Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_915

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​​​

ORK_NOVOSTI|Novosti]] v izdaji 915.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
​Glavna knjiga Odpiranje zadnjega poslovnega leta: Odklepanje zaključenega leta v glavni knjigi briše otvoritvene, zaključne knjižbe, spremeni nastavitve tako, da je po ponovni prijavi dovoljeno knjiženje v december nezaključenega leta. ​9954071​ ​10.03.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Glavna knjiga Poročilo Bruto bilanca - na preglednico Specifikacija dodana dodatna polja iz tabele glavne knjige in sicer: šifra in naziv partnerja iz tabele glavne knjige, besedilo, devizno breme, devizno dobro, sistemska polja kdo in kdaj je vnos, knjiženje izvedel, paket - od kje se je knjižba prenesla.​
​9954512 ​05.04.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​Zaključevanje davčnega obdobja - sprememba kontrole, da se pri zaključevanju davčnega obdobja ne upoštevajo rezervacije za kompenzacije na statusu zavrnjeno. ​9955210  ​16.05.2022 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga Temeljnica - na preglednici dodana možnost dodajanja in pregleda priponke na izbrano temeljnico. ​9954459  ​30.5.2022 ​​Zdenka Selšek Manjulov
MBK ​Kontrola pri uvozu inventure iz excel datoteke v primeru ISO kod. V primeru, da je v datoteki ISO koda pri dveh različnih artiklih, se uvoz podatkov v inventuro ne izvede. ​9954205 ​31.5.2022 ​Nikolija Jović​
Nabava V poročilo Pregled prevzemnic je dodano polje Opombe. Dodana je tudi možnost izbora datuma veljave od – do za pregled​.
​9955070 ​12.04.2022 ​Nikolija Jović
Osnovna sredstva Možnost spremembe inventarne številke na statusu neknjiženo - program dovoli spremembo inventarne številke na statusu neknjiženo. Kontrola na številko v registru ostaja. Če se inventarna številka spremeni, program vpraša ali se prepiše tudi nadrejena inventarna številka. ​9954009​
​11.04.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Vračilo osnovnega sredstva na status neknjiženo - program omogoča vračilo osnovnega sredstva na status neknjiženo, dokler osnovno sredstvo še ni preneseno v glavno knjigo, vodenje projektov, saldakonte. ​9954008​ ​11.04.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Popravljanje, korekture zapisa temeljnice: če je na zapisu konto, ki je označen, da se vodi v saldakontih kupcev in dobaviteljev, se bo oznaka za prenos spremenila v D, če smo konto zamenjali. V primeru, da konto ostane nespremenjen, se ohrani status prenosa kot je bil prvotno vpisan npr. pri postopku obračuna obresti. Urejeno še na verziji 914.000. ​9955741​ ​30.05.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače
​Pri Pripravi plačilnih nalogov - opcija Izdelava nalogov je poleg opcije Pripravi za množična plačila dodano še Množična plačila​ za tuje banke. Če je nova opcija obkljukana, se plačilni nalogi za nakazila na tuje banke označijo z oznako MP in se izplačajo preko množičnih plačil. Če opcija ni izbrana, se za nakazila na tuje banke naredi navaden plačilni nalog. ​9955911 ​2.6.2022 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače V šifrantu Delavci je dodano polje Izmensko delo z enakimi vnosnimi možnostmi kot v kadrovski evidenci. Polje se lahko prenaša iz kadrovske evidence (vpis polja Turnus v sistemsko XNIZ_PRS). Polje se lahko uporabi v enačbi na ključih. 9954774 ​17.05.2022 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Pri vpisu evidence boleznin se pri kopiranju prikažeta tudi podatka o 21. in 81. delovnem dnevu.  ​9954771 ​17.05.2022 ​​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Obračun 07 za refund​acijska nadomestila je dopolnjen, da se ne sklicuje na nobeno od osnov (preteklega meseca ali obdobja). Upošteva le refundacijsko urno postavko, faktor in pri izračunu še revalorizacijski količnik​. ​9954612 ​17.05.2022 ​​Joži Kržišnik Jereb
​Plače Vpisani ključi pri pripravi zahtevka za refundacijo se shranijo v arhiv objav, da se lažje prikličejo pri naslednji pripravi zahtevka.​ ​9955008 31.03.2022​ ​​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​V tabelo Delavci in arhivsko tabelo delavcev je dodano polje Turnus, ki se je uporabljalo v kadrovski evidenci. Za prenos iz KAD v OD se polje TURNUS vpiše v sistemsko XNIZ_PRS v kadrovski evidenci. Polje se lahko uporabi kot pogoj za enačbo na ključu in se upošteva pri izračunu zneska in kot pogoj pri pripravi poročil. ​9954774 23.05.2022​ Joži Kržišnik Jereb​
Plače Ostalo / Prenos dohodnine: pri izrqačunu zneska za vrsto prejemka 1101 se upošteva tudi znesek iz ključev, ki so označeni kot neizplačano. Tako se všteje tudi znesek prevoza nad uredbo.​ ​9954448 23.03.2022​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet
​​Dopolnitev programa tudi na verziji 914.000 Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski:​ Dopolnitev vpisa številke izpiska iz <LglSeqNb>, če ni vpisan podatek v txtStdok. ​9955192 ​25.03.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Odpiranje zadnjega poslovnega leta: Odklepanje zaključenega leta v saldakontih briše otvoritvene, zaključne knjižbe, spremeni nastavitve tako, da je po ponovni prijavi dovoljeno knjiženje v december nezaključenega leta. ​9954072 ​10.03.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Poročilo Odprte postavke in Kartica partnerja: na vstopno okno dodan omejitven pogoj na šifro države partnerja s pomočjo na šifrant držav. Znak * pomeni vse države oziroma brez omejitve na ta izborni pogoj. Med stolpce preglednice dodan podatek država partnerja, kar omogoča filtriranje oziroma izvoz v datoteko. Stolpec bo viden ob privzeti nastavitvi stolpcev preglednice na poročilu Kartica partnerja in Odprte postavke.  ​9955740  ​30.05.2022 ​​Zdenka Selšek Manjulov​
Zajem prejetih računov ​Dokumetni / Prejeti računi - ponastavitev števca: Nov pripomoček v podmeniju Sprememba števca, ki je aktiven, ko je izbran pregled računov s statusi neknjiženo, brisano, zavrnjeno. Program ponastavi števec na glavi, pozicijah dokumenta. Preko zavihka korektur program ponovno dodeli ustrezni števec.​ ​9954010 ​10.03.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov
Dokumenti / Prejeti računi: Ikona za podpisovanje in pregled seznama podpisnikov - v preglednici so prikazani samo zapisi shranjeni v tabeli podpisnikov. Umaknjen je prikaz na podpisnike iz šifranta podpisnih verig za vpisano verigo na glavi prejetega računa. Tak postopek je bil predviden s starim načinom podpisovanja.  ​9954073 ​10.03.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov