Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_Fakture za predplačila

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Fakturiranje: Fakture za predplačila
 
 

Vnos je potreben le za obračun DDV, zato se zahteva vnos samo nujno potrebnih podatkov. Predplačil je za en predračun lahko več. 

Vnos računov za predplačilo je možen le na podlagi predhodnih plačil, ki so knjižena v Saldakontih oziroma Plačilnem prometu.

 

 

 

Vnos računov za predplačilo poteka avtomatsko iz pregleda neknjiženih dokumentov, in sicer preko menija na desni klik 'Dodatno \ Avansi brez avansnega računa'.

SAK_avans6.JPG

Eno od obveznih polj je številka predračuna. Predplačila v Saldakontih morajo biti vnesena na različen konto od konta računa za predplačilo (na primer plačila 230000 in računi 195000).

Na izboru Konta za avansni račun je vzpostavljena kontola na dopustno dolžino konta (XVNKON).


SAK_avans7.JPG

Še neknjižen av. račun lahko brišemo z izborom gumba 'Brisanje' (F2 ). Ponudi se okno za potrditev izbora brisanja z možnostjo določitve intervala zaporednih številk av. . Uporabnik lahko briše samo av. račune, ki jih je izdelal sam. V primeru, da je bil av. račun že izpisan s potrditvijo, pri brisanju dobi status brisanega dokumenta.

Na neknjiženem avansnem računu ni dovoljeno več popravljati Naročnika in Partnerja. Če se avans sprazni, se polji spet odpreta. 

Pred izpisom av. računa (s tiko F5) program izvede kontrolo zneska za plačilo, ki se mora ujemati z zneskom avansa, ki se je prenesel iz saldakontov kupcev in iz katerega smo izdelali avansni račun.
 
Če se znesek ne ujema, izpis avansnega računa s potrditvijo ni mogoč. Zneske na pozicijah lahko uskladite s korekturami ali z vsiljenim zneskom. Več si lahko preberete v poglavju Vnos zneska na račun za predplačilo.

SAK_avans8.JPG

Z izdajo 910-000 je vzpostavljena kontrola na znesek v primeru dobropisa/storno avansnega računa pri vnosu vsiljenega zneska. 

9934388_1.JPGSAK_avans9.JPG

Avansni račun knjižimo:
 
SAK_avans10.JPG


Storno avansnega računa je možen le za knjižene dokumente (desni klik miške, odpre se okno na katerem izberete 'Storno').

Pred izdelavo storno dokumenta je potrebno določiti:
1. 'Datum veljave' (saj ta ni enak datumu veljave storniranega dokumenta). 'Datum veljave' je enak 'datumu veljave' rednega računa, na katerem se upošteva predplačilo in je pripravljen sočasno s stornom avansnega računa.
2. 'Datum računa': datum računa je tekoči datum.

SAK_avans11.JPG

SAK_avans12.JPG

 
Avtomatski storno je uporaben v primeru, da se fakturira celotna vrednost iz predračuna in je potrebno stornirati račun za prejeto predplačilo v celoti. Sicer je potrebno izdelati ročno delni storno (gumb Dodaj oz. F3), tako da za vrsto fakture določite DBP
 

 

 

 

DOBROPIS (DELNI STORNO) AVANSNEGA RAČUNA

Za avansni račun je dodana možnost "Kopiranje dokumenta z nasprotnimi vrednostmi količin", ki se nahaja na pregledu knjiženih dokumentov na desnem kliku miške v pod-meniju "Dodatno". Služi kot pomoč pri izdelavi dobropisa (delni storno) avansnega računa, saj je v tem primeru možna med drugim tudi korektura polja AVANS v glavi računa.