Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KRD_Nastavitve

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​Poročilo KRD - nastavitve
 

Na maski za pripravo poročila KRD se nahajata dve ikoni, preko katerih lahko naredimo polnjenje manjkajočih kontov ali partnerjev pred samo pripravo poročila. ​
Na ta način lažje dopolnimo manjkajoče podatke in tudi prvič napolnimo šifre iz novih šifrantov. 

9935368_21.JPG


1. Kapitalska povezanost za partnerje


9935368_5.JPG 

Klasifikacija A in klasifikacija B imata vsaka dolžino 3 mesta. Prvi vpis kapitalske povezanosti: 

1. Na pregledu program pokaže vse partnerje, ki imajo šifro države <>705. 

 V polje KRD terjatev in KRD obveznost tirektno v pregled vpišemo šifro kašitalske povezanosti. Ponudi se tudi pomoč na šifre. 

9935368_9.JPG

S potrditvijo vpisa se bodo vrednosti vpisale v šifrant Partnerjev (polje KRD ter. in KRD obv.)
Na ta način lahko izvedemo tudi popravek že vpisane kapitalske povezanosti. Trenutna vrednost na partnerju je vidna v koloni KRD ter. part in KRD obv. part

9935368_10.JPG


9935368_14.JPG


1. Vrste instrumenta za kontni plan


V Kontnem planu mora biti odprto polje Instrument KRD. Vpis lahko naredimo ročno ali preko okna za obrazec KRD (Kontni plan: novo polje (INS_KRD (valid .VA_INS_KRD)​​​.

Konti za posamezni instrument so predpisani (v navodilih). 

Zajemajo tudi konte, ki niso saldakontni, vendar bodo te podatke dodajali ročno na BS. Pripravimo samo saldakontne podatke. 


9935368_3.JPG 

Pri vpisu vrste instrumenta za konte preko maske je potrebno najprej v Izbor vpisati ustrezne konte. Za vse vpisane konte se v naslednjem koraku odpre pomočnik za vpis. 
Polje Instrument KDR je namenjeno vpisu nove/popravku stare šifre, polje Old_ins_krd pa prikazuje trenutne vpise v kontnem planu. 

9935368_15.JPG


Vpis v Kontni plan se naredi ob izhodu iz okna, kamor smo vpisali instrumente. 

V primeru vrste instrumenta V in E je potrebno vpisati še ISIN kodo.

ISIN koda: je enolična oznaka vrednostnega papirja, ki je po mednarodnem standardu ISO 6166 sestavljena iz dveh črk, ki predstavljata državo izdajatelja, in 10 cifer. 
Določi Klirinško depotna hiša - glejte seznam ISIN kod za domače vrednostne papirje, ki je objavljen na spletnih straneh KDD (http://www.kdd.si/). 

Na pregledu podatkov je omogočen vnos ISIN kode v primeru elementa V in E - vnos na gridu.  


Ročnost:
vpiše se originalna ročnost na osnovi naslednjega šifranta. 
K = kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta) 
D = dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta) Nazaj na poročilo KRD
Partnerji: v šifrantu Partnerji odprti polji KRDA-terjatve (.VA_KRDA) in KRDB-obveznosti (.VA_KRDB)​). Odprto polje na vnosu ni pogoj za delovanje poročila. Kapitalska povezanost:

Pri tujih naložbah v Sloveniji: 
11 = terjatve/obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev – do tujega neposrednega vlagatelja (družba B), ki ima 10 ali več odstotni lastniški delež v družbi poročevalki (družba C) oziroma do tuje družbe (družba A), ki obvladuje neposrednega vlagatelja – vertikalna povezanost; 
12 = terjatve/obveznosti do družb, ki pripadajo skupini tujega neposrednega vlagatelja - gre za odnos med poročevalcem (družba C) in tujo sestrsko družbo (družba G ali F), ki imata skupnega tujega lastnika (družba B ali A) – horizontalna povezanost. 

Pri slovenskih naložbah v tujini: 
21 = terjatve/obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih naložb – do nerezidentov (družba D), kjer ima poročevalec (družba C) 10 ali več odstotni lastniški delež oziroma do njihovih podrejenih družb (družba E) – vertikalna povezanost; 
22 = terjatve/obveznosti do družb v skupini tujih prejemnikov neposrednih naložb – gre za odnos med poročevalcem (družba C) in tujo sestrsko družbo (družba H), ki imata skupnega slovenskega lastnika (družba I) – horizontalna povezanost. 

Pri kapitalsko nepovezanih družbah: 
3 = terjatve/obveznosti do ostalih nerezidentov – do družb, s katerimi družba poročevalka ni kapitalsko povezana (družba J).Vrste instrumenta:
F = finančno posojilo (vključuje tudi: revolving kredit, kreditno linijo, finančni lizing, limit, 'factoring', 'cash pooling',…); 
S = sindicirano posojilo; 
R = posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji; 
T = trgovinski-komercialni kredit in predujem (kratkoročni in dolgoročni); 
D = depozit (vezana in vpogledna sredstva); 
E = lastniški deleži (obe smeri naložb): o manj kot 10-odstotni lastniški deleži v kapitalu družb, ki niso delniške družbe; o manj kot 10-odstotni lastniški deleži v tujini izdanih lastniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev (delniških družb, investicijskih skladov, delniških produktov ipd), ki niso pridobljeni preko slovenskih posrednikov, torej preko rezidentov RS (kot so: slovenske banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj ali za tuj račun); o lastniški deleži v mednarodnih organizacijah; 
V = dolžniški vrednostni papirji: v tujini izdani dolžniški vrednostni papirji tujih izdajateljev, ki niso pridobljeni preko slovenskih posrednikov, torej preko rezidentov RS (kot so: slovenske banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj ali za tuj račun); 
O = ostalo (npr.: nevplačani vpoklicani kapital, dobiček razporejen za izplačilo, ostale poslovne/finančne terjatve/obveznosti do nerezidentov, ki niso vključene v predhodnih instrumentih tega poročila).  ​

