Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_914

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Novosti v izdaji 914.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
​​Pomembno Odsvetujemo uporabo brskalnika Internet Explorer

Opažamo, da za obisk spletnih strani nekateri še vedno uporabljate brskalnik Internet Explorer, za katerega pa Microsoft obvešča, da ga kmalu ne bo več vzdrževal. Ker je brskalnik zastarel, se tudi baza znanja v njem ne prikaže optimalno. Vse bolj je pod vprašajem tudi varnost, zato predlagamo, da se poslužujete brskalnikov Microsoft Edge ali Google Chrome.

Administracija Uporabniki in skupine - omogočena sprememba gesla uporabniku na katerem stoji program. Geslo se zamenja uporabniku na vse bazah istega strežnika. Uporabniku MIT_SA se geslo sme spremeniti le na strežniku. Klic modula, ki je v ostalih programih dostopen preko menija Opcije / Okolje, je tudi preko ikone. 9952430​ ​04.08.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov​
Administracija Povezane baze - nastavitve za povezavo in klic api metod do programa SAOP iCenter. ​9952850  ​ ​04.10.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija ​Nov meni:  Revizija/Prikaz sprememb gesel. Pregled namenjen prikazu vseh sprememb v tabeli VSI_LOGIN razen gesel. V tabelo VSI_SPR_LOGIN se podatek vpiše preko trigerjev.
​9953266​ ​03.11.2021 ​Nikolija Jović
​Glavna knjiga Simbolu, ki ga ne uporabljamo več, ali ga uporabljamo le za uvoz prejetih faktur (npr. iz EBE), lahko določimo status aktiven 9 - Splošna blokada. Privzeto ima simbol status 0 - Odprto v uporabi. ​
​9953021 ​20.10.2021 ​Nikolija Jović
​Glavna knjiga ​Pročilo Bruto bilance - na preglednico Specifikacija (DBL) dodana dodatna polja: šifra in naziv partnerja iz tabele glavne knjige, besedilo, devizno breme, devizno dobro, sistemksa polja kdo in kdaj je vnos, knjiženje izvedel, paket - od kod se je knjižba prenesla. 

​9954512 ​04.04.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Kadrovska evidenca ​​Ostalo / Ključi za izračun stalnosti in minulega dela - lepotni popravek. ​9951605 ​16.06.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca V šifrantu ​Področje izobrazbe - KLASIUS-P je v desnem meniju Osvežitev/Uvoz šifranta dopolnjeno, da se uvozijo samo podatki, ki imajo raven 3, ostali pa dobijo status neaktivno.​ ​9952703 ​26.08.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
Knjiga pošte ​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - če je vpisan na prejetem računu vnesen model 12, se bodo po shranitvi pri sklicu dodale vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov. Mora pa biti polje odprto na vnosnem nizu. 9951423​ ​31.05.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Kartica osnovnega sredstva - po vnosu inventarne številke v polju Od - se bo ista šifra prepisala tudi v polju Do. ​9951521   ​31.05.2021​ ​ZDenka Selšek Manjulov
​MBK ​Dokumenti, Prevzemnice, Odvisni stroški: Glede na to, da je v kontnem planu dodana opcija razdelitve stroška nabave po količini (po EM) na pozicijah prevzema, se pri obračunu nabavne kalkulacije izvaja kontrola: Vse pozicije PZ v tem primeru morajo imeti enako enoto mere. Ključ porazdelitve je v primeru razdelitve po EM na poziciji se vpiše v polje KLJUC4.
​9953069​ ​11.11.2021 ​Nikolija Jović
MBK ​Po zapustitvi pregleda kod sledljivosti, se v primeru ažuriranja količine na poziciji dokumenta sedaj ažurira tudi neto in bruto teža na poziciji dokumenta.​ ​9954837 ​​28.02.2022​ ​Nikolija Jović​
MBK​ ​​V glavo prevzemnice dodano polje REG_STEV. Polje se prenese iz nabavne naročilnice, če je tam vpisano. Možno ga je vpisati na glavo neknjižene prevzemnice.

