistemsko urejeno zbiranje potreb po nabavi, na osnovi katerih nabavna služba avtonomno pripravlja plan nabave.

Vsi evidentirani podatki na določenem dogodku se avtomatsko prenašajo na naslednjega. Vsak naslednji dokument se izstavi iz prejšnjega, potreben je samo vnos dodatnih podatkov, ki pripadajo konkretnemu dogodku. Kljub visoki stopnji avtomatizmov je za pakete nabavnega podsistema značilna izjemna fleksibilnost, ki omogoča reakcijo tudi na povsem nepričakovane spremembe. 

ZUNANJA TRGOVINA – UVOZ

Gre za zbir modulov, ki se aktivirajo v nabavnem podsistemu in omogočajo, poleg nabavnih poslov na domačem trgu, celovito podporo uvoza. Pomembno je, da so postopki za domači trg in za uvoz praktično enaki, pri uvozu je potrebno na posameznem dokumentu vnesti nekaj več podatkov povezanih z uvoznim poslovanjem. Seveda pa se morajo izstavljati nekateri tipično uvozni dokumenti (prijava, uvozna dispozicija, izjave,...). Večina uvozne dokumentacije se izpiše samodejno iz podatkov vnesenih na naročilnici. Na voljo so tudi vse potrebne analize uvoza, praktično po poljubnih ključih.

 

ONA 100 - Nabava osnovna verzija

 • vnos, pregled in izpis naročilnic,
 • pregled in izpis šifrantov artiklov, dobaviteljev, lokacij, načinov dostave,
 • vnos, pregled in korekture različnih izjav (nadaljnja prodaja, proizvodnja...),
 • izpis dnevnika naročilnic,
 • izpis odprtih naročil po artiklih,
 • izpis arhiviranih naročil zbirno po artiklih,
 • izpis odprtih naročil po dogovorjenem roku,
 • izpis naročenega pri partnerju / dobavitelju,
 • izpis dobav po naročilu,
 • pregled realizacije naročil (naročilnic),
 • arhiviranje zaključenih naročilnic (datum, popolno realizirane, delno realizirane),
 • pregled arhiviranih naročilnic,
 • pregled zalog artikla z izračunom porabe (prodaje) v določenem obdobju in možnostjo primerjave z mejnimi količinami (minimalna, signalna, maksimalna),
 • pregled zalog po skladiščih in artiklih,
 • pregled prevzemnic,
 • pregled skladiščne kartice artikla,
 • povezava s saldakonti dobaviteljev - pregled odprtih terjatev, zapadlih terjatev in finančne kartice dobavitelja,
 • izpis nabav po artiklih za poljubno obdobje, s prikazom naročene in dospele količine in možnostjo omejitve za posameznega dobavitelja,
 • zbirnik naročil po dobaviteljih in artiklih.

ONA 110 - Osnovne dopolnitve

POGODBE: vnos, pregled in korekture pogodb z dobavitelji na nivoju dobavitelja ali dobavitelja in artikla,

ZBIRNIKI NAROČIL:  rekapitulacije iz odprtih in arhiviranih naročil po:
   - dobaviteljih in skupinah,
   - državah, dobaviteljih in artiklih,
   - državah, dobaviteljih in skupinah,
   - področjih, dobaviteljih in artiklih,
   - področjih, dobaviteljih in skupinah,

INTERNA NAROČILA: vnos, pregled in korekture internih naročilnic, prenos internih naročilnic na naročila.

 

ONA 200 - Procesne verige v programskem paketu Nabava

Procesne verige omogočajo sledenje opravljenih korakov obdelave pri posameznem dokumentu.

Za različne dokumente lahko določimo različne korake. Z v naprej določenimi koraki popišemo obvezne obdelave, odgovorne osebe in njihove namestnike za vsak korak procesa posebej. Pri izvedbi posameznega koraka nosilec tega koraka podrobneje popiše izvedeni korak, lahko ga tudi samo preveri, potrdi ali zavrne. Na podlagi zabeleženih korakov, potrditev in morebitnih zavrnitev, je možno kasneje ugotavljati, kaj se je z obdelovanim dokumentom dogajalo.

Procesne verige v nabavnem paketu lahko uporabimo na dokumentih:

 • interno naročilo
 • nabavno naročilo
 • nabavne reklamacije

ONA 300 - Nabavne reklamacije

Vzroke reklamacije določi uporabnik sam, glede na lastne potrebe. Osnova za vnos reklamacije je prevzemni list. Opcija omogoča vodenje reklamacij z veliko lastnih opisov, kot je opis reklamacije, opombe kontrole kakovosti, predlog poslovne rešitve in  besedilo ob zaključku reklamacije. Vsi opisi so vidni na reklamacijskem zapisniku.

Opcija omogoča pregled reklamacij po statusu faze obdelave, po številu reklamacijskih zapisnikov in pregled reklamacij glede na dan prijave. K reklamacijam je možno 'pripeti' dokumente. 

ONA 400 - Načrtovanje nabave

Načrt nabave je osnova pri določitvi količinskega  ali (in) vrednostnega obsega nabave po posameznih vrstah blaga v določenem času ter ob znanih (ocenjenih) nabavnih pogojih.
Načrti nabave so lahko dolgoročni, kar je v trgovskih podjetjih redkost, srednjeročni, kar je najpogostejši primer  proizvodnih podjetij in letni.
Modul Načrt nabave  zajema nabor orodij za  lažje in enostavnejše načrtovanje nabavnih potreb:

 • Vnos, ažuriranje, kopiranje, brisanje, izpis nabavnih načrtov.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz TXT datoteke.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz MS Excel.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz MIT IS - knjižene prevzemnica.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz šifranta artiklov.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz MIT IS šifranta "Nabavne pogodbe".

Nabavnih načrtov brez povezave s prodajnimi in proizvodnimi načrti  skorajda ne potrebujemo, zato modul načrtovanja nabave vsebuje orodja  za generiranje nabavnih načrtov na podlagi prodajnih in proizvodnih načrtov.

 

Navodila

slika_nabavni_podsistem.jpg