Konti za terjatve 

Posojila (vrsta instrumenta F, S, R): 
070 Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb organizacijam v skupini, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema 
071 Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim organizacijam in skupaj obvladovanim organizacijam, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema 
072 Dolgoročna posojila, dana drugim, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema 
150 Kratkoročne terjatve za obresti 
180 Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb organizacijam v skupini 
181 Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim organizacijam in skupaj obvladovanim organizacijam 
182 Kratkoročna posojila, dana drugim, vključno s kratkoročnimi terjatvami iz finančnega najema 

Dolgoročni trgovinski krediti in predujmi (vrsta instrumenta T/ dolgoročna ročnost): 
081 Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 
082 Dani dolgoročni potrošniški krediti 
083 Dani dolgoročni predujmi 

Kratkoročni trgovinski krediti in predujmi (vrsta instrumenta T/ kratkoročna ročnost): 
103 Prejeti čeki  
121 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 
123 Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini 
126 Kratkoročne terjatve za nezaračunano blago in storitve 
130 Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva 
131 Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena sredstva 132 Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga in še ne opravljene storitve 
133 Drugi kratkoročni dani predujmi in preplačila 
142 Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje 
185 Prejete menice – če je osnova komercialni posel 

Depoziti (vrsta instrumenta D): 
078 Dani dolgoročni depoziti 
110 Denarna sredstva na računih, razen deviznih 
111 Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih 
112 Devizna sredstva na računih 
113 Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic 
114 Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene 
183 Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah 

Dolžniški vrednostni papirji (vrsta instrumenta V): 
073 Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od organizacij v skupini 
074 Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od pridruženih organizacij in skupaj obvladovanih organizacij 
075 Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od drugih 104 Netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji 
184 Kratkoročno dana posojila z odkupom obveznic 
186 Kratkoročno dana posojila z odkupom drugih dolžniških vrednostnih papirjev 

Lastniški deleži (vrsta instrumenta E): 
06 relevanten del sklopa – Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 
17 relevanten del sklopa – Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 
15 relevanten del sklopa – Druge kratkoročne terjatve 
165 Ostale kratkoročne terjatve 

Ostalo (vrsta instrumenta O): 
076 Dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital 
077 Druga dolgoročno vložena sredstva 
084 Dane dolgoročne varščine 
086 Druge dolgoročne poslovne terjatve 
103 Prejeti čeki– če osnova ni komercialni posel 
134 Dane kratkoročne varščine 
145 Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 
155 Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 
165 Ostale kratkoročne terjatve 
167 Kratkoročne terjatve za DDV, plačan v tujini 
176 Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 
177 Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
178 Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev 
185 Prejete menice – če osnova ni komercialni posel 
187 Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 
151 Kratkoročne terjatve za dividende 
152 Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku Vključiti je potrebno preostale terjatve do nerezidentov, ki jih ni mogoče razporediti v prehodne instrumente. 

Konti za obveznosti 

Posojila (vrsta instrumenta F, S, R): 
270 Kratkoročna posojila, dobljena pri organizacijah v skupini 271 Kratkoročna posojila, dobljena pri pridruženih organizacijah in skupaj obvladovanih organizacijah 
273 Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v tujini 
275 Kratkoročne obveznosti iz finančnega najema 
276 Kratkoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb 
280 Kratkoročne obveznosti za obresti 
970 Dolgoročna posojila, dobljena pri organizacijah v skupini 971 Dolgoročna posojila, dobljena pri pridruženih organizacijah 973 Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v tujini 
975 Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema 
976 Dolgoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb 

Lastniški deleži (vrsta instrumenta E): 
090 Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge 
091 Kapitalske rezerve in prenosi sredstev 
092 Rezerve iz dobička oziroma razporejeni čisti presežek prihodkov 
093 Čisti dobiček ali čista izguba oziroma nerazporejeni čisti presežek prihodkov ali čisti presežek odhodkov 
094 Revalorizacijske rezerve 
095 Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 

Dolgoročni trgovinski krediti in predujmi (vrsta instrumenta T): 
980 Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od organizacij v skupini 
981 Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od pridruženih organizacij in skupaj obvladovanih organizacij 
983 Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih tujih dobaviteljev 986 Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine – samo predujmi 

Kratkoročni trgovinski krediti in predujmi (vrsta instrumenta T): 
102 Izdani čeki 
221 Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini 223 Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini 
224 Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za nezaračunano blago in storitve 
230 Prejeti kratkoročni predujmi 
242 Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje 
281 Kratkoročne menične obveznosti – če je osnova komercialni posel 

Ostalo (vrsta instrumenta O): 
231 Prejete kratkoročne varščine 
245 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 277 Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 
278 Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register 279 Druge kratkoročne finančne obveznosti 
281 Kratkoročne menične obveznosti – če osnova ni komercialni posel 
285 Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 
979 Druge dolgoročne finančne obveznosti 
985 Dolgoročne menične obveznosti 
986 Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine – samo varščine 989 Druge dolgoročne poslovne obveznosti