​9954910  ​ ​04.03.2022 ​​Nikolija Jović​
MBK ​Pri korekturah pozicije konsignacijske prenosnice se vrši kontrola proste zaloge na lokaciji iz dokumenta. Tako se na konsignacijskih prenosnicah ne upošteva spremenljivka XCTRQNAC, ki določa, da se kontrolira zaloga na dopustnih lokacijah in ki izloča kontrolne lokacije. ​9954206 ​13.04.2022 ​Nikolija Jović
​​MBK ​Dodan je zavihek 'Prejeti računi' v okno Povezave na pregledu Dobavnic.  Prikazujejo se prejeti računi povezani z zbirno fakturo.

​9955104 ​12.04.2022 ​​Nikolija Jović​
MBK/FA ​Poročilo intrastat: Za datumski interval se ponudita prvi in zadnji dan preteklega meseca. ​9955125​ ​23.03.2022​ ​Nikolija Jović​​
​​MBK/FA
​Poročilo Intrastat: V izborno okno za pripravo poročila Intrastat  prejemi dodana možnost izbora prevzemov glede na datum računa, ki je vpisan na prevzemnici.​
​9955073​ ​23.03.2022 ​​​Nikolija Jović​​
MBK/FA ​Dopolnitev Rekapitulacijskega poročila - Popravki podatkov za pretekla obdobja - Popravki podatkov  za obdobje po 1.1.2020 - Vpis podatkov iz dokumentov: Na pregled za Vpis podatkov iz dokumentov dodano polje datum odpreme iz fakture. ​9954958 ​29.03.2022 ​​​Nikolija Jović​
MBK/FA ​Pri generiranju QR kode za položnico se upošteva referenca-model ter tip reference iz sistemskih spremenljivk XRFRT​ in XRFR oz. dokumenta.   Na osnovnem izpisu fakture s položnico je dopolnjen prenos tipa reference-modela in reference-modela iz sistemsih spremenljivk.
​9955126 ​15.04.2022 ​Nikolija Jović​
Vodenje nabave ​Poročila / Pregled prevzemnic: Dodana je možnost izbora datuma veljave od – do za pregled prevzemov. Podatkom iz glave prevzemnic je dodano polje Opombe​.
​9955070 ​12.04.2022 ​Nikolija Jović​​
Vodenje nabave Omogočeno je popravljanje prevzetih pozicij na nabavni naročilnici.​ ​9954759 ​ ​29.04.2022 ​Matej Markelj
Proizvodnja ​Pogovorno okno - Izračun predkalkulacije: Polje Varianta - program si zapomni zadnjo izbrano vrednost uporabnika. ​9953600​ ​01.02.2022 ​Nikolija Jović​​​
Osnovna sredstva Osnovna sredstva-Dogodki/Podatki za register: Seznam prejetih računov osnovnega sredstva - pregled povezav med prejetimi računi in med osnovnimi sredstvi. Omogočen izpis seznama. Omejitveni pogoji so glede na inventarno številko, števec prejetega računa, partnerja na prejetem računu.​
​9951857 ​15.07.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Prenos v saldakonte: Opcija najemi – omogočen prenos v saldakonte, če je konto najema (obroki, obresti) tako označen. Privzeta nastavitev pomeni, ni prenosa. Če je konto saldakontni se pri vpisu vpiše D. Po prenosu postane N. Prenos se omogoča za knjižbe kreirane iz menijev Najemi, Zaključek Najema, Sprememba najema, Temeljnica.
9951872  30.07.2021 Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Prenos v saldakonte: Vnos v modulu Temeljnice upoštava nastavitev konta v kontnem načrtu za saldakonte. V primeru, da je konto saldakontni se bo ob shranitvi zapisa zapisala oznaka, da se bo izvedel prenos v saldakonte (D).
​9952548   ​30.08.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Prenos v saldakonte: Dopolnitev procedure, ki se upošteva pri izvedbi storno knjižb iz menija Kartica osnovnega sredstva in iz menija Ostalo, da vpiše za zapise kjer je oznaka prenosa v saldakonte 'P'-preneseno, v 'D'- da za prenos.
​9952547 ​31.08.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Osnovna sredstva ​Prenos v saldakonte: Dopolnitev programa Osnovna sredstva pri prenosu v program saldakonte, da se na knjižbe zapiše sklic. Sklic se generira avtomatično iz vnesenih podatkov v register: partner-št. dokumenta-konto. Sklic je brez vmesnih presledkov, 22 znakov.
​9952549 ​31.08.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva - SMobile Popisovanje android aplikacija ​Nadgradnja popisovanja osnovnih sredstev preko aplikacije Smobile. Aplikacija za delovanje potrebuje nastavitev web servisa. Program deluje na android napravah.
​01.10.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva
​Uvoz novih nabav iz Excel preglednice: Dodana polja Klasifikator, Hipoteka=številka Jn, Tekst(besedilo), Opombe. Vsi podatki se po knjiženju prenesejo v register osnovnih sredstev. Polje Opombe dodano v modul Nove nabave. Polje se odpre na vnosni niz glede na dogovor. ​9953522 ​19.11.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Osnovna sredstva ​Uvoz novih nabav iz Excel preglednice: razširjen izbor črk za stolpce na dva znaka. ​9953651  ​04.04.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​Izdelava datoteke VIRPN2.DAT v meniju Ostalo/Prenosi na pokojninske družbe/​Prenos PPZ na DURS - desni meni Priprava VIRPN2.DAT datoteke je dopolnjena: če se v polji Povp.št.zavarovanih in Povp.št.zaposlenih vpiše 0, se v zadnji, zbirni vrstici ne izpolnijo polja od 75 do 82 in od 103 do 110. ​9952374 26.08.2021​ Joži Kržišnik Jereb​
Plače Ostalo / Prenos dohodnine: pri izračunu zneska za vrsto prejemka 1101 se upošteva tudi znesek iz ključev, ki so označeni kot neizplačano (prevoz nad uredbo). ​9954448 ​23.03.2022 ​Joži Kržišnik Jereb
​Plače ​Obračun 07 za refundacijska nadomestila je dopolnjen, da se ne sklicuje na nobeno od osnov (preteklega meseca ali preteklega obdobja). Upošteva le refundacijsko urno postavko, faktor in pri izračunu še revalorizacijski količnik. ​9954612 17.05.2022​ ​Joži Kržišik Jereb
Plačilni promet ​Dopolnitev programa Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski:​ Dopolnitev vpisa številke izpiska iz <LglSeqNb>, če ni vpisan podatek v txtStdok.​ ​9955192 ​25.03.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet ​Dopolnitev programa Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski: Pri vpisu transakcijskih računov kupcev program v polju Banka ponudi šifro banke glede na podatek v polju oznaka banke iz šifranta bank (GIRO). Vključitev tudi na izdajo 913.000. ​9951592 ​08.06.2021 ​Mateja Krajnik
Plačilni promet​ ​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - vnos plačilnega prometa kjer je vpisan model 12, se pri sklicu dodajo vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov. Kontrolna številka se ne izračunava.​ ​9951423 ​31.05.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov​
Potni stroški ​Dopolnitev modula Večdnevni vnos službene poti - pri vpisu dnevnic se upošteva denarna enota dnevnice, ki je navedena v šifrantu Dnevnic za izbrano državo na glavi potnega naloga. Tečaj se upošteva glede na tečajnico in sicer za datum veljave do katerega je potni nalog kreiran. ​9953194 ​29.11.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​​V niz polj katere je možno nastaviti, da se jih popravlja na knjiženih zapisih, v meniju Poročila / Odprte postavke in Knjiženja poljubno, polja odobritev1, 2 in protikonto. Kot osnovna nastavitev dodano še polje transakcijski račun partnerja (ziro,odobr1,odobr2,pkonto) ​9951767 ​30.09.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
VSI ​Datoteke, Kontni plan, polje 'MBK prevzemi': Dodane so nove opcije stroškov z razdelitvijo po EM (po količinah, ki so na poziciji PZ). Dosedanjim opcijam z nazivom 'po količini' je zamenjan naziv v 'po teži'​. ​9953069​​ ​11.11.2021 Nikolija Jović​

​Zajem prejetih računov ​​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - če je vpisan na prejetem računu vnesen model 12, se bodo po shranitvi pri sklicu dodele vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov.
Kontrolna številka se ne izračunava. 
9951423​ ​31.05.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Dopolnitev uvoza eračunov iz zip datoteke z avtomatičnim razpakiranjem. Po uvozu se datoteke prestavijo v mapo ARHIV. Za avtomatično razpakiranje datoteke program potrebuje v mapi EXE datoteki msvcp71.dll in msvcr71.dll.  ​9952850 ​04.10.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Povezovanje prejetih računov z naročilnicami in prevzemnicami (ikona 1): v izborni pogoj dodano polje prevoznik s pomočjo na šifrant partnerjev. Med podatki prikazanimi iz glave naročilnice ali prevzemnice dodan stolpec s šifro in nazivom prevoznika. Znak *-vsi pomeni, da ni omejitve na šifro prevoznika.
​9953114  ​25.10.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov

Dopolnitev maske za izbor prevzemnic pri vpisu odvisnih stroškov  - dodan podatek prevoznik in v hitri pomoči dodana polja iz prevzemnice - Prevoznik in naziv prevoznika, zaključek, datum zaključka, EUL (ST_UCD) in Datum EUL (DAT_UCD), Carinski postopek (SIF_CAR), Dovoljenje (CAR_DOV), Pariteta (SIFPARIT).

​9953582  ​18.11.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov
​Prejeti računi - v primeru, da na pozicijah računa vnašamo številko izdanega računa, je v povezavah dodano, da se vidijo izdani računi vezani na prejeti račun. ​9953563​ ​23.12.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Na poročilo Pregled stroškov po osnovnih sredstvih je dodano polje Opombe iz pozicije prejetega računa. Opombe so dodatne na izpis (ZAJI_INVEST).  
​9954058 ​10.01.2022 ​Mateja Krajnik
​Zajem prejetih računov  Uvoz e računov - dopolnitev programa, zapis ustrezne davčne oznake na pozicijah prejetega računa, tudi če račun vsebuje podatek strmtel za vsako pozicijo.   ​9955063 ​22.03.2022 ​Mateja Krajnik 
​Zajem prejetih računov  ​Sprememba ponujanje in polnitev davčnega datuma na glavi računa iz datuma računa oziroma datuma odpreme, če je to polje na vnosnem nizu. Podatek davčni datum se polni, dokler je to polje prazno. Dopolnitev je bila izvedena tudi pri uvozu eRačunov (eslog) in iz programa Knjiga pošte. 
​9954924 ​01.04.2022 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov
​Ikona Hitri vnos/korekture: dopolnitev pri sklicevanju na št.zapisa, sprememba pogoja. ​9955563   ​ ​21.04.2022 ​Monika Smiljčić
​Zajem prejetih računov 
in MBK
​Dopolnitev programa Materialno blagovno knjigovodstvo - program Prevzemnice in Zajem prejetih računov - program Prejeti računi: Pripravljen je nov modul, ki omogoča vnos novih odvisnih stroškov, na
več prevzemnic z enim postopkom. 
VSI ​Šifrant partnerji - možnost vnosa banke pri vpisu novega partnerja na dokumentu, v kolikor ta še ne obstaja v šifrantu bank.   ​9953850    ​01.04.2022 ​Mateja Krajnik
WebPodpisovanje ​Dopolnitev ponujanja nabavnih naročilnic, da je omogočen izbor tudi nabavne naročilnice, kjer je nabavna cena enako 0. Program ponudi za izbor naročilnico dokler povezana količina ni enaka kot naročena količina.
Po podpisu s strani podpisnika program prepiše zapise iz tabele delilnika v tabelo povezav do naročilnic zapise kjer je številka naročilnice različna od 0-prazno. Povezava se shrani v isto tabelo kot bi se jo delalo v programu Zajem prejetih računov (ikone 1, 2). Program webPodpisovanje zbriše prejšnje povezave do naročilnic prejetega računa in vpiše ponovno glede na podatke iz delilnika. Logname se vpiše WPOD. 
​9952816  ​04.10.